Programmi noored soos

Sissejuhatus

Tutvustatakse programmi eesmärki ja õppetöö käiku. Õpilastele jagatakse rühmatöö vahendid ja ülesannete järjestus, ala kaardid.

Töökäik

Rajal toimuvad juhendatud vaatlused:

  • Turbaproovide võtmine puuriga ja kirjeldamine;
  • Turbasammalde määramine näidiste võrdlemisega;
  • Vee keemiline analüüs tehakse laugaste või rabajärve veega, võrdluseks on kaasa võetud jõe või järve vesi;
  • Soo taimede määramine;
  • Loomastiku vaatlused;
  • Soo keskkonnateenuste kirjeldamine ja analüüs.

Kokkuvõte

Raja lõpus kogunetakse ringi ja juhendaja küsimustele vastates tehakse vaatlustest ülevaade.

Kaasa võetud eine paus toimub kokkulepitud ajal, kas enne kokkuvõtet või pärast.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• oskab kirjeldada soode teket, arengut ja ökosüsteemi komponente
• oskab kasutada turba, vee, õhu, taimede ja loomade vaatluse juhendeid ja teostada vaatlusi
• teab soodes esinevat aineringet ja toiduahelaid
• arvestab soos liikumise eripära ja väärtustab sood kui elukeskkonda
• mõistab soode tähtsust, eluslooduse mitmekesisuse ja keskkonnahüvede vaatest
• omandab tervikliku loodusteadusliku maailmapildi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab III ja IV kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist

Bioloogia ja ökoloogia:

• Kõrgemate taimede mitmekesisus, nende osa ökosüsteemides ja tähtsus inimese elus;

• selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;

• väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

valitud soo õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Soo ökosüsteem
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_soo_okosysteem.pdf(37.55 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

18.02.2022