raba
Piret Valge

Programmis tutvuvad õpilased raba kui elukeskkonnaga ja õpivad tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata rabakoosluse eripära. Tutvustatakse raba kasutusvõimalusi ning hoidmise vajalikkust. Aktiivtegevustega uuritakse raba iseärasusi. Vaatluste ja sealsete arutelude põhjal mõistavad õpilased soode kujunemise lugu ning teavad erinevad soode arenguetappe. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- on saanud selgeks mõiste soo, raba, siirdesoo ja madalsoo;
- teab soode kujunemise lugu;
- tunneb ära ja oskab kirjeldada tüüpilisemaid rabades elavaid liike;
- mõistab raba kui ökosüsteemi olemust, olulisust ja kaitsmise vajadust;
- oskab kasutada mõningaid mõõte- ja uurimisvahendeid;
- teab rabade kasutamise võimalusi ja kasutamise mõju keskkonnale;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste – Ainevaldkond“ Loodusained“  

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

2.1.6.16. Eesti loodusvarad

2.1.6.9. Soo elukeskkonnana 

7-9 kl III kooliaste – Ainevaldkond "Loodusained"

2.1.9.1. Inimene uurib loodust

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse


Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

erinevad aktiivtegevused: sissejuhatav mäng rabas elavatest liikidest; raba vee omaduste uurimine (temperatuur, värvus, pH); raba lauka sügavuse mõõtmine; laukavee ja mätta temperatuuride mõõtmine; turbasambla ning teiste rabataimede ning kohastumuste vaatlemine; elustiku vaatlemine; 

võrdlemine: raba ja metsa kasvukoha elutingimuste võrdlemine männi näitel

arutelud.

Juhis õpetajale:

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised raba teemal aktiveerida. Selleks on soovituslik vaadata enne õppekäiku koolis slaidiprogrammi suvisest rabast.


Programm toimub väljas, matkarajal.

Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele ja teavitage vanemaid: kuhu minnakse, mida õppima minnakse, missugune riietus on vajalik (ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad jalanõud), mida kaasa võtta (nt. kilekeep, jook, võileib).
Programmi eel meenutage osalejatele: kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, nutiseadmeid ei kasuta, ei prügista) ja millised võimalikud ohud võivad ette tulla (puugid, rästikud, libedus rajal). 


Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.


Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm on välja töötatud projekti "Tagasi loodusesse/Back To Nature" raames ning selle materjalid on leitavad 
https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/projekti-tagasi-loodusesseback-nature-rabateemalised-oppematerjalid.

 

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata.
 

Läbiviimise koht:

Koigi maastikukaitselala, Koigi matkarada

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:


SISSEJUHATUS (30 min)

- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid ja ajakava;
- toimub kaitseala tutvustus, asukoha määramine kaardil, tutvumine raja skeemiga;
- viiakse läbi sissejuhatav mäng rabas elavate loomadega tutvumiseks kasutades liigipiltidega kaelakaarte.

ÕPPEKÄIK (130 min)

- õppekäigu vältel võimalik täita tööleht;
- raba vee värvuse visuaalne hindamine, pH testimine lakmuspaberitega, soovi korral rabavee maitsmine;
- raba lauka sügavuse mõõtmine kasutades  tollipulka, mõõdulinti;
- laukavee ja mätta temperatuuri mõõtmine kasutades termomeetreid;
- turbasambla kasvutiheduse vaatlemine erinevates raba osades (älves, laudtee serv) ja arutlemine, miks on tihedus erinev;
- turbasambla ja teiste rabataimede luubiga uurimine ning kohastumuste äratundmine;
- raba ja metsa kasvukoha elutingimuste võrdlemine männi näitel;
- elustiku vaatlus. 

KOKKUVÕTE (20 min)
- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.


Õppeprogrammis kasutatavad aktiivtegevused kohandatakse vastavalt õpilaste vanusele, grupi suurusele, ilmastikule ning programmi läbiviimise koha võimalustele.

Viimati uuendatud:

17.03.2021