Wile farm alpakast tooteni

Wile Farmis läbiviidav programm „Alpakast tooteni“ õpetab käituma loodust ja loomi säästvalt ning väärtustama elu linnakärast eemal. Programm aitab lapsel mõista kogu ahelat loomast valmis tooteni. Õpitakse tundma villalooma alpakat, arendatakse võrdlemisoskust (alpaka ja lambavilla eristamisel), tutvustatakse nii vanu kui uusi villatöötlemise vahendeid, arendatakse käelist tegevust (kraaside kasutamine) ning viisakat käitumist loomade ja kaasõpilaste suhtes.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

Peale programmi läbimist osaleja:
▪ oskab käituda loomade läheduses
▪ teab, kust on pärit alpakad, mida loomad söövad, kuidas käituvad
▪ teab miks alpakasid peetakse
▪ oskab eristada lamba- ja alpakavilla, teab villa omadusi
▪ mõistab, et ka naturaalsed tooted võivad olla pehmed ja mõnusad
▪ teab, mis on käsikraasid, kedervars ja vokk ning kuidas töötab elektriline kraas
▪ mõistab lõnga valmistamise protsessi
▪ mõistab ahelat loom-vill-lõng-toode ehk protsessi „alpakast tooteni“
▪ on harjutanud viisakat ja teistega arvestavat käitumist

Междисциплинарная интеграция:

Koolieelsete lasteasutuste riiklik õppekava: valdkond mina ja keskkond - mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; väärtustab oma rahvuse kultuuritraditsioone; väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult; väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; märkab nähtusi ja muutusi looduses

Põhikooli riiklik õppekava: üldpädevused - tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid; keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.

Методы:

alpakad
alpaka- ja lambavill
foto- ja videomaterjal alpakade pügamisest, villa puhastamisest
käsikraasid, elektriline kraas, kedervars, kaldvokk, püstvokk,
kangasteljed, lõng, kudumid

Руководство для учителя:

Enne programmis osalemist – osa programmist toimub õues, seega palume valida riietuse ja jalanõud vastavalt ilmale.

Programmi ajal – vastavalt vajadusele õppeprogrammi toetamine, korra hoidmine.
Peale programmi – õpitu kordamine järgmisel päeval – käitumine loomadega, õpitud töövahendite nimetamine jne.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

50

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

5€

Доп. информация:

Maksumus 5 EUR/ laps. Võtame vastu korraga kuni 30 eelkooliealist ja kuni 50 kooliealist last. 

Juhendajad:

Evelin Jenk-Heinsaar, omandanud sotsiaalteaduste (psühholoogia) magistrikraadi Akadeemias Nord ja III taseme kangakudumises Olustvere Teenindus- ja  Maamajanduskoolis, töötanud aastaid rahvusvahelises hotellis personali- ja koolitusjuhina, läbinud mitmeid rahvusvahelisi koolitajate kursusi ja juhtinud vastutustundliku ettevõtte programmi.
Imre Heinsaar, lõpetanud Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja omab lamba- ja/või kitsekasvatuse V taseme kutsetunnistust, läbinud Saksamaal praktilise alpakakasvatuse koolituse ja omab pikaajalist kogemust müügi- ja turundustöös. Wile Farmi looja ja omanik.

Место проведения:

Wile Farm

Место исполнения:

58.835646182515, 25.537548065186

Исполнитель программы:

Evelin Jenk-Heinsaar, Imre Heinsaar - Wile Farm

Язык:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Длинное описание:

Suur grupp jagatakse pooleks ja tegevused toimuvad paralleelselt õues ja villatoas.
I Tegevus õues: 30 minutit
- Tutvumine alpakadega – kuidas käituda loomadega, mida teha ja mida mitte;
- Kuidas käituda grupis – kuidas ja millal esitada küsimusi, harjutame kuulamist ja ükshaaval rääkimist;
- Jalutuskäik alpakade karjamaade äärde;
- Alpakad - saame teada, mis loomad need alpakad on, kust nad pärit on, millisesse loomaperekonda kuuluvad, mida nad söövad, millised rollid on alpakade karjas, kaua alpakaema beebit ootab ja kuidas alpakabeebit nimetatakse, kuidas alpakad puhtust hoiavad, kuidas ennast kaitsevad ja kes on nende vaenlased, miks alpakasid peetakse.

II Tegevus villatoas: 25 minutit
- Katsume ja võrdleme lamba- ja alpakavilla. Miks alpakavill on lambavillast erinev ja palju hinnalisem, miks alpakavill allergiat ei tekita? Räägime mitut erinevat värvi alpakavilla looduses esineb ja miks me alpakavilla ei värvi;
- Alpakade pügamine;
- Villa puhastamine;
- Kraasimise ja ketramise ajalugu ning tänapäeva. Näitame, kuidas kraasida villa käsikraasidega, kes soovib, proovib ka ise. Uurime kuidas töötab elektriline villakraas ja mis vahe on sellel käsikraasiga.
- Ketramine – kedervars, kaldvokk, püstvokk. Võrdleme vana ja uut vokki ning saame selgeks lõnga ketramise põhitõed. Teeme koordinatsiooniharjutuse, et mõista ketramise
keerukust.
- Lõng ja mida sellest teha saab - räägime kudumisest (silmuskudumine, masinkudumine ja kangastelgedel kudumine).

III Kokkuvõtte tegemine ja kordamine: 5 minutit
Võtame õpitu kokku, osalejad saavad ennast uute teadmiste
omandamises proovile panna.
- Praktiliste harjutuste tegemisel ei trügi, ei vaidle ja ei riidle.

Последнее обновление:

11.03.2022