samblikud
Järvemuuseum

Õppeprogrammi eesmärk on anda ülevaade samblike olemusest, ehitusest ja bioloogiast. Räägime samblikest, kui õhu puhtuse indikaatoritest ja hindame ümbruse õhu puhtust. Õpilased õpivad tundma ja eristama kõige enam levinud samblikuliike ning tutvuvad indikaatorliikidega. Programmi eesmärgiks on suunata õpilasi tundma huvi loodusteaduste õppimise vastu ning väärtustada elus- ja eluta looduse mitmekesisust ning säästvat eluviisi.

Õppemeetodid: Rühmatöö, vaatlemine, võrdlemine, samblike otsimine, samblike kirjeldamine, samblike määramine piltmääraja abil, õhu puhtuse määramine leitud samblike põhjal, töölehtede täitmine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: Töölehed, kirjutamisvahendid, piltmäärajad, luubid on juhendaja poolt. Õppevahendid on arvestatud rühmatööks 2-4 õpilasega gruppides. Samblike pildistamiseks kasutavad õpilased isiklikke nutitelefone (ei ole kohustuslik programmi osa).

Õpitulemused: Õpilane oskab eristada samblikku ja sammalt. Teab, kellest samblik koosneb, milline võib olla sambliku kasvuvorm, mil viisil samblik toitub, milline on sambliku roll ökosüsteemis. Teab, kuidas samblikke kasutada õhupuhtuse indikaatoritena, tutvub indikaatorliikidega. Õpib selgeks mõned metsas puudel ja maapinnal kasvava tavalisemad samblikud.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab eristada samblikku ja sammalt. Teab, kellest samblik koosneb, milline võib olla sambliku kasvuvorm, mil viisil samblik toitub, milline on sambliku roll ökosüsteemis. Teab, kuidas samblikke kasutada õhupuhtuse indikaatoritena, tutvub indikaatorliikidega. Õpib selgeks mõned metsas puudel ja maapinnal kasvava tavalisemad samblikud.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpilane

  • Tunneb huvi loodusteaduste vastu.
  • Väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel.
  • Väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust.

Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4: 
2.1.9.1. Inimene uurib loodust. Vaatlus.
2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed. Inimene uurib ökosüsteeme. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. 
2.2.4.1. Bioloogia uurimisvaldkond. Bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid. Organismide jaotamine loomadeks, taimedeks, seenteks, algloomadeks ja bakteriteks, nende välistunnuste võrdlus.
2.2.4.6. Seente tunnused ja eluprotsessid. Samblikud kui seente ja vetikate kooseluvorm. Samblike mitmekesisus, nende erinevad kasvuvormid ja kasvukohad. Samblike toitumise eripära, uute kasvukohtade esmaasustamine. Seente ja samblike osa looduses ning inimtegevuses. 
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Liigi- ja elupaigakaitse Eestis. Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel. 

Programm seondub riikliku õppekava läbivate teemadega keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Ainetevaheline lõiming: keel ja kirjandus, matemaatika, sotsiaalained, tehnoloogia, kunst, kehaline kasvatus.
 

Meetodid:

Õppemeetodid: rühmatöö, vaatlemine, võrdlemine, samblike otsimine, samblike kirjeldamine, samblike määramine piltmääraja abil, õhu puhtuse määramine leitud samblike põhjal, töölehtede täitmine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: töölehed, kirjutamisvahendid, piltmäärajad, luubid on juhendaja poolt. Õppevahendid on arvestatud rühmatööks 2-4 õpilasega gruppides. Samblike pildistamiseks kasutavad õpilased isiklikke nutitelefone (ei ole kohustuslik programmi osa).

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja roll: programmile tuleku ettevalmistus (ainealased eeltegevused koolis); eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (sobilik riietus ja jalatsid, toidukott jms); aktiivselt programmi tegevustes osalemine (õpilaste toetamine ja julgustamine, vajadusel toimivate töörühmade moodustamisel abistamine, turvalisuse ja korra tagamine, abi töövahendite väljajagamisel ja korrastamisel); tagasiside andmine. 

Tagasiside: tagasisidestamine toimub programmi lõpus ja pärast programmi. Õpilased annavad lõpuringis teada, mida huvitavat ja uut nad õppisid või kogesid. Lõpuringis võtab sõna ka õpetaja, kes toob välja, mida tema sellel programmil tähele pani ja teada sai. Detailsema tagasiside annab õpetaja elektroonilise tagasisideküsimustiku abil pärast programmi lõppu.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Õpetajal palume registreerumisel teavitada grupi suurusest, erisustest (erivajadusega õpilased jm) ning õppeprogrammi sisu erisoovidest, sh ka sellest, kas programm on õpilastele uue teema sissejuhatuseks, laienduseks või kokkuvõtteks. Koostöös kooliga täpsustame programmi ja vajadusel muudame ajakava. Riietumisel palume arvestada ilmastikuga, kuna õppeprogramm toimub osaliselt õues.

Palume siseruumis viibimiseks võtta kaasa vahetusjalanõud.

Korraga võimalik võtta vastu kuni 2 gruppi.

Läbiviimise koht:

EMÜ Võrtsjärve õppekeskus Järvemuuseum, Järvemuuseumi lähedane mets

Läbiviimise asukoht:

58.211846, 26.1099769

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Heli-Anneli Villako, TÜ bioloogia didaktika (MSc) EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse juhataja/ Kairi Kivaste, TÜ bioloog (BSc), EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Samblikud III kooliaste
Author:
Järvemuuseum
Samblikud programm III kooliastmele (1).pdf(106.85 KB)

Programmikirjeldus: "Samblikud III kooliaste"

Pikk kirjeldus:

  1. Sissejuhatus, programmi eesmärkide ja õppetöö käigu tutvustamine. Päeva sissejuhatus, õppekeskuse ja programmi läbiviijate tutvustus, õpilaste eelteadmiste kaardistamine, organisatoorsed küsimused. Samblikke tutvustav presentatsioon (samblad ja samblikud, jaotus väliskuju järgi, kasvukohad, värvused, ehitus ja ainevahetus, paljunemine, mitmekesisus ja kaitse, ökoloogia, kasutusvõimalused, lihhenoindikatsioon, samblike arvukuse mõjutegurid) (30 min). 

  2. Õuesõpe ja praktiline töö. Samblike otsimine, vaatlemine ja pildistamine õppekeskuse lähedal metsas, samblike määramine piltmääraja järgi, indikaatorliigid. Vaatlustulemuste ülesmärkimine, järelduste tegemine, õhupuhtuse määramine, võimalike saasteallikate leidmine (60 min).

  3. Aktiivõppeülesanded töölehtedega ning õpitu kordamine, kokkuvõtted ja tagasiside. Rühmatööna meenutatakse metsas õpitut, uuritakse piltmäärajaid ning rühma poolt pildistatud fotosid. Tehakse teadmiste kontroll samblike, samblike ehituse ja eluviisi kohta, lahendatakse kaks igapäevaelulist probleemülesannet ning kirjeldatakse kahte õpitud samblikku (kirjelda nii, nagu seletaksid samblike määramist oma nooremale koolikaaslasele, too välja tunnused, millele toetudes on võimalik valitud samblikud kindlasti ära tunda). Arutelu ja kokkuvõte programmil kogetust (lõpuring) (30 min). 

Viimati uuendatud:

08.04.2021