Põnevaid karstinähtusi selgitame Tuhala karstialal, kus põimuvad nii esivanemate uskumused kui teaduse seisukohad. 2,5 km pikkusel matkarajal on näha kõiki tüüpilisi karstivorme. Siin on koopaid, orge, lehtreid, nõgusid, järvi ja allikaid. Kolmeharuline maa-alune jõgi tõuseb võimsate Veetõusme allikatena (siin on veehulk 3 tuhat liitrit sekundis), et jätkata oma teekonda Pirita poole. Erilisel kohal on aga kuulus Tuhala Nõiakaev, kus aeg-ajalt nõiad vihtlemas käivad.

Õpitulemused:

• Õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• õpilasel kujuneb huvi looduse ja looduses liikumise vastu
• oskab selgitada põhjavee kujunemist
• teab, mis on vett läbilaskvad ning vett pidavad kivimid ja setted
• teab, mis on karstinähtus ja mis on allikas
• teab, kuidas vesi liigub erinevates pinnastes
• teab põhjavee tähtsust ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed:

alushariduse riiklik õppekava, valdkond „Mina ja keskkond“, looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 
Teemad: kivimid, vesi, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, keskkond ja jätkusuutlik areng.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma, väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel saab laps juurde uusi teadmisi loodusest, suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ja säästvalt. 

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II ja III kooliastme ning gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, loodushäälte kuulamine, avastusõpe, arutelu. 

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid

 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kestus: programm 3 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 5 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Hind: 150 eurot grupp (lisandub buss)


 

Läbiviimise koht:

Looduses, Tuhala karstiala

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

05.04.2021