Juhis õpetajale:

Riided ja jalatsid valida vastavalt ilmale. Osavõtjatele eritingimusi ei ole.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

50

Läbiviimise koht:

Wile Farm

Maakond:

Järvamaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@wile.ee
59058528

Programmi läbiviija:

Imre Heinsaar, Wile Farmi peremees, Evelin Jenk, Wile Farmi perenaine

Keel:

Eesti keel
Vene keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Seos õppekavaga: Põhikooli riiklik õppekava, I – III kooliaste. Põhihariduse alusväärtus: Uue põlvkonna sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva põhiharidusega inimesed suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule. Põhikoolis õpilastes kujundatavad üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid; Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused. Valdkond Mina ja keskkond - mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone; väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;  väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;  märkab nähtusi ja muutusi looduses. Tegevuste kirjeldus: osa. Tutvumine alpakadega – kuidas käituda loomadega, mida teha ja mida mitte; kuidas käituda grupis – kuidas ja millal esitada küsimusi, harjutame kuulamist ja ükshaaval rääkimist. Mis loomad need sellised on, kust nad pärit on, millisesse loomaperekonda kuuluvad, mida nad söövad, millised rollid on alpakade karjas, kaua alpakaema beebit ootab ja kuidas alpakabeebit nimetatakse, kuidas alpakad hoiavad puhtust, kuidas ennast kaitsevad ja kes on nende vaenlased, miks alpakasid peetakse. osa. Tegevused villatoas – katsume ja võrdleme lamba- ja alpakavilla. Miks alpakavill on lambavillast erinev ja palju hinnalisem, miks alpakavill allergiat ei tekita? Räägime mitut erinevat alpakavilla looduses esineb ja miks me alpakavilla ei värvi. Räägime kraasimises ja ketramise ajaloost ja tänapäevast. Näitame kuidas kraasida villa käsikraasidega ja teha lõnga kedervarrega, kes soovib, proovib ka ise. Uurime kuidas töötab elektriline villakraas ja mis vahe on sellel käsikraasiga. Võrdleme vana ja uut vokki ning saame selgeks lõnga ketramise põhitõed. Räägime viltimisest, silmuskudumisest ja kangastelgedel kudumisest. Praktiliste harjutuste tegemisel ei trügi, ei vaidle ja ei riidle. Õpitulemus Õpilane: oskab käituda loomade läheduses teab, kust on pärit alpakad, mida loomad söövad, kuidas käituvad teab miks alpakasid peetakse oskab eristada lamba- ja alpakavilla, teab villa omadusi mõistab, et ka naturaalsed tooted võivad olla pehmed ja mõnusad teab, mis on käsikraasid, kedervars ja vokk ning kuidas töötab elektriline kraas mõistab lõnga valmistamise protsessi mõistab ahelat loom-vill-lõng-toode ehk protsessi „loomast sokini“ on harjutanud viisakat ja teistega arvestavat käitumist
Maksumus: 5 EUR/ laps

Viimati uuendatud:

20.03.2020