Kostivere karstiala
Kauri Kivipõld

Programm toimub Jägala joa, Kostivere karstiala ja Linnamäe hüdroelektrijaama juures. Kõigepealt räägime turvalisusest ja keskkonnahoidlikust käitumisest õpperajal ning päevaplaanist. Õpilased saavad paar peale töölehed. Töölehti täidetakse bussis selle põhjal, mida ringkäikudel teada saadi. Juhendaja abiga uuritakse nähtusi nagu karst, joa ja kose vahe, hüdroelektrijaam ja selle võimalikud keskkonnamõjud, samuti vaadeldakse piirkonna loodust. Juhendaja juhib uuritavate nähtuste juures temaatilist arutelu ja esitab suunavaid küsimusi, õpilased arutlevad ja otsivad vastuseid ja lahendusi. Kõige paremini kuuldud info talletanud õpilased saavad autasu. Retke käigus teeme 3 infokorjepeatust ja sõidame bussiga objektide vahel. Vahepeal teeme piknikupausi. Lõpuks kontrollime vastuseisd, võtame päeva kokku, anname tagasisidet. Õpilaste täidetud töölehed antakse õpetajale.

 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad, mis on karstinähtused. Õpilased teavad, kuidas on vee jõudu aegade jooksul inimese hüvanguks kasutatud ja missuguseid keskkonnaprobleeme see endaga kaasa on toonud, samuti miks on karstipiirkondades reostusoht eriti suur. Õpilased teavad, kuidas keskkonnaprobleeme lahendada püütakse ja mis on kalatrepid. Õpilased väärtustavad rohkem keskkonda ja saavad aru jätkusuutliku majanduse tähtsusest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga:

II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv kui elukeskkond- vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine; elukeskkond Eestis- inimese mõju looduskeskkonnale, loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; Eesti loodusvarad - taastuvenergia kasutamise võimalused; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. 

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Antud programm ühendab endas teadmisi loodusest, keskkonnast, ajaloost, tehnoloogiast, füüsikast, õpetades samal ajal ka meeskonnatööd.

Meetodid:

aktiivõpe, avastusõpe, õuesõpe, arutelud, grupitööd.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame klassi eelnevat informeerimist programmist, et see toimub täies ulatuses looduskeskkonnas. Väga olulised on mugavad ja soojad, võimalusel veekindlad jalanõud ja riided. Riietus võiks olla kihiline, et vajadusel saaks midagi vähemaks võtta. Kilekeep võiks ka kaasas olla. Söögiks võileib ja jook võiksid ka kaasas olla, sest metsast midagi osta ei saa. 

Õpetaja käib selle programmi puhul koos õpilastega kogu raja läbi.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmile on võimalik vastu võtta ka 2 klassi korraga, 2 juhendajaga.

Programm sobib ka tasandusklasside ja vaimupuudega õpilastele.

Programm on turvaline, lisaturvalisust pakub juhendaja ja õpetaja kohalolek. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Läbiviimise koht:

Jägala juga, Kostivere karstiala, Linnamäe hüdroelektrijaam, ühest kohast teise sõidetakse bussiga.

Läbiviimise asukoht:

59.435477788105, 25.111451363867

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

: Kauri Kivipõld - bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal. Meriliis Kotkas - Meriliis Kotkas - bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Päeva plaan:

15 min sissejuhatav vestlus ohutuse ja looduses liikumise ja päevakava kohta, gruppideks jagunemine.

45 min Kostivere karstiala vaatamine

15 min sõitmine Jägala joa juurde ja töölehtede täitmine

30 min Jägala joa vaatamine,

10 min Linnamäe hüdroelektrijaama juurde sõitmine töölehtede täitmine.

30 min Linnamäe hüdroelektrijaama vaatamine, töölehtede täitmine

15 min kokkuvõtted, tagasiside, lõpuring

20 min kaasavõetud toidu söömine.

Viimati uuendatud:

02.04.2022