Orav. Foto: Piret Eensoo.
Piret Eensoo

Vaatleme ja õpime tundma puid ja nendega koos elavaid organisme, mängime teemakohaseid mänge, valmistame puude elurikkuse ja fotosünteesi kujutava kaardi.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- vaadelda ja määrata Eestis levinumaid puuliike
Õpilane teab:
- et puu ei ole kunagi üksi vaid puuga on seotud väga palju teisi liike;
- kuidas on seotud puud inimese igapäevaeluga;
- mis on fotosüntees ja selle vajalikkus taimedele.
Õpilane tunneb:
- peamisi Eestis kasvavaid puuliike

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed 6-7.aValdkond: Mina ja keskkond

  •   looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele;

1.-3. kl I kooliaste - Ainevaldkond „Loodusained“ – Aastaajad; Organismid ja elupaigad; Organismide rühmad ja kooselu.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

  • vaatlemine ja määramine;
  • vaatlustulemuste vormistamine;
  • töölehe ehk kaardi tegemine joonistades ja kleepides;
  • teemakohane mäng
  • arutelu.

Vahendid: Tööleht, värvipliiatsid, liimipulgad, liimitavad kujundid ja luup igale õpilasele.

Juhis õpetajale:

Programmi üks osa toimub välitingimustes ning teine osa koolis/keskuses siseruumis.

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised puude teemal aktiveerida.

Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Peale õppeprogrammi toimumist annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

70 min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada liikumis- ja kerge vaimupuudega õpilastele. Ratastooliga on võimalik liikuda õuealal ja keskuse põhikorrusel, olemas on inva WC.

Läbiviimise koht:

Iisaku Looduskeskus (Keskkonnaamet)

Läbiviimise asukoht:

59.095211295885, 27.31637460636

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (10 min)

vaatleme looduskeskuse õues erinevaid puid.
TEGEVUSTE KÄIK õues (20 min)

-õpime puude liike, võrdleme nende tüve, võra ja lehti.

- räägime puu kasvamisest seemnest suureks puuks, võrdleme noori ja vanu puid.

-uurime, kes elavad puu tüvedel, võras, lehtedel, kes on puu sõbrad ja kaaslased.


TEGEVUSTE KÄIK õppeklassis (20 min) 

- uurime luubiga puulehte.

- iga üks teeb joonistades ja kleepides kaardi, mille valmistamise käigus selgitame fotosünteesi toimumise süsteemi, puu kasvamise seost valguse ja toitainetega, kinnistame teadmisi puu sõpradest ja kaaslastest.

- uurime millest on tehtud paber ja pliiatsid jt puidust esemed meie ümber.

KOKKUVÕTE (10 min)

- kokkuvõte õpitust ja mäng "Seemnest puuks ja mullaks"

Viimati uuendatud:

26.09.2022