Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab kirjeldada soode teket, arengut ja ökosüsteemi komponente, kasutada turba, vee, õhu, taimede ja loomade vaatluse juhendeid ja teostada vaatlusi, teab soodes esinevat aineringet ja toiduahelaid, arvestab soos liikumise eripära ja väärtustab sood kui elukeskkonda, mõistab soode tähtsust, eluslooduse mitmekesisuse ja keskkonnahüvede vaatest, omandab tervikliku loodusteadusliku maailmapildi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab III ja IV kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist

Bioloogia ja ökoloogia:

• Kõrgemate taimede mitmekesisus, nende osa ökosüsteemides ja tähtsus inimese elus;

• selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;

• väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

145€

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

valitud soo õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Soo ökosüsteem
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_soo_okosysteem.pdf(37.55 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Lühitutvustus:

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel. Praktiline keskkonnahariduslik programm on uurimusliku õppe meetoditel põhinev soo ökosüsteemi erinevate komponentide (muld, vesi, taimestik, loomastik) ja nende seoste ning keskkonnahüvede tundma õppimine.

 

Viimati uuendatud:

17.07.2020