Vaatlustaru juures
Ökokratt

Tutvutakse putukate eluga looduses erinevates elukohtades metsas, sealhulgas mesilaste vaatlustarus oleva maailmaga.

Programm algab selgrootute tutvustusega, tutvustatakse putukaid piltide abil. Toimub õppekäik putukate püüdmiseks, leitud putukad kogutakse purkidesse ja määratakse.

Käsitletakse putukate paiknemist toiduahelas, elukohad, tähtsus eluslooduse jätkusuutlikkusel. Mesilaste vaatlustaruga tutvumine. Putukate vaatlustaru vaatlus, entomoloogia kogu vaatlemine, uuritakse mesilaste saadusi ja putukate elutegevuste tagajärgi. 

Eesmärk: Putukate vaatlus ja tundmine. Uurida putukaid erinevates elukohas ja jälgida ning teada putukate olulisust.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele sh abivahendiga liikujatele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

Laps
- oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on suve osa selles;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära mesilase ja mardika;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
- väärtustab elusloodust.
I kooliastme õpilane:
• oskab kirjeldada selgrootute loomade välisehitust, seostada seda elukeskkonnaga ning tuua näiteid nende eluviisi ja tähtsuse kohta;
• arvestab loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;
• tunneb kodukoha levinumaid selgrootute rühmi ja tavalisi liike;
• oskab käsitseda luupi ja mikroskoopi;
• mõistab eluslooduse mitmekesisuse ja hoidmise tähtsust.

Междисциплинарная интеграция:

 Õppeprogramm toetab 5–7 aastaste laste õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist.

Programm toetab I kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist

  • käitub loodust hoidvalt;
  • oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi, märgata ning kirjeldada;
  • arvestab loomade vajadusi ja suhtub neisse vastutustundlikult.

 

Методы:

Programmi käigus kasutatavad meetodid:

- putukate püüdmine;

- vaatlemine ja kirjeldamine;

- liikumismängud;

- rühmaarutelud.

Kasutatavad vahendid: kahvad, valged kandikud (veeputukate püügiks), vakstud, luubid ja vaatluspurgid, "putukaprillid". Põnevamate putukate demonstreerimiseks kasutatakse õppeklassis olevat esitlusmikroskoopi. 

Руководство для учителя:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

20

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

170€

Доп. информация:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Место проведения:

Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Место исполнения:

59.056192726488, 26.0098026

Исполнитель программы:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga,

Sissejuhatus 15 min Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.

 2 tundi putukate radadel ja mesilaste vaatlustarude külastus, putukate elukohtade otsimine, putukate püüdmine, putuka liikide määramine, kasutame putukaprille, et näha kuidas putukas näeb ümbritsevat, putukate arngustaadiumid, eluring, putukate koht toiduahelas, putukate kasulikkus ja kahjulikkus,

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: kus putukad elavad?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: putukaelukohad ja mõistata!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud putukate liigid, putukate eluring. 

Последнее обновление:

26.11.2021