Rabas

Õpperetkel tutvume soo tüüpidega. Õpime raba läbimist räätsadega, õpime tundma rabaelustikku. Liigume loomaradadel, tutvume loomade tegevusjälgedega, tutvume soo ohtude ja hüvedega. Tutvume soo kuivendamiseks rajatud kraavidega, räägime süsinikuringest looduses ja rabade tähtsusest süsiniku sidumisel. 

Programm kestab 3 tundi, selle aja sisse jääb ka söögipaus. Selga panna looduses liikumiseks sobilikud riided ja jalga kummikud.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

II kooliaste:
Õpilased tunnevad põhilisi sootüüpe.
Õpilased teavad olulisemaid soos kasvavaid taimi.
Õpilased tunnevad põhilisi rabas elavaid putukaid.
Õpilased oskavad rabas räätsadega liikuda.
Õpilased teavad rabas liikumise võimalikke ohtusid.
Õpilased teavad, milliseid soos ja selle serval kasvavaid marju võib süüa ja millised on mürgised.
Õpilane väärtustab raba kui elukeskkonda.

III kooliaste:
Õpilased tunnevad põhilisi sootüüpe.
Õpilased teavad olulisemaid soos kasvavaid taimi ja oskavad selgitada nende kohastumust elukeskkonnaga.
Õpilased oskavad kasutada Flora Incognita appi taimede määramiseks.
Õpilased tunnevad põhilisi rabas elavaid putukaid.
Õpilased oskavad rabas räätsadega liikuda.
Õpilased teavad rabas liikumise võimalikke ohtusid.
Õpilased teavad, milliseid soos kasvavaid marju võib süüa ja millised on mürgised.
Õpilased teavad raba tähtsust ökoloogilise tasakaalu säilitamisel ja turba kasutusvaldkondi.
Õpilane väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab II kooliastme loodusõpetuse (soode tekkimine ja tüübid, soo ja sootaimestik), III kooliastme bioloogia (taimede välisehitus, tunnused ja kasvukoht, raba kui ökosüsteem, bioloogiline mitmekesisus) ja geograafia (turba kasutamine) õppekava.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus

Meetodid:

Meetodid: Räätsadega liikumine, vestlus, arutlus, vaatlus, grupitööd: taimede kogumine ja määramine Flora Incognita appiga, marjade korjamine, turbasambla ehituse uurimine

Vahendid: räätsad (keskuse poolt), nutiseadmed (võiksid olla õpilastel isiklikud, piisab 3-4 õpilase peale ühest), tööleht

Juhis õpetajale:

Õpetaja informeerib õpilasi, et programmile tuleb kindlasti panna jalga või võtta kaasa kummikud! Kui kummikuid ei ole, siis võtta kaasa vahetusjalanõud. Lisaks tuleb kaasa võtta nii lõunasöök kui ka jook. 3-4 õpilase kohta võiks olla kaasas 1 nutitelefon, mille mobiilset andmeside saab kasutada. Kui seda võimalust ei ole, siis kasutatakse kordamööda juhendaja nutiseadet.

Õpetaja osaleb retkel, jälgib ohutusnõuetest kinnipidamist, vajadusel abistab juhendajat korra ja ohutuse tagamisel. Peale õppekäiku annab tagasisidet programmi kohta läbi keskkonnaharidus.ee portaali.

Enne retke on soovitatav vaadata klassiga filme

Madalsood: https://www.youtube.com/watch?v=EH7LM_4OhJA

Raba: https://www.youtube.com/watch?v=KsVnfCE6Jn4

Marjad: https://www.youtube.com/watch?v=1K3OD8HaDA

Põhjalikumat saab tutvuda soodega filmide abil https://soo.elfond.ee/filmid/

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

120€

Lisainfo:

Kummikud on kohustuslikud. Kokku liigutakse umbes 4 km, sellest osa on liikumine räätsadega vesisel ja mättalisel maastikul rabas. 

Räätsamatk ei sobi ratastoolis, liikumis- ja nägemispuudega õpilasele, teistele erivajadustega õpilastele on jõukohane.

Vajadusel on võimalik pakkuda ka kahte juhendajat, aeg söögipausiks on programmi sisse planeeritud. Söök peab olema grupil endal kaasas.

 

Läbiviimise koht:

Koigi raba

Läbiviimise asukoht:

58.485098266133, 22.989603398999

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Mart Mölder, bioloog, 10 aastat kogemust rabaprogrammi juhendamisel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub Koigi rabas, sisenemine Koigi küla poolt.

Kogunemine Koigi raba parkimisplatsil.

10 min: Sissejuhatus õppeprogrammile kaardi juures. Õppepäeva eesmärk, rabas liikumise ohutusnõuded ja üldised käitumisreeglid, räätsade tähtsus rabas liikumiseks, liikumise marsruudi vaatamine kaardilt, laetud telefon kaasavõtmise tähtsus metsas ja rabas liikumisel. Põhiliste hooajal rabas kohatavate putukate tutvustus ja nende vältimine.

15 min: Räätsade jalgapaneku proov, seadistamine ja katsekõnd.

40 min: Matk läbi kuivendatud soo, tutvumine tähtsamate taimedega. Uuritakse kuivendamiseks rajatud kraavidega, tutvustakse kuivendatud metsa eripäraga, arutletakse märgalade tähtsuse ja kuivendamise mõjude üle loodusele ja inimesele. Liikumine loomaradadel, tutvumine kõigi olulisemate söödavate ja mittesöödavate marjadega. Turbasambla praktiline uurimine, selle tähtsus majanduses ja süsiniku sidumisel. Flora Incognita äpi tutvustamine ja 3-4 liikmelistes gruppides kasutamine vööraste liikide tuvastamisel.

10 min: Korratakse üle räätsadega liikumise põhireegleid rabas (liikumine lehvikuna, et vähem kahjustada raba taimestikku), liikumise suuna selgitamine, liikumise juhtimise üle andmine osalejatele. Rollide jagamine õpilastele ohutuks liikumiseks üle raba.

60 min: räätsadega matkamine, tutvumine älvestega, õõtsiksooga tutvumine, grupiti rabataimede uurimine ja kogumine, nende kohastumine elukeskkonnaga. 

15min: Söögipaus

20 min: Tagasi bussi juurde.

10 min: Kokkuvõte õppekäigust, tagasiside. Soovi korral jagatakse õpilastele töölehed kodus või koolis täitmiseks.

Viimati uuendatud:

08.12.2022