Õpilased täidavad töölehti raba laudrajal
Uurime raba: Haapsalu Põhikooli õpilased

Programmis tutvuvad õpilased raba kui elukeskkonnaga ja õpivad tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata rabakoosluse eripära. Tutvustatakse raba kasutusvõimalusi ning hoidmise vajalikkust. Aktiivtegevustega uuritakse raba iseärasusi. Vaatluste ja sealsete arutelude põhjal mõistavad õpilased soode kujunemise lugu ning teavad erinevad soode arenguetappe. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- on saanud selgeks mõiste soo, raba, siirdesoo ja madalsoo;
- teab soode kujunemise lugu;
- tunneb ära ja oskab kirjeldada tüüpilisemaid rabades elavaid liike;
- mõistab raba kui ökosüsteemi olemust, olulisust ja kaitsmise vajadust;
- oskab kasutada mõningaid mõõte- ja uurimisvahendeid;
- teab rabade kasutamise võimalusi ja kasutamise mõju keskkonnaale;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste – Ainevaldkond“ Loodusained“  

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

2.1.6.16. Eesti loodusvarad

2.1.6.9. Soo elukeskkonnana 

7-9 kl III kooliaste – Ainevaldkond "Loodusained"

2.1.9.1. Inimene uurib loodust

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse


Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

erinevad aktiivtegevused: sissejuhatav mäng rabas elavatest liikidest; raba vee omaduste uurimine (temperatuur, värvus, pH); raba lauka sügavuse mõõtmine; laukavee ja mätta temperatuuride mõõtmine; turbasambla ning teiste rabataimede ning kohastumuste vaatlemine; elustiku vaatlemine; 

võrdlemine: raba ja metsa kasvukoha elutingimuste võrdlemine männi näitel

arutelud.

Juhis õpetajale:

Programm toimub väljas, matkarajal.

Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele ja teavitage vanemaid: kuhu minnakse, mida õppima minnakse, missugune riietus on vajalik (ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad jalanõud), mida kaasa võtta (nt. kilekeep, jook, võileib).
Programmi eel meenutage osalejatele: kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, nutiseadmeid ei kasuta, ei prügista) ja millised võimalikud ohud võivad ette tulla (puugid, rästikud, libedus rajal). 


Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.


Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Soovi korral on programmi võimalik läbi viia Tuhu matkarajal.

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata.

Õppeprogramm on välja töötatud projekti "Tagasi loodusesse/Back To Nature" raames ning selle materjalid on leitavad 
https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/projekti-tagasi-loodusesseback-nature-rabateemalised-oppematerjalid.

Läbiviimise koht:

Marimetsa matkarada

Läbiviimise asukoht:

58.964257165113, 24.065306280762

Maakond:

Läänemaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ave Huugen, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Programmi kirjeldus
Author:
Keskkonnaamet 2010
Programm_Uurime_raba.pdf(1.71 MB)

Õppeprogramm on välja töötatud projekti "Tagasi loodusesse/Back To Nature" raames ning selle materjalid on leitavad 
https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/projekti-tagasi-loodusesseback-nature-rabateemalised-oppematerjalid.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:


SISSEJUHATUS (30 min)

- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid ja ajakava;
- toimub kaitseala tutvustus, asukoha määramine kaardil, tutvumine raja skeemiga;
- viiakse läbi sissejuhatav mäng rabas elavate loomadega tutvumiseks kasutades liigipiltidega kaelakaarte.

ÕPPEKÄIK (240 min)

- õppekäigu vältel võimalik täita tööleht;
- raba vee värvuse visuaalne hindamine, pH testimine lakmuspaberitega, soovi korral rabavee maitsmine;
- raba lauka sügavuse mõõtmine kasutades Secchi ketast, tollipulka, mõõdulinti;
- laukavee ja mätta temperatuuri mõõtmine kasutades termomeetreid;
- turbasambla kasvutiheduse vaatlemine erinevates raba osades (älves, laudtee serv) ja arutlemine, miks on tihedus erinev;
- turbasambla ja teiste rabataimede luubiga uurimine ning kohastumuste äratundmine;
- raba ja metsa kasvukoha elutingimuste võrdlemine männi näitel;
- elustiku vaatlus. 

KOKKUVÕTE (20 min)

-  õpilased kirjeldavad, millisena  nad nägid raba, olles kehastunud kaelakaardil olnud loomaks;
- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.


Õppeprogrammis kasutatavad aktiivtegevused kohandatakse vastavalt õpilaste vanusele, grupi suurusele, ilmastikule ning programmi läbiviimise koha võimalustele.

Viimati uuendatud:

06.04.2022