Õpperajal
Ökokratt

Puhta vee teemapargi õpperada pakub praktilist õpperaja külastus loodus- ja keskkonnamängude läbiviimise ning loodusobjektidega seotud ülesannete täitmist ruutkoodi põhiselt. Õpperajal liigutakse orienteerumise kaarti kasutades. Ruutkoode saab lugeda juhendaja või õpetaja käes olevast nutiseadmest. Meie territooriumil on WIFI ja vajadusel jagab juhendaja mobiilset internetti. Raja pikkus 2 km. Kaart. Teerada on aketud kruusakattega. Programmi eesmärk on tutvustada Puhta vee teemapargi loodusobjekte, piirkonna ajalugu, harjutada orienteerumist, analüüsida inimmõju loodusele ja vastupidi ning arendada loodusteadlikkust. Läbitavaid punkte diferentseritakse õpetaja soovil  kestuse vanuse, füüsilise võimekuse ja huvi järgi.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele sh abivahendiga liikujatele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Alusharidus:
Laps
- oskab kirjeldada loodust, teab, mis see on;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
- väärtustab elusloodust.
I kooliastme õpilane:
- iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
- kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
- märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
- toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri aastaaegadel;
- toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
- tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike: kuusk, mänd; kirjeldab õpitud loomaliikide (mäger, rebane) eluviise ja elupaiku;
- oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi;
- käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

7. „Tervis ja ohutus”,

4. „Kultuuriline identiteet”.

I kooliaste: 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

 

Meetodid:

Veeringe mäng lasteaia ja I koliastmele, vee filtreerimine, põhjavee tekke mudeli praktiline eksperiment,  rühmatöö vee pumpamine kaevust, loomade tegevusjälgede avastamiseks looduses, loomade elukohtade leidmine, tiigielanike leidmine visuaalselt, mesilaste vaatlustaru vaatlus, Meelteaias praktiliste ülesannete täitmine, aktiivvestlus käsitletaval teemal, arutelud, elamusõpe jne.

Kasutatakse Puhta vee teemapargi taristut, teerada, punktid, puurkaevu kolbpumpa ja veebis avaldatud ülesandeid, mis juhendaja poolt avatakse nutiseadmega looduses ruutkoodi abil.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark.

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi kestus on 3 tundi koos 30 min söögipausiga.

Sissejuhatus 15 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.

 Tegevused 2 tundi

Õpperajal kasutatakse juhendaja käes olevat nutiseadet ruutkoodide lugemisel ja ülesannete täitmisel. Küsimused käsitlevad loodusvaatlusi loomade tegevuskohtade ja taimede kasvukohtade,loodusõpet digitehnoloogiat kasutades, uusi teadmisi loodusest nagu mägra territooriumi tähistamise punkt, praktilisi ülesandeid nagu näiteks Metsamõisa tiigielanike märkamiseks, veepumpamine kaevust käsitsi, erinevate puude ja rohttaimede õpe jne.

Õpperaja pikkus on ligi 2 km, mida seda saab diferentseerida õpetaja ja õpilaste soovi, vanuse, teadmiste, oskuste, füüsilise võimekuse ja teemade järgi.

Õpperada kulgeb metsapargis, metsarajal, Meelteaeaias, mõispargis (tiik, mesilaste vaatlustaru, ilmakaared, elektrituulik, ilmajaam, taimehaigused jne). Õpperajal liigutakse  õrienteerumise kaardi järgi, lamineeritud paberil.

 

Kokkuvõte õppekäigust.15 min 

Tegevus lasteaia lastele: Kuidas saab inimene maa seest vett kätte?

Kas maa seest tulev vesi on puhas ja millistele omadustele see peab vastama?

Küsimus põhikooli õpilastele – kas orienteerumine õpperajal andis uusi oskuseid ja kogemusi?

Viimati uuendatud:

08.09.2022