samblikud
Järvemuuseum

Õppeprogrammi eesmärk on anda ülevaade samblike olemusest, ehitusest ja bioloogiast. Õpilased saavad teada milline liitorganism samblik on ja mis eristab samblikke sammaltaimedest. Räägime samblikest kui õhu puhtuse indikaatoritest ja hindame ümbruse õhu puhtust. Õpilased õpivad tundma ja eristama kõige enam levinud samblikuliike. Programmi eesmärgiks on suunata õpilasi tundma huvi loodusteaduste õppimise vastu ning väärtustada elus- ja eluta looduse mitmekesisust ning säästvat eluviisi.

Õppemeetodid: Rühmatöö, vaatlemine, võrdlemine, samblike otsimine, samblike kirjeldamine, samblike määramine piltmääraja abil, õhu puhtuse määramine leitud samblike põhjal, töölehtede täitmine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: Töölehed, kirjutusvahendid, piltmäärajad ja luubid on juhendaja poolt. Õppevahendid on arvestatud rühmatööks 2-4 õpilasega gruppides. Samblike pildistamiseks kasutavad õpilased isiklikke nutitelefone (ei ole kohustuslik programmi osa).

Õpitulemused: Õpilane oskab eristada samblikku ja sammalt. Teab, kellest samblik koosneb, milline on tema roll ökosüsteemis. Teab, et samblikke saab kasutada õhu puhtuse indikaatoritena. Õpib selgeks metsas puudel ja maapinnal kõige enam levinud samblikud.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab eristada samblikku ja sammalt. Teab, kellest samblik koosneb, milline on tema roll ökosüsteemis. Teab, kuidas samblikke kasutada õhupuhtuse indikaatoritena. Õpib selgeks metsas puudel ja maapinnal kasvavad kõige enam levinud samblikuliigid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpilane

  • Tunneb huvi loodusteaduste vastu.
  • Väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel.
  • Väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi
  • Märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme.
  • Saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest.

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 4:
2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal. Õpilane võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi.
2.1.6.7. Asula elukeskkonnana. Õpilane hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal.
2.1.6.12. Mets elukeskkonnana. Õpilane selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas.
2.1.6.13. Õhk. Õpilane nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist. 
2.1.6.15. Elukeskkond Eestis. Õpilane kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi.
2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Inimese mõju keskkonnale. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse.  

Programm seondub riikliku õppekava läbivate teemadega keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Ainetevaheline lõiming: keel ja kirjandus, matemaatika, sotsiaalained, tehnoloogia, kunst, kehaline kasvatus.
 

Meetodid:

Õppemeetodid: Rühmatöö, vaatlemine, võrdlemine, samblike otsimine, samblike kirjeldamine, samblike määramine piltmääraja abil, õhu puhtuse määramine leitud samblike põhjal, töölehtede täitmine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: Töölehed, kirjutusvahendid, piltmäärajad ja luubid on juhendaja poolt. Õppevahendid on arvestatud rühmatööks 2-4 õpilasega gruppides. Samblike pildistamiseks kasutavad õpilased isiklikke nutitelefone (ei ole kohustuslik programmi osa).

Juhis õpetajale:

Õpetaja roll: Programmile tuleku ettevalmistus (ainealased eeltegevused koolis); eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (sobilik riietus ja jalatsid, toidukott jms); aktiivselt programmi tegevustes osalemine (õpilaste toetamine ja julgustamine, vajadusel toimivate töörühmade moodustamisel abistamine, turvalisuse ja korra tagamine, abi töövahendite väljajagamisel ja korrastamisel); tagasiside andmine. 

Tagasiside: Tagasisidestamine toimub programmi lõpus ja pärast programmi. Õpilased annavad lõpuringis teada, mida huvitavat ja uut nad õppisid või kogesid. Lõpuringis võtab sõna ka õpetaja, kes toob välja, mida tema sellel programmil tähele pani ja teada sai. Detailsema tagasiside annab õpetaja elektroonilise tagasisideküsimustiku abil pärast programmi lõppu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Õpetajal palume registreerumisel teavitada grupi suurusest, erisustest (erivajadusega õpilased jm) ning õppeprogrammi sisu erisoovidest, sh ka sellest, kas programm on õpilastele uue teema sissejuhatuseks, laienduseks või kokkuvõtteks. Koostöös kooliga täpsustame programmi ja vajadusel muudame ajakava. Riietumisel palume arvestada ilmastikuga, kuna õppeprogramm toimub osaliselt õues. Järvemuuseumis sees viibimiseks võtta kaasa vahetusjalanõud

Korraga võimalik võtta vastu kuni 2 gruppi.

 

Läbiviimise koht:

EMÜ Võrtsjärve õppekeskus Järvemuuseum, Järvemuuseumi lähedane mets

Läbiviimise asukoht:

58.211846, 26.1099769

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Heli-Anneli Villako, TÜ bioloogia didaktika (MSc) EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse juhataja/ Kairi Kivaste, TÜ bioloog (BSc), EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Samblikud II kooliaste
Author:
Järvemuuseum
Samblike programm II kooliastmele (2).pdf(106.29 KB)

Programmikirjeldus: "Samblikud II kooliaste".

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus, programmi eesmärkide ja õppetöö käigu tutvustamine. Päeva sissejuhatus, õppekeskuse ja programmi läbiviijate tutvustus, õpilaste eelteadmiste kaardistamine, organisatoorsed küsimused. Samblikke tutvustav presentatsioon (samblad ja samblikud, jaotus väliskuju järgi, kasvukohad, värvused, ehitus, paljunemine, mitmekesisus ja kaitse, ökoloogia, kasutusvõimalused, sh õhu puhtuse määramine samblike abil, samblike arvukuse mõjutegurid) (30 min).     


2. Õuesõpe ja praktiline töö. Samblike otsimine, vaatlemine ja pildistamine õppekeskuse lähedal metsas, samblike määramine piltmääraja järgi. Vaatlustulemuste ülesmärkimine, õhu puhtuse määramine leitud samblikuliikide järgi. Indikaatorliikide järgi otsuste tegemine (60 min).


3. Aktiivõppeülesanded töölehtedega ning õpitu kordamine, kokkuvõtted ja tagasiside. Rühmatööna täidetakse tööleht õpitu kinnistamiseks (samblikud kui liitorganismid, samblike tähtsus, samblikud kui õhu puhtuse indikaatorid (meenutatakse metsas kuuldut-õpitut, uuritakse piltmäärajaid ning rühma poolt pildistatud fotosid). Igapäevaeluliste probleemülesannete lahendamine - kahele olukirjeldusele vastava õhu puhtuse hinnangu andmine. Arutelu ja kokkuvõte programmil kogetust (lõpuring). (30 min). 

Viimati uuendatud:

08.04.2021