Rabas

Õpperetkel tutvume soo tüüpidega. Õpime raba läbimist räätsadega, õpime tundma rabaelustikku. Liigume loomaradadel, tutvume loomade tegevusjälgedega, tutvume soo võimalike ohtude ja hüvedega. Tutvume soo kuivendamiseks rajatud kraavidega, räägime süsinikuringest looduses ja rabade tähtsusest süsiniku sidumisel. 

Rabaretk kestab 3 tundi, selle aja sisse jääb ka söögipaus. Selga panna looduses liikumiseks sobilikud riided ja jalga kummikud.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused

Õpitulemused:

II kooliaste:
Õpilased tunnevad põhilisi sootüüpe.
Õpilased teavad olulisemaid sootaimi.
Õpilased oskavad rabas räätsadega liikuda.
Õpilased teavad rabas liikumise võimalikke ohtusid.
Õpilased teavad, milliseid soos kasvavaid marju kõlbab süüa ja millised on mürgised.

III kooliaste:
Õpilased tunnevad põhilisi sootüüpe.
Õpilased teavad olulisemaid sootaimi.
Õpilased tunnevad põhilisi rabas elavaid putukaid.
Õpilased teavad mõnda soos elavat lindu.
Õpilased oskavad rabas räätsadega liikuda.
Õpilased teavad rabas liikumise võimalikke ohtusid.
Õpilased teavad, milliseid soos kasvavaid marju kõlbab süüa ja millised on mürgised.
Õpilased teavad raba tähtsust ökoloogilise tasakaalu säilitamisel ja turba kasutusvaldkondi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab II kooliastme loodusõpetuse (soode tekkimine ja tüübid, soo ja sootaimestik), III kooliastme bioloogia (taimede välisehitus, tunnused ja kasvukoht, raba kui ökosüsteem, bioloogiline mitmekesisus) ja geograafia (turba kasutamine) õppekava.

Meetodid:

Meetodid: Matk rabas räätsadega ja ilma, vestlus, arutlus, vaatlus, taimede kogumine ja määramine Flora Incognita appiga, marjade korjamine, turbasambla ehituse uurimine.

Vahendid: räätsad

Juhis õpetajale:

Õpetaja informeerib õpilasi, et programmile tuleb kindlasti panna jalga või võtta kaasa kummikud! Kui kummikuid ei ole, siis vahetusjalanõud. Lisaks tuleb kaasa võtta nii lõunasöök kui ka jook. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

120€

Lisainfo:

Kummikud on kohustuslikud. Kokku matkatakse umbes 7 km. 

Räätsamatk ei sobi ratastoolis, liikumis- ja nägemispuudega õpilasele, teistele erivajadustega õpilastele on jõukohane.

 

Läbiviimise koht:

Koigi raba

Läbiviimise asukoht:

58.485098266133, 22.989603398999

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Mart Mölder, bioloog, 10 aastat kogemust rabaprogrammi juhendamisel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub Koigi rabas, sisenemine Koigi küla poolt.

Kogunemine Koigi raba parkimisplatsil.

10 min: Sissejuhatus õppeprogrammile kaardi juures. Õppepäeva eesmärk, rabas liikumise ohutusnõuded ja üldised käitumisreeglid, räätsade tähtsus rabas liikumiseks, liikumise marsruudi vaatamine kaardilt. Rabaputukate tutvustus ja nende vältimine.

15 min: Räätsade jalgapaneku proov, seadistamine ja katsekõnd.

40 min: Matk läbi siirdesoo, tutvumine tähtsamate taimedega. Uuritakse kuivendamiseks rajatud kraavidega, arutletakse märgalade tähtsuse ja kuivendamise mõjude üle loodusele. Liikumine loomaradadel, tutvumine kõigi olulisemate marjadega rabas (sügisel). Turbasambla praktiline uurimine, selle tähtsus majanduses ja süsiniku sidumisel. 

10 min: Korratakse üle räätsadega liikumise põhireegleid rabas (liikumine lehvikuna, et vähem kahjustada raba taimestikku), liikumise suuna selgitamine, liikumise juhtimise üle andmine osalejatele. Liikumine lehvikuna, et vähem kahjustada raba taimestikku. 

60 min: räätsadega matkamine üle raba kuni Ümarjärveni, sealse õõtsiksooga tutvumine, rabataimede uurimine ja kogumine, nende seos elukeskkonnaga. Söögipaus.

15min: Linnuvaatlustorni külastamine.

20 min: Tagasimatk bussi juurde.

10 min: Kokkuvõte: milliseid taimi õpiti, milliseid ohutusreegleid tuleb soos jälgida, milline on raba tähtsus inimeste elus ja süsinikuringes.

Viimati uuendatud:

15.09.2022