loomade aasta

Muuseumitunnis tutvutakse mängude, mõistatuste, võrdlemise ja küsimuste abil eesti metsloomade tegemiste ja kohastumustega erinevatel aastaaegadel. Suunatakse lapsi kaasa mõtlema, ise vastuseid leidma ja üldistusi tegema. Erinevate valdkondade seostamisel (nt matemaatika, eesti keel, kultuur) aidatakse lastel mõista, et inimene on looduse osa.  
 
Kõik vajalikud õppevahendid tagab loodusmuuseum. 

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

1) on läbi mängu, kasutades erinevaid meeli, tutvunud mitmete eesti metsloomadega; 2) mõistab loomade seoseid ümbritseva keskkonnaga ning inimese mõju loodusele; 3) saab lihtsate näidete põhjal aru põhjus-tagajärg seostest; 4) tunneb looduse vastu huvi ja on positiivse suhtumisega ning käitub looduses vastutustundlikumalt.

Interdisciplinary integration:

1. Ptk. 5, § 17 Valdkond „Mina ja keskkond“ sisu 2) looduskeskkond: muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele;

2. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps  1) väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi;  2) märkab nähtusi ja muutusi looduses;

3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Guidance for teacher:

Gruppi saatvatelt õpetajatelt oodatakse lastele teema (lühikest) tutvustamist enne muuseumisse tulekut ning õppetegevuse toetamist muuseumitunni ajal. 

Target group:

Lasteaed

Duration:

45 minutit

Group size:

24

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

2€

Additional info:

2 euri laps, rühmale 3 saatjat tasuta

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Place of performance:

Eesti Loodusmuuseum

Program performer:

Ly Vetik

Language:

Eesti keel

Last saved:

26.05.2020