Sügis-tondihobu
Marko Valker

Programmi käigus püütakse/kogutakse looduskooli ümber elutsevaid selgrootuid. Kogutud olendid määratakse ning õpitakse erinevate rühmade vahel vahet tegema. Täidetakse uurimislehed, mille järel arutletakse kohastumuste üle antud elukeskkonnas: värvus, kehakuju ja elukoha seos liikumis- ja toitumisviisiga, erinevate liikide omavahelised seosed.

Esimese praktilise tööna uuritakse vees elavaid selgrootuid. Püügivahendina kasutatakse kahvasid ja põhjakaapijaid. Suuremate liikide välimust ja liikumist jälgitakse akvaariumis, väiksemaid uuritakse mikroskoobi all. Leitud liigid määratakse. Täidetakse tööleht ja vaadatakse lühivideosid vee-selgrootute loomade kohastumuste kohta (ujur, liuskur, kiilivastne jne). 

Teise praktilise tööna uuritakse metsakõdus elavaid selgrootuid. Organisme püütakse otse maapinnalt, võetakse proove samblast, mullast ja kõdunenud puidust. Järgneb proovide sorteerimine ja leitud liikide määramine. Suuremate liikide välimust ja liikumist jälgitakse paberil või kahe Petri tassi vahel, väiksemaid uuritakse mikroskoobi all. Täidetakse tööleht, mis aitab aru saada erinevate selgrootute kohastumustest. 

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

- õpilane teab ja oskab kasutada erinevaid putukapüügiviise ja -vahendeid;
- õpilane teab peamisi selgrootute rühmi ja oskab selgrootuid suuremate rühmade tasemeni määrata;
- õpilased teavad putukate erinevaid kohastumusi, mis aitavad neil elukeskkonnas hakkama saada;
- õpilased oskavad tuua erinevaid näiteid, kuidas selgrootud oma meeli kasutavad.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi läbimine toetab Bioloogia õppekava III kooliastme järgmiste eesmärkide saavutamist:

2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid

Õpitulemused

Õpilane:

(1) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi elukeskkonnas;

(2) analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;

(3) seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri rühmadele omaste liikumisviiside ja elupaigaga;

(4) analüüsib selgrootute loomarühmade esindajate erinevate meelte arengutaseme seost elupaiga ja toitumisviisiga;

(8) väärtustab selgrootuid loomi eluslooduse olulise osana.

Meetodid:

Õppemeetodid:

- uurimuslik õpe (liikide püüdmine, määramine ning välisehituse, liikumise, käitumise ja meeltega seotud kohastumuste leidmine)

Vahendid: kahvad, põhjakaapijad, aluskandikud, Petri tassid, vakstud, lusikad, kühvlikesed metsakõdu kogumiseks, mikroskoobid, vaatluspurgid, õpimapp, mulla-selgrootute määramisleht, töölehed, kirjutusalused, pliiatsid, slaidiprogrammid ja lühivideod vee- ja maismaaloomade kohta. 

Juhis õpetajale:

Programmi õuesõppe osa osa toimub mere ääres ja looduskooli kõrval asuvas metsatukas.  Vajalik on vihma- ja tuulekindel riietus ja kõrgemad kummikud. Kõik õppevahendid on looduskeskuse poolt. Programmi keskel on lõunapaus (20-30 min), mis lisandub õppeprogrammi ajale. 

Erivajadustega lapsed saavad programmis osaleda, kuid soovitatav on nendest teada anda. Looduskoolis ja väliklassis on olemas kaldteed ning inva-wc. Palume õpetajal õppetegevust jälgida ning vajadusel mõnd õpilast abistada. Oleme tänulikud, kui täidate programmi lõppedes elektroonilise tagasisideankeedi, mis aitab meil selle sisu paremaks muuta. 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

200€

Lisainfo:

Programmi hind on 200 eurot klassi kohta. Kahe klassiga tulles on programmi hind 180 eurot õpperühma kohta. 

Läbiviimise koht:

Silma Õpikoda

Läbiviimise asukoht:

58.996396, 23.7032174

Maakond:

Läänemaa

Keskus:

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Programmi läbiviija:

Programmi läbiviivate juhendajatega saate tutvuda meie kodulehel www.silmalk.ee/kontakt/.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus (looduskooli ees - 15 min). Tutvumine programmi juhendaja ja tegevustega. Tutvutakse kodukorra ja reeglitega ning häälestatakse end õppetööle. 

2. Vee-selgrootute uurimine (rannas ja õppe-/väliklassis - 75 min). Õpilased jagatakse 3-4 liikmelistesse rühmadesse. Iga rühm saab endale püügivahendid (kahvad põhjakaapijad, valged kandikud ja lusikad selgrootute sorteerimiseks. Tutvutakse vee-selgrootute kogumise meetodetega. Püütud liigid määratakse selgrootute õpimapi abil. Juhendmaterjali abil tuuakse näiteid veeloomade erinevate kohastumuste kohta. Teadmiste kinnistamiseks vaadatakse pildiprogrammi mõnede liikide kohastumuste kohta. 

3. Maismaa-selgrootute kohastumuste uurimine ( metsas ja väliklassis- 75 min). Õpilased koguvad 3-4 liikmelistes rühmades metsa alt sammalt, mulda ja kõdupuitu. Metsakõdu sorteeritakse valgel linal, seal liikuma hakanud putukad asetatakse uurimiseks vaatlustopsidesse. Vajadusel asetatakse loomad mikroskoobi alla. Loomad määratakse ning tööjuhendi alusel kirjeldatakse kohastumusi, mis aitavad neil  oma elukeskkonnas hakkama saada. 

4. Kokkuvõte (15 min). Laste omandatud teadmisi kontrollitakse kiirtestiga. Programmi käigus omandatud põhimõisted ja seaduspärasused arutatakse läbi. 

Viimati uuendatud:

05.04.2021