Liblikas
Kauri Kivipõld

Alguses räägime programmi tegevustest ja päevaplaanist ning ohutust liikumisest rabas. Seejärel läheme koos õpperajale. Õpilased jagunevad 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab endale töölehe. Vaatame, nuusutame, katsume, mõõdame, vastame küsimustele ja täidame töölehti. Töölehel on küsimused raba tekke ja arengu kohta, mille poolest erinevad üksteisest madalsoo, siirdesoo ja raba, elutingimuste kohta rabas ja kohastumuste kohta eluks niisugustes tingimustes, turba tekke, omaduste ja kasutamise ning turba kaevandamisega seotud ohtude kohta. Samuti süsinikuringe ja märgalade tähtsuse, soode taastamise mõju kohta kliimamuutustele. Vastused leiavad õpilased infotahvlitelt ja juhendaja jutust. Uurime mis on õõtsik, mille poolest see erineb tavalisest maast. Arutame, kui vanad on rabamännid ja kuidas nende vanust määratakse. Leiame töölehtede järgi, mis taimed rabas kasvavad. Lõpuks kontrollime vastuseid töölehtedel ja selgitame välja parimad vastajad. Programmi lõpus tuletame meelde, mida uut ja huvitavat teada saime.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda, kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti, miks on tarvis ressursse säästlikult kasutada ja soid taastada. Õpilased tunnevad jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku, teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad, oskavad kirjeldada süsinikuringet turba näitel. Lapsed väärtustavad rohkem loodust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismide mitmekesisus ja elupaigad, mõõtmine ja võrdlemine.

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, soo elukeskkonnana, soode areng - madalsoo, siirdesoo ja raba, elukeskkond soos, soode elustik ja tähtsus. Elukeskkond Eestis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis - inimese mõju keskkonnale.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustab jätkusuutlikkust. 

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpitakse tundma loodust, loodusvarade kasutamist, keskkonnakaitset, arvutatakse, mõõdetakse, loetakse, arutletakse ja saadakse ka füüsilist treeningut.

Meetodid:

aktiivõpe, avastusõpe, töölehtede täitmine

Õppevahendid: töölehed, mõõdulint. Töövahendid annab juhendaja.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat instrueerimist programmist. Osalejatel peaksid olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised, mugavad ja mittelibedad jalanõud, ei tohi panna kummikuid, sest need on libedad, külmad ja ebamugavad! Jook ja võileib võiksid kaasas olla. 

Selle programmi käigus liigub õpetaja loodusrajal koos õpilastega, et tagada täiendavat turvalisust.

Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva

kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga

koolis edasi minna. Õpetaja annab programmi kohta tagasisidet pärast programmi lõppu

suuliselt või tagasisidelehtede täitmisel. Tagasiside alusel korrigeerime programmi pidevalt.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmile on võimalik võtta korraga 2 klassi 2 juhendajaga. Programm toimub eesti keeles. Laudteed ratastooliga läbida ei ole võimalik.

Turvalisus. Rada on üldiselt turvaline, kuid vihmase ilmaga muutub laudtee libedaks, sellepärast on oluline kanda mittelibisevaid jalanõusid. Sooja ilma korral võib olla sääski, rabataimede õitsemise ajal ka allergiatekitajaid.

Turvalisuse tagamiseks liiguvad juhendaja ja õpetaja koos grupiga. Juhendaja on läbinud esmaabikursuse.

Läbiviimise koht:

Programm toimub Tudu rabas, kus on väga hea vaadelda raba kui ökosüsteemi, erinevaid rabataini ja linde, putukaid.

Läbiviimise asukoht:

59.167427124598, 26.749479656641

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus, instrueerimine õpperajal käitumisest ja ohutusest.

90 min liikumine mööda laudteed, töölehtede täitmine, vastuste otsimine infotahvlitelt. Juhendaja esitab pidavalt küsimusi, näitab rabas kasvavaid taimi ja seal elavaid linde, putukaid jt. asukaid ning selgitab nende kohastumusi eluks rabas. Koos leitakse mändide vanuseid, otsitakse töölehtede järgi erinevaid rabataimi.

30 min tulemuste kontrollimine, arutelu, parimate väljaselgitamine.

15 min kokkuvõtete tegemine, tagasiside.

30 min kaasavõetud toidu söömine

Viimati uuendatud:

14.04.2021