Põnevaid karstinähtusi selgitame Tuhala karstialal, kus põimuvad nii esivanemate uskumused kui teaduse seisukohad. 2,5 km pikkusel matkarajal on näha kõiki tüüpilisi karstivorme. Siin on koopaid, orge, lehtreid, nõgusid, järvi ja allikaid. Kolmeharuline maa-alune jõgi tõuseb võimsate Veetõusme allikatena (siin on veehulk 3 tuhat liitrit sekundis), et jätkata oma teekonda Pirita poole. Erilisel kohal on aga kuulus Tuhala Nõiakaev, kus aeg-ajalt nõiad vihtlemas käivad.

Отношение к учебной программе:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

• Õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• õpilasel kujuneb huvi looduse ja looduses liikumise vastu
• oskab selgitada põhjavee kujunemist
• teab, mis on vett läbilaskvad ning vett pidavad kivimid ja setted
• teab, mis on karstinähtus ja mis on allikas
• teab, kuidas vesi liigub erinevates pinnastes
• teab põhjavee tähtsust ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Междисциплинарная интеграция:

Lasteaed:

alushariduse riiklik õppekava, valdkond „Mina ja keskkond“, looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma, väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel saab laps juurde uusi teadmisi loodusest, suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ja säästvalt. 

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Методы:

vaatlus, loodushäälte kuulamine, avastusõpe, arutelu. 

Руководство для учителя:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/noiakaevu-saladused

 

 

 

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Kestus: programm 2,5 tundi koos söögipausiga, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 5 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Hind: 150 eurot grupp (lisandub buss)


 

Место проведения:

Looduses, Tuhala karstiala

Исполнитель программы:

MTÜ Loodusring

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus raja alguses 15 minutit.

  • Tervituseks seisame ringis: igaüks ütleb oma nime. Programmi tutvustus ja kuidas rajal liigume, mida eriti tähele panna.

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, , taimed, turvas, vesi.

Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele. Näeme Tuhala jõge voolamas, vee kadumist karstiurgetesse, salapärast Nõiakaevu ja Veetõusme allikaid. Käsitleme karsti olemust ja erinevaid karstivorme, vanarahva uskumusi. Retkel teeme 30 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

Последнее обновление:

13.04.2022