Vaatetorn
Kauri Kivipõld

Programm toimub Mukre rabas,. Kõigepealt juhendaja teeb sissejuhatuse teemasse ja tutvustab päeva plaani ning ülesannet. Seejärel räägitakse tutvalisusest raja läbimisel. Siis jagatakse klass 2-liikmelisteks võistkondadeks. Võistkonnad lähevad õpperajale, kus leiavad nutitelefoni abil küsimusi, ülesandeid, vastavad neile telefonis. Küsimused käsitlevad raba teket ja arengut, raba kui elukeskkonna eripära, raba elustikku ja kohastumust eluga rabas, turba teket, omadusi ja kasutamist, turba tootmist ja sellest tulenevat keskkonnakahju, süsinikuringet, märgalade tähtsust, rabade taastamise mõju kliimamuutustele. Vastused küsimustele leitakse infostendidelt, digitaalselt üles pandud infolehtedelt, loodusest. Lõpuks kontrollitakse vastuseid ning toimub ühine arutelu nende üle. Parimad saavad auhinnad. Lõpuks võtab juhendaja päeva kokku ja kõik saavad rääkida, mida huvitavat nad päeva jooksul avastasid.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda, kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti, miks on tarvis ressursse säästlikult kasutada ja soid taastada. Õpilased tunnevad jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku, teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad, oskavad kirjeldada süsinikuringet turba näitel. Lapsed väärtustavad rohkem loodust.
Õpipädevused: digipädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste - loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, soo elukeskkonnana - soode kujunemine ja areng, raba kui elukeskkonna eripära, soode tähtsus ja kaitse vajadus; elukeskkond Eestis - loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste - loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed - süsinikuringe ökosüsteemis; bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse - loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemis, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendaga keskkonnaprobleeme. 

Õppesisu: inimene uurib ökosüsteeme. Süsinikuringe ökosüsteemides. Kohastumine füüsikalis-keemiliste tingimustega/ elukeskkonnaga. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Mõisted: süsinikuringe, kohanemine ja kohastumine, kasvuhooneefekt.  

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, keskkonnakaitset, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust, lisaks meeskonnatöö.

Meetodid:

Maastikumäng, aktiivõpe, avastusõpe.

Töövahendiks on õpilaste endi nutitelefonid, sellepärast peavad lastel kaasas olema laetud telefonid.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmi õpilastele programmi tutvustamist. Kuna kogu programm toimub välitingimustes, siis lastel peaks olema ilmastikule vastav riietus ja mugavad, sportlikud jalanõud. Kummikud ei ole sellal programmil sobivad jalanõud, sest võivad olla libedad. Kindlasti peaksid õpilastel kaasas olema laetud nutitelefonid, millega on võimalik QR koode lugeda. Kogu programm toimub nutitelefonide abil - nii õige tee leidmine, küsimused kui ka selgitavad tekstid. Ka vastamine toimub nutitelefonis. Ka turvalisuse tagamiseks on telefoni olemasolu vajalik.

Kuna programm on täiesti digitaalne, siis tulevad õpilaste vastused koos küsimustega ka õpetaja mailile, nii saab ta programmi teemadega ka klassiruumis edasi minna.

Tagasisidet annavad õpilased samuti oma nutiseadme abil. Juhendaja annab tagasisidet õpilastele programmi lõpus lõpuringis. Õpetajad saavad anda tagasisidet suuliselt, spetsiaalse tagasiside vormi kaudu paberil või meie kodulehel.

Õpetajad võiksid koos õpilastega rajale minna, et täiendavat turvalisust tagada.

Õpperada on üldiselt turvaline, kuid vihmase ilmaga võib laudtee libe olla, sellepärast tuleks kanda libisemiskindlaid jalanõusid. Probleemide korral saavad õpilased helistada juhendajale, juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmile on võimalik võtta 2 klassi korraga koos 2 juhendajaga. Kuna õpilased lähevad õpperajale iseseisvalt, sobib see programm paremini vanematele õpilastele, alates 6. klassist. Samuti ei sobi programm erinevate puuetega (liikumis-, vaimu- ja meelepuudega) õpilastele.

Söök tuleks programmile kaasa võtta, aga sööme pärast programmi lõppu bussi juures, et prahti rabasse ei satuks.

Läbiviimise koht:

: Mukri raba rada, umbes 2,5 km. Rada läheb ühest raba servast teise ja läheb suuremas osas mööda laudteed, Rajal on infotahvlid ja vaatetorn.

Läbiviimise asukoht:

59.324413, 24.5569476

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld - bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, Anastasia Tinyakova.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Nutiseiklus Mukri rabas - tutvume raba elustikuga
Author:
Kauri Kivipõld
Nutiseiklus Mukre rabas - tutvume raba elustikuga.docx(29.73 KB)

Kirjeldatud on programmi.

Pikk kirjeldus:

30 min sissejuhatav vestlus, mille käigus juhendaja tutvustab programmi, räägib rabas liikumise turvalisusest, käitumisest looduses. Seejärel jagunevad õpilased 2-liikmelisteks gruppideks ja lähevad õpperajale.

1 tund 30 min õpilased läbivad õpperaja, otsivad nutiseadme abil teed, küsimusi ja vastavad neile.

30 min tulemuste kontrollimine, arutelu, kokkuvõtted, parimate väljaselgitamine.

30 min kaasavõetud võileibade söömine.

Viimati uuendatud:

23.03.2022