Viru raba laudtee
Kauri Kivipõld

Programm toimub Viru rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turbatootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Kõigepealt juhendaja teeb sissejuhatuse teemasse ja tutvustab päeva plaani ning ülesannet ( 30 min.) Seejärel räägitakse tutvalisusest raja läbimisel. Siis jagatakse klass 2-liikmelisteks võistkondadeks. Võistkonnad lähevad õpperajale, otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, küsimusi, ülesandeid ja vastuseid ning ka vastavad omas nutiseadmes. Lõpuks kontrollitakse vastuseid ning toimub ühine arutelu nende üle. Parimad saavad auhinnad.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärk  on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku, teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad, kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste - loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, soo elukeskkonnana, elukeskkond Eestis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste - loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed; bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse. 

Õppesisu: inimene uurib ökosüsteeme. Süsinikuringe ökosüsteemides. Kohastumine füüsikalis-keemiliste tingimustega/ elukeskkonnaga. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Mõisted: süsinikuringe, kohanemine ja kohastumine, kasvuhooneefekt.  

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, keskkonnakaitset, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust, lisaks meeskonnatöö.

Meetodid:

Maastikumäng, aktiivõpe.

Juhis õpetajale:

Kuna kogu programm toimub välitingimustes, siis lastel peaks olema ilmastikule vastav riietus ja mugavad, sportlikud jalanõud. Kummikud ei ole sallal programmil sobivad jalanõud.

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

35

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Viru raba

Läbiviimise asukoht:

59.3270634, 26.3975384

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

 Tegemist on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseadmete abil. See ei eelda mingit lisatarkvara, mida enam millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet lihtsalt risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu. Tagasiside: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab õpteaja kogu info toimunust maili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe.  
 

Viimati uuendatud:

16.04.2020