loomade aasta

Muuseumitunnis tutvutakse mängude, mõistatuste, võrdlemise ja küsimuste abil eesti metsloomade tegemiste ja kohastumustega erinevatel aastaaegadel. Suunatakse lapsi kaasa mõtlema, ise vastuseid leidma ja üldistusi tegema. Erinevate valdkondade seostamisel (nt matemaatika, eesti keel, kultuur) aidatakse lastel mõista, et inimene on looduse osa.  
 
Kõik vajalikud õppevahendid tagab loodusmuuseum. 

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

1) on läbi mängu, kasutades erinevaid meeli, tutvunud mitmete eesti metsloomadega; 2) mõistab loomade seoseid ümbritseva keskkonnaga ning inimese mõju loodusele; 3) saab lihtsate näidete põhjal aru põhjus-tagajärg seostest; 4) tunneb looduse vastu huvi ja on positiivse suhtumisega ning käitub looduses vastutustundlikumalt.

Междисциплинарная интеграция:

1. Ptk. 5, § 17 Valdkond „Mina ja keskkond“ sisu 2) looduskeskkond: muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele;

2. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps  1) väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi;  2) märkab nähtusi ja muutusi looduses;

3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Руководство для учителя:

Gruppi saatvatelt õpetajatelt oodatakse lastele teema (lühikest) tutvustamist enne muuseumisse tulekut ning õppetegevuse toetamist muuseumitunni ajal. 

Целевая группа:

Lasteaed

Продолжительность:

45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

2€

Доп. информация:

2 euri laps, rühmale 3 saatjat tasuta

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Место проведения:

Eesti Loodusmuuseum

Исполнитель программы:

Ly Vetik

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

26.05.2020