Metsakooslused Peräjärve matkarajal
Helen Kivisild

Õppeprogrammil vaadeldakse erinevaid metsarindeid ja õpitakse taimeliike ning nende järgi metsatüübi määramist, õpitakse näiteid liikidevahelistest suhetest (sh toitumissuhted ja seeläbi aineringed) metsas. Toimub arutelu metsa olemusest, inimese mõjust ning metsade kaitsmise vajadusest.

Karula rahvuspargi 4 km pikkune Peräjärve metsarada on parim piirkonna rada metsateema õppimiseks. 

 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- mõisteid metsatüüp, metsarinded, loodusmets, majandusmets, lamapuit, tootjad, tarbijad, lagundajad, toiduahel, toiduvõrgustik;
- keskkonnatingimusi, millest oleneb erinevate metsatüüpide esinemine looduses (mulla niiskus ja viljakus, reljeef);
- tavalisemaid taimeliike erinevates rinnetes;
- kuidas määrata metsatüüpi iseloomulike taimeliikide järgi erinevates rinnetes.
Õpilane oskab:
- eristada metsarindeid;
- tuua toiduvõrgustiku näiteid metsas (4.-6. klass);
- tuua liikidevaheliste suhete võrgustiku näiteid metsas (7.-9. klass);
- tuua näiteid metsa kasutamisest minevikus ja tänapäeval (4.-6 klass);
- tuua näiteid, milliseid majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid ökosüsteemihüvesid (ehk -teenuseid) pakub mets (7.-9. klass);
- märgata loodusmärke ja aastaajalisi muutusi looduses.
Õpilane mõistab metsade kaitse vajalikkust, kaitse seost jätkusuutliku arenguga.
Õpilane tegutseb koostöös oma klassikaaslastega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste Ainevaldkond „Loodusained“:

2.1.6.12. Mets elukeskkonnana. Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. Metsarinded. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets. Eesti metsade iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed. Metsade tähtsus ja kasutamine. Metsade kaitse.

2.1.6.15. Elukeskkond Eestis.
Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest Eestis. Tootjad, tarbijad ja lagundajad. Toitumissuhted ökosüsteemis. Inimese mõju ökosüsteemidele.

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Kaitsealad.

7.-9. kl III kooliaste Ainevaldkond "Bioloogia"

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. 

Organismide jaotamine liikidesse. Populatsioonide, ökosüsteemi ja biosfääri struktuur. Looduslik tasakaal.

Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Liigi- ja elupaigakaitse Eestis. Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on ajalugu.

Meetodid:

Meetodid ja vahendid:

Arutelu: metsa olemus, erinevate metsatüüpide kujunemise eeldused (mullaviljakus, niiskus, reljeef).

Rühmatöö: metsakoosluse vaatlus koos vaatluslehega (tüüpilised liigid rinnete kaupa), oma tulemuste esitlemine teistele. Vahendid: vaatluslehed, kirjutusalused, pliiatsid, alused, liigikaardid, koosluste kaardid.

Õppemäng: toiduvõrgustik (4.-6. klass), Liikidevahelise suhete võrgustik (7.-9. klass). Vahendid: liigikaardid, lõng.

Võrdlemine ja arutelu: loodus- ja majandusmetsa erinevused.

Arutelu: metsa kasutusest ajaloos ja tänapäeval, metsade kaitse vajalikkus. Vahendid: näidiseksemplarid kasutuse kohta (toht, niin, puit, juur, vaik, tõrv, pahk jm).

Õppemäng või arutelu õpitu meeldetuletamiseks ja kinnistamiseks.

 

Juhis õpetajale:

Õppeprogramm toimub künklikul 4 km pikkusel Peräjärve matkarajal. Rajal on mitu üsna järsku tõusu/laskumist. Arvestada tuleb, et vihmase ilmaga muutuvad puujuured rajal libedaks.

 Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised metsa teemal aktiveerida. Soovitame eelnevalt vaadata: 

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.
Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Õppeprogramm toimub matkarajal, seetõttu palume:

* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vihmakeep.
* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Soovi korral peale õppekäiku piknik lõkkekohas kaasavõetud toiduga.

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga matkarajal liikuda ei saa.

 

Läbiviimise koht:

Karula rahvuspark, Peräjärve metsarada

Läbiviimise asukoht:

57.712423761852, 26.50509595871

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Helen Kivisild, keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (5 min)

Tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust. 

TEGEVUSTE KÄIK

1. Karula rahvuspargi ja selle olulisemate kaitseväärtuste lühitutvustus, Peräjärve matkaraja asukoht (abiks rahvuspargi infotahvli kaart). 


Matkal (4 km) tehakse vaatlus- ja ülesannete lahendamise peatusi:

  • Matkarajale jõudes arutelu, mis teeb metsast metsa; millised keskkonnatingimused määravad koosluse kujunemise (kliima, pinnamood, mulla veerežiim). Eesti klimaatiline asend metsavööndis.
  • Rühmade moodustamine. Taimeliikide vaatlus ja õpe rinnete kaupa, nende märkimine vaatluslehtedele, metsatüübi määramine (rühmatöö). Vaatlusi kokku võttev ja kinnistav ülesanne rühmadele. 
  • Aineringe metsas, liikidevahelised suhted. Toiduvõrgustiku mäng rühmadele (toitumissuhted: tootjad, tarbijad, lagundajad; 4.-6. klass). Liikidevahelise suhete võrgustiku õppemäng rühmadele (7.-9. klass).  
  • Loodusmets ja majandusmets, nende erinevused (liigirikkus, elupaikade mitmekesisus, surnud puit). Surnud puidu olulisus aineringes ja elurikkuse säilitamisel (erinevas suuruses ja lagunemisastmes surnud puit lamapuiduna ja püstisena). Võrdlemine, arutelu.
  • Mida mets mulle annab? Õppeülesanne metsa kasutamisest (4.-6. klass) või metsa majanduslikest, sotsiaalsetest, kultuurilistest ökosüsteemiteenustest (7.-9. klass).

*Retkel suunatakse osalejaid märkama hetkel looduses toimuvat.

*Karula rahvuspargi eripärana kõneldakse metsade ja metsavendluse seostest ning tutvustatakse selle kandi metsavenna Alfred Käärmanni lugu.

KOKKUVÕTE (15 min)

Kokkuvõttena õppemäng õpitu kinnistamiseks või tagasisidering, kus iga osaleja väljendab oma uusi kogemusi või teadmisi.

 

Viimati uuendatud:

04.05.2021