Ninase pank
Liisi Vuntus

Õppeprogramm Saaremaa pankadel Põhja- või Ida-Saaremaal. Tutvumine vähemalt kahe panga pinnavormide, kivististe ja rannikuelustikuga. Saadakse uusi teadmisi Saaremaa maapõuest, mereäärsest elustikust ja pankadel olevatest militaarrajatistest.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab Saaremaa lubjakivi tekkeaega ja panka loodustavat põhilist kivimit.
Õpilane tunneb mõnda kivistist.
Õpilane tunneb vetikate rühmi ja oskab nimetada tähtsamaid esindajaid, teab nende tähtsust looduses ja kasutamist.
Õpilane teab miks rannikul kasvab palju paksulehelisi taimi ja teab, millised neist on söödavad;
Õpilane teab loopealset kui õhukese lubjarikka mullaga kasvukohatüüpi, mis on iseloomulik ka pangapealsetele aladele.
Õpilane oskab iseloomustada pankade peal oleva loopealse taimestikku.
Õpilane eristab Saaremaa rannikul esinevaid merekarpe ja teab merekarpide tähtsust looduses ning nende kasutamist.
Õpilane väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga:

III kooliastme bioloogia ainekava teema "Vetikad" ja "Selgrootute loomade tunnused ja tähtsus looduses",

III kooliastme geograafia õppekava teemad "Kivimid ja nende teke", "Eesti pinnamood",  "Läänemere eriilmelised rannikud".

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, kultuuriline identiteet.

Meetodid:

Matk, vestlus, vaatlus, rühmatöö, kivististe uurimine ja otsimine, erinevate merekarpide otsimine ja määramine, vetikate ja rannikutaimede vaatlus, uurimine ja maitsmine.

Vahendid: kivististe näidised, grupitööde õppematerjalid kivististe, vetikate ja limuste määramiseks, töölehed

Juhis õpetajale:

Mitmed lõigud liigutakse jalgsi, head jalanõud, soojapidav vihmakindel riietus ja lõunasöök on hädavajalikud.

Õpetaja informeerib klassi eelnevalt riietuse ja lõunasöögi vajalikkusest. 

Õpetaja abistab juhendajat korra tagamisel programmi ajal ja jälgib grupi ohutut tegutsemist grupitööde ajal.

Peale programmi toimumist suunatakse õpetaja andma tagasisidet programmi kohta keskkonnaharidus,ee lehele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

100€

Lisainfo:

Mereäärne tegevus sõltub suuresti ilmast ja laste riietusest. Liiga tormise ja vihmase ilmaga ei ole rannikul kuhugi varjuda ja päev võib lühemaks jääda.

Pangaalune maastik on kivine ja võib olla libe. Pangapealsetel lõikudel peab olema tähelepanelik ja ei tohi sattuda liiga panga äärele, sest see võib murduda.

Õppepäev on keeruline läbida ratastoolis ja liikumispuudega õpilasel, sest liigutakse ka üles-alla ja ebatasasel maastikul. Teistel erivajadustega õpilastele sobib. Erivajadustega lastest informeerida õppeprogrammile registreerimisel.

Programmi aja sisse on planeeritud söögipaus.

Läbiviimise koht:

Saaremaa põhjaranniku pangad: Suuriku, Abula, Ninase või idaranniku pangad: Kaugatoma, Katri, Ohessaare

Läbiviimise asukoht:

58.506197228916, 22.003321968507

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne Teigamägi, keskkonnakaitse 5. tase, õppeprogrammi läbiviimise kogemus 10 aastat

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

20 min Sissejuhatus õppepäeva, õppeprogrammi eesmärkide tutvustus, ohutusnõuded liikudes panga all ja peal, loodushoidliku käitumise üldised reeglid, pankadel olevate militaarrajatiste ajalugu.

60 min Rannikul kasvavate taimedega tutvumine. Siluri panga settekivimid ja setted. Siluri ajastu mereelustik. Rühmatöö kuues grupis panga all: tuntumate Siluri ajastule iseloomulike kivististe rühmade otsimine ja määramine juhendi järgi.

20 min: Lõunapaus sobilikus paigas

60 min: Tänapäevane mereelustik. Rühmatöö: merekarpide otsimine ja määramine juhendi alusel, vetikate liigid ja nende tähtsamate esindajate kogumine. Saaremaa pankadepealne (loopealsed) taimestik.

20 min: kokkuvõte õppepäevast, soovi korral täidetakse tööleht

Viimati uuendatud:

10.11.2022