Mägra urg
Reet Kristian

Programm tutvustab jahipidamist ja selle eesmärkide muutumist ajas (toit, arvukuse reguleerimine, harrastus jt). Õpitakse tundma valikut jahiulukite nahku, koljusid ja nende liikide bioloogiat. Jahi pidamine võõrliikidele. Programmi läbiviimisel kasutatakse jahinduslikku õppekogu (ulukite nahad, koljud, ekskremendid). Õpilane täidab töölehe.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- nimetada jahiulukeid;
- tuua näiteid jahipidamise eesmärkide muutumisest ajas;
Õpilane tunneb:
- jahiulukite nahku ja koljusid;
Õpilane teab:
- jahiulukite bioloogiat.
Õpilane mõistab:
- loodusliku mitmekesisuse tähtsust ja jahipidamise osa loomade arvukuse reguleerimisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste - Ainevaldkond  2.2. „Bioloogia” -  2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused; 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus. 

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

  • Arutelud
  • Vaatlus, nahkade ja koljude tundmaõppimine
  • Slaidiesitlus

Juhis õpetajale:

Programm toimub klassis. Esitluse näitamiseks on vaja projektorit.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis- ja vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga juurdepääs sõltub kooli võimalustest.

Läbiviimise koht:

Kool

Läbiviimise asukoht:

59.4313216, 24.7332864

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Reet Kristian

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

Sissejuhatus: (15 min)

- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust ja vahendeid;

- ulukinahkade tundmine (individuaalne).
 

Tegevuste käik: (65 min)

arutelu jahipidamisest;
slaidiesitlus:
​​​      jaht ja jahipidamise muutumisest ajas;
     lühiülevaated jahiulukite bioloogiast koos videoklippidega.
nahkade ja koljude vaatlemine, tunnuste õppimine.
- töölehe täitmine.

Kokkuvõte: (10 min) 

- programmi lõpuringis väljendavad õpilased uusi teadmisi ja mõtteid.

 

Viimati uuendatud:

07.10.2021