Loodust uurimas soos
Ökokratt

Retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Tutvutakse rabaelustikuga ja eluta ökoloogiliste tegurite toimega sellele. Tutvutakse turbakaevandamise ajalooga.

Teekonna üldpikkus on 5 km, millest 1,5 km liigutakse räätsadega pehmel pinnasel. Rada ei ole sobiv ratastooliga inimesele, kuid teiste erivajaduste korral on mõningase abiga läbitav.

Räätsamatku ei toimu 23.aprillist kuni 24 juunini, mil on räätsarahu.

Rabasõbralikud räätsad video.

Programmile on omistatud ökoturismi kvaliteeti kinnitav EHE märgis.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabi kursuse.

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Gümnaasiumi õpilane
- teab, mis on eluta ja elus looduse ökoloogilised tegurid. Teab, kuidas eluta looduse tegurid mõjutavad rabas elukeskkonda;
- selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist rabas;
- hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele raba näitel ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; rabade taastamine Eestis;
- väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutliku eluviisi tavasid, suhtub vastutustundlikult keskkonda;
- oskab kasutada räätsi ja nende abil looduses liikuda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  • Organismide rühmad ja kooselu;

  • Ökoloogia ja keskkonnakaitse;

  • Eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju rabaelustikule;

Läbivad teemad

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng,

  • Tervis ja ohutus

Ainete lõiming

  • keemia: raba happeline keskkond; pH mõiste kordamine;

  • geograafia: taastuvad ja taastumatud loodusvarad;

  • kehaline kasvatus: liikumine räätsadega

Meetodid:

Aktiivvestlus, arutelu, vaatlus, räätsamatk, rühmatöö, praktiline töö. Programmis kasutatakse elamusõpet. 

Vahendid: räätsad igale osavõtjale, 1 digitaalne miksoskoop kahele õpilasele. Vahendid antakse juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Õppekäik sobib kõigile, kes on võimelised kõndima 5 km maastikul ja 1,5 km räätsadel. Rada ei ole sobiv ratastooliga inimesele, kuid teiste erivajaduste korral on raja läbime mõningase abiga võimalik.

Vajalikud on veekindlad jalanõud, riietus vastavalt ilmastikule. Programmi kestus on koos söögipausiga 3 tundi. Palume söök ja jook kaasa võtta. Võtame vastu samaaegselt 2 gruppi. Näiteks Tallinnast tulles saab tulla ühe bussiga ja transpordiraha jaguneb kahe klassi vahel. Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Soovitame eelnevalt õpilastele tutvustada programmi teemat ning asukohta. Peale õppekäigu toimumist soovitame programmil nähtut/kuuldut korrata.

 

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

185€

Lisainfo:

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Abivahendiga liikujatel kahjuks osalemise võimalus puudub. 

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Rummu raba

Läbiviimise asukoht:

59.453446634287, 25.30654445

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Retke kestus koos 30 min söögipausiga on 3 tundi.

 

Sissejuhatus 15 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, kuidas kasutada räätsasid, ohutusreeglite selgitamine. Selgitatakse, miks on ilma laudteeta rabas grupil soovitav liikumisteid vältida „hanereas“ liikumist ning hajutatult kõndida.  

Tegevused ja lõunapaus 2,5 tundi 

Rummu raba retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Süsinikuringe ja veeringe mõju soo tekkele, põhjustele ja arengule. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Soo, siirdesoo ja raba taimestik, loomastiku areng ja tegevusjäljed looduses. 

Õpitakse tundma rabaelustikku (põdra- ja porosamblikud, turbasammal, kattekold, jõhvikas, pohl, küüvits, sookail, mänd, vaevakask), rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Eluta ökoloogiliste tegurite toime rabaelustikule. Happeline keskkond rabas. Süsinikuringe ja veeringe mõju soo tekkele, põhjustele ja arengule.

Turbasambla omaduste uurimine. Turbasambla ehituse seosed raba kui elukeskkonnaga. Turba teke ja selle kasutamine. Turbasambla omadus imada rohkesti vedelikku ja selle omaduse kasutamine rahvatraditsioonis. Arutelu: kas turvas on taastuv või taastumatu loodusvara?

Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte   15 min 

Kokkuvõte õppekäigust. Nimetage madalsoos, siirdesoos ja rabas elavaid taimi ja loomi, keda täna kohtasime, kelle tegevusjälgi nägime. Kuidas nad on kohastunud oma elukeskkonnaga? Arutleme, millised on eluta ökoloogiliste tegurite toime rabaelustikule. Näita oma seisukohta: kas turvas on taastuv või taastumatu loodusvara?

 

Viimati uuendatud:

04.02.2022