Ruutkoodi lugemas
Ökokratt

Õppeprogrammi käigus õpitakse looduses orienteeruma ja kasutama tahvelarvutit. Õpilastel tuleb leida 15 vaatluspunkti, lugeda ruutkoodi teavet, vastata  küsimustele, täita mõnd loomingulist ülesannet jms.

 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õppeprogrammi läbimise järel õpilane
• teab nimetada ilmakaari;
• saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab plaanilt tuttavaid objekte;
• on harjutanud nutivahendi kasutamist;
• mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;
• kirjeldab kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari
• mõistab, et inimene on looduse osa ja hindab oskust looduses orienteeruda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

Loodusõpetuse I kooliastme ainekava

Teema „Minu kodumaa Eesti“.  Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses.

II kooliastme õpilased kordavad varem õpitut ja harjutavad nutivahendi kasutamist.

Õppekavas ette nähtud praktilised tööd:  plaani järgi liikumine; ilmakaarte määramine kaardil.

 

Ainetevaheline lõiming: bioloogia, geograafia

 

Läbivad teemad

Keskkond ja jätkusuutlik areng

Tehnoloogia ja innovatsioon

Meetodid:

Praktiline töö, rühmatöö, arutelu, vestlus, mäng

 

Keskusel on osavõtjatele kasutamiseks pakkuda 11 tahvelarvutit.

Võimalusel palume kaasa võtta oma nutiseade.

Igale osavõtjale puupulgad ja lipid ilmakaarte nimetustega.

Juhis õpetajale:

Vajalik on valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud.

Soovitame õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et õpilastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku on soovitav koolis programmil kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Hea oleks õppekäigu ajal tehtud fotosid ühiselt vaadata ja õpitut kinnistada.

Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark.

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

priit.adler@gmail.com
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda  õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

 

Tegevused

 • Õpilased moodustavad 2- 3-liikmelised grupid kasutades eri puuliikide puidust pulki. Õpilased proovivad ära arvata, millise puuliigi puidust on nende käes olevad pulgad – 10 min;
 • Liikumismäng. Osavõtjatel tuleb leida eelnevalt  ümbruskonda peidetud puidust lipid ilmakaarte nimetustega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare lipi – 15 min;
 • Gruppidele jagatakse välja tahvelarvutid ehk nuhvlid. Üheskoos avatakse vajalik rakendus. Juhendaja juhendab, kuidas nuhvlit kasutada – 20 min;
 • Õpilased positsioneerivad end kaardil ning määravad juhendaja valitud, lähedalasuvate looduslike objektide kaugused ja suuna – 20 min;
 • Õpilased otsivad ja läbivad vabalt valitud järjekorras 15 vaatluspunkti, loevad ruutkoodi abil avanevat teavet ja vastavad küsimustele – 60 min;

Küsimused käsitlevad järgmisi teemasid:

 • Ilmakaarte õppimine-kordamine;
 • Ühe taimeliigi tundmaõppimine kasutades nuhvlis olevat määrajat;
 • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
 • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas;
 • Loomade tegevusjäljed looduses;
 • Vaatluspunktist saadud juhendi abil valmistatakse looduslikest vahenditest päikesekell;
 • Loominguline ülesanne: tehakse 1 foto etteantud stsenaariumi järgi. Õpperajal tehtud fotod laetakse Padlet keskkonda, et neid hiljem ühiselt vaadata ning programmil õpitut kinnistada;

 

Kogunemine kokkulepitud kohas. Lõunapaus – 15 min

 

Kokkuvõte – 30 min;

Arutelu. Üheskoos arutatakse läbi vaatluspunktides saadud info ja vastused küsimustele kindlustamaks, et õpilaste omandatud teave on korrektne.

Viimati uuendatud:

14.09.2022