Kuusalu-kandi rannakeel ja loodus
Riina Laanetu

 

Kutsume noori tutvuma kuusalu-kandi rannakeele ja kauni loodusega!

Juminda ja Pärispea poolsaartel on veel säilinud unikaalne kuusalu-kandi rannakeel (kirderannikumurde alammurrak). Et seda hoida ja tutvustada, oleme loonud õppeprogrammi "Rannaloodus rannakeeles".

Õpilastel on võimalus vaadata sisse kohalikku ellu ja kahe rannakeelt valdava juhendaja abiga pühenduda rannakeele uurimisse ja selle unikaalsuse mõistmisesse.

Matka käigus külastame Majakivi loodusõppe rada ja saame teada kohalikust kultuuripärandist ning kogukonna praegustest toimetamistest. Õpime selgeks ka ühe randlast mängu.

Lahkudes on õpilaste silmaring laienenud ning osatakse elukutse valikul enam väärtustada eesti keele hoidmist.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbimise järel on õpilased laiendanud oma silmaringi eesti keele rikkuse osas.
Oleme tutvunud ühe Eesti vanima murde - kirderanniku murde kuusalu murrakuga ja selle levikualaga ning
kauni loodusega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Eesti keel

Loodusained

Ajalugu

Inimeseõpetus

Pärandkultuur

Elukutsevalik

Meetodid:

 

Matka paigaks on valitud võimalikult hästi kohalikke olusid kajastavad rajad. 

Kasutame Lahemaa kaarti, mis võimaldab süveneda rannakeelsete kohanimede ja maastiku seostesse.

Juhendajad on head rannakeele valdajad. Üks juhendaja on sünnipärane keelekandja, teine õpib rannakeelt alates 2012. aastast. See asjaolu annab õpilastele võimaluse kuulda ka rannakeelset vestlust. 

Ülesandeid lahendatakse meeskonnatööna , kaotajaid ei ole, koos vastuseid analüüsides võidavad kõik.

Abivahenditena kasutame Kuusalu rannakeele sõnastikku ja õppemänge.

Õpitu kinnistamine kokkuvõtva arutelu vormis.

 

Juhis õpetajale:

Riietus mugav ja ilmastikule vastav.

Kaasa lõunaeineja jook.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Kohtumispaik on Muuksi Linnamäe parkla (Leesi mnt 8.km).

Läbiviimise koht:

Juminda poolsaar

Läbiviimise asukoht:

59.5165184, 25.542656

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu,

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

  Programmi tegevused toimuvad Juminda poolsaarel, kus on kasutusel kuusalu-kandi rannakeel. Matka käigus tutvume kohalike loodusoludega ja rannakeelsete kohanimedega. Õpitegevuse käigus, ülesandeid lahendades, saab iga retkeline ise proovida rannakeelset teksti  kasutada ja mängida rannalaste mänge.

Kohtumispaigaks Muuksi linnamäe parkla ja matk toimub Majakivi matkarajal, õpitegevused kas Kolga-Aablas või Virvel. 

Programmi alustame matkaga.

Väike einepaus.

Teine osa on täielikult pühendatud rannakeelel, kus rühmatöödena ja pärastise arutelu käigus rikastatakse õpilaste teadmisi rannakeele osas.

Lõpetuseks saame selgeks rannakeelse mängu.

Programm kestus kokku (selhulgas sõidud kahe erineva tegevuskoha vahel) 4 tundi.

Viimati uuendatud:

20.12.2022