Kopra topis Tartu loodusmajas

Sissejuhatus

Tutvustatakse õppeprogrammi eesmärki, õppetöö käiku ja lepitakse kokku programmil kehtivates reeglites (5 min).

Töö käik

  • Lapsed jagatakse paaridesse ning iga paar tõmbab juhendaja käest pimesi ühe loomafoto. Koos vaadatakse üle, kas lapsed tunnevad kõiki fotodel olevaid loomi ja vajadusel täpsustatakse liiginimesid. Iga paar püüab leida põrandale laotatud nahkade hulgast oma fotol oleva looma. Seejärel reastavad lapsed loomanahad suuruse järgi ritta. Järgneb nahkade lähem uurimine ning loomade tutvustamine. Arutelu ilmestavad asjakohased videoklipid loomadest nende looduslikus keskkonna (15-20min);
  • Pärast nahkadega tutvumist saab iga laps endale korvist võtta ühe tõetruu mängulooma. Ühiselt arutletakse, mida need loomad söövad. Uuritakse erinevaid toitumisjälgi (kobras, orav, metkits, põder). Selgitatakse mõisteid: taimetoiduline, kiskja, putuktoiduline, kõigesööja. Räägitakse ka eri loomaliikide menüü muutumisest aastaaegade vahetumisel (10 min);
  • Loomade toidusedeliga tutvumisele järgneb erinevate pabulate uurimine (metskits, põder, kobras, jänes) (5-10 min);
  • Vestlus- ja vaatlusring, mille käigus vaadatakse üle erinevad koljud ja sarved. Võrreldakse kiskjate ning rohusööjate hambaid (15 min).

Kokkuvõte

Lõpuringis jagab iga laps oma muljeid kogetu kohta. (5 min)

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Programmil osalenud laps
•tunneb Eesti looduses elavaid tavalisemaid imetajaliike;
•kirjeldab loomade välisehitust, seostab seda nende elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;
•oskab loomi rühmitada erinevate tunnuste alusel (nt kiskja, rohusööja; koerlane, kaslane, sõraline jne);
•õpib märkama mitmekesisust looduses ja saab aru inimmõjust sellele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppeprogramm toetab 5–7 aastaste laste alushariduse õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist. Õppeprogrammil osalenud laps:

  • oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada;
  • keskendub sihipäraseks mänguliseks tegevuseks;
  • mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
  • väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  • arvestab loomade vajadusi ja suhtub neisse vastutustundlikult;
  • tunneb Eesti tavalisemaid imetajaliike.

Juhis õpetajale:

Õpetaja osaleb aktiivselt programmil, motiveerib ja toetab lapsi. Vajadusel abistab erivajadustega lapsi.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

24

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja õppeklass, lasteaias (vajalik esitlustehnika olemasolu)

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

18.02.2021