Kuusalu-kandi rannakeel ja loodus
Riina Laanetu

 

Kutsume noori tutvuma kuusalu-kandi rannakeele ja kauni loodusega!

Juminda ja Pärispea poolsaartel on veel säilinud unikaalne kuusalu-kandi rannakeel (kirderannikumurde alammurrak). 

Õpilastel on võimalus vaadata sisse kohalikku ellu rannakeelt valdava juhendaja abiga ja pühenduda rannakeele uurimisse ja selle unikaalsuse mõistmisesse.

Matka käigus külastame Majakivi loodusõppe rada ja saame teada kohalikust kultuuripärandist ning kogukonna praegustest toimetamistest. Õpime selgeks ka ühe rannalaste mängu.

Lahkudes on õpilaste silmaring laienenud ning osatakse enam väärtustada eesti keele hoidmise olulisust.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbimise järel on õpilased laiendanud oma silmaringi eesti keele rikkuse osas.
Oleme tutvunud ühe Eesti vanima murde - kirderanniku murde kuusalu murrakuga ja selle levikualaga ning
kauni loodusega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Eesti keel

Loodusained

Ajalugu

Inimeseõpetus

Pärandkultuur

Elukutsevalik

Meetodid:

 

Matka paigaks on valitud võimalikult hästi kohalikke olusid kajastavad rajad. 

Kasutame Lahemaa kaarti, mis võimaldab süveneda rannakeelsete kohanimede ja maastiku seostesse.

Juhendajad on head rannakeele valdajad.

Ülesandeid lahendatakse meeskonnatööna , kaotajaid ei ole, koos vastuseid analüüsides võidavad kõik.

Abivahenditena kasutame Kuusalu rannakeele sõnastikku ja õppemänge, Pisukase rantlase aabitsat.

Õpitu kinnistamine kokkuvõtva arutelu vormis.

 

Juhis õpetajale:

Riietus mugav ja ilmastikule vastav.

Kaasa lõunaeineja jook.

 

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

4,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

200€

Lisainfo:

Kohtumispaik on Muuksi Linnamäe parkla (Leesi mnt 8.km).

Läbiviimise koht:

Juminda poolsaar

Läbiviimise asukoht:

59.575396387239, 25.527755986388

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu,

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

  Programmi tegevused toimuvad Juminda poolsaarel, kus on kasutusel kuusalu-kandi rannakeel. Matka käigus tutvume kohalike loodusoludega ja rannakeelsete kohanimedega. 

Kohtumispaigaks Muuksi linnamäe parkla, käime linnamäel. Edasi sõidame Kolga-Aabla Suureliiva randa, kus alustame õppetegevustega meeskondades. Päeva lõpetame matkaga Majakivi rajal.

Programm kestus kokku (selhulgas sõidud kahe erineva tegevuskoha vahel) 4 tundi.

Viimati uuendatud:

27.03.2023