Tabasalu
Eleri Inno

Suurvete ajal võib Tallinna lähistel saada vahvaid vee-elamusi. Seepärast kutsume teidki veeteemalisele õppekäigule. Räägime veest, selle omadustest, kasutamisest, eripäradest, vee-elustikust. Jälgime vetevoolu Keila jõe luhal, Keila-Joal ja Treppojal, Vahi juga Vääna jõel ja Türisalu juga on paljudel veel enne nägemata ning Tabasalus pahiseb ehtne mägijõgi pangast alla.
 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• oskab kirjeldada vee olekuid
• oskab kirjeldada põhjavee kujunemist ja liikumist
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab, miks veetase jões kõigub
• teab mõisteid- jõgi, juga, suurvesi, voolukiirus, kärestik
• teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13).

Sobib alushariduse riikliku õppekavaga, valdkond „Mina ja keskkond“, looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 
Programmis on arvestatud I, II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/vulisevad-kevadveed

Võimalus teha lühendatud programm, bussisõiduga kokku 4 tundi.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

6 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

150€

Lisainfo:

Kestus: programm koos sõiduga orienteeruvalt 6 tundi

Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 

Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 

Grupi suurus: maksimaalne grupi suurus 30

Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)

 

Läbiviimise koht:

Looduses, Tallinna lähistel

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus  15 minutit: programmi tutvustus ja mida eriti tähele panna, ohutustehnika liikumisel. Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele.

Teemad: loodus- ja keskkonnakaitse, ilm ja kliima, maastikud, kooslused, kivimid, vesi, taimed, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Jälgime vetevoolu Keila jõe luhal, Keila-Joal ja Treppojal, Vahi juga Vääna jõel ja Türisalu juga on paljudel veel enne nägemata ning Tabasalus pahiseb ehtne mägijõgi pangast alla. Retkel teeme 30 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime.Vastatakse tekkinud küsimustele ja päritakse, mis õpilastele eriti meeldis?

Viimati uuendatud:

30.12.2021