Meri, rand ja roostik
Pernova Hariduskeskus

Õpperogramm viiakse läbi kahes osas:

1. Mänguline tegevus lasteaias kohapeal, kus antakse teada, kes ja kuidas elab - meres, rannaniidul ja roostikus.

2. Õpperetk Pärnu rannaniidu matkarajal, et näitlikustada eelnevalt selgitatud mere, rannaniidu ja roosiku elukeskkondi.

Video matkarajast vaata

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Mõistab mereäärsete elupaikade (meri, rannaniit, roostik) omavahelisi erinevusi ja tunneb olulisemaid liike nendes elupaikades. Märkab, et liigid neis elupaikades on erinevad ja saab aru, et elupaikade liigid on omavahel seotud toiduahelate kaudu. Teab, kuidas inimese tegevus võib antud elupaiku kahjustada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mängu-, sotsiaalseid-, tunnetus- ja õpioskuseid. Lapse oskus väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslasega arvestama.

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Programmi õpetaja tutvub jooksvalt teaduskirjandusega ning täiendab vastavalt programmi sisu. Juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.

Programmi tulemusena ja uute teadmiste ja kogemuste kaudu läbi erinevate keskondade vaatluste ja erinevatest liikides õppimisel janende kaitsest Eestis suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine lihtsamate uurimisvahenditega; vestlus; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; õppemäng; käelinetegevus - meisterdamine.

Vahendid: pildimaterjal, binoklid, näidismaterjalid.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

Muu oluline teave: korrata üle ohutusreeglid (käitumine looduses), õpperetkel jalga veekindlad jalanõud ning selga ilmastikule vastav riietus. Transport sihtkohta ei kuulu programmi!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasiside õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse. 

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

Kaks kohtumist 2x45 min, II kohtumine toimub 6-8 nädala pärast

Grupi suurus:

23

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

280€

Lisainfo:

II osa programmi algus ja kogunemis koht, Pärnu rannaniidu matkaraja alguses. Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Asukoht Ranna puiestee-9, Pärnu

Ligipääs: juurdepääsutee kõvakattega, ekskursioonibussiga, ühistranspordiga, sõiduautoga.

Lähedal asub bussipeatus Veeparadiis.

Omadused: ligipääs ratastooliga, infotahvlid, vaatetorn, puhkeala/piknikuplats.

Läbiviimise koht:

I osa: lasteaias kohapeal; II osa: Pärnu rannaniit, Tervise Paradiisi tagune laudtee ja mererand

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Evelin Nigula ja Taivi Künnap (keelekümblus õppe võimalus)

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  • I osa - Lasteaias kohapeal 2x45. Eesmärk:  anda teada,  kes ja kuidas elab  - meres, rannaniidul ja roostikus. Rühmatöös tutvutakse elupaikade, taime- ja loomaliikidega. Vaadatakse erinevaid näidiseid  ja pilte vastavalt elupaigale. Arutelu – milliste kahjulike keskkonnamõjude ärahoidmisele saab laps kaasa aidata. Meisterdatakse raamat "Kes elab rannaniidul". Kokkuvõte: vestlus, õpitu kordamine. Vahendid: pildimaterjal, näitmaterjal, meisterdamise  vahendid.
  • II osa - rannaniidul ja mererannas 2x45 Eesmärk: näitlikustada ja kinnitada eelenvalt selgitatud mere, rannaniidu ja roosiku elukeskkondi (loomastik, taimestik; nende vajalikkust). Tehakse tutvust mere, rannaniidu ja roostikuga. Vaadeldakse erinevaid elusolendeid ja nende tegevusjälgi. Õpitakse selgeks mõned näidisliigid. Arutletakse, kuidas on elusorganismid omavahel seotud ning üksteisele vajalikud. Tutvutakse keskkonnahoiu põhimõtetega ning räägitakse elukeskkondade vajalikkusest inimestele ja teistele organismidele (nt miks inimesed vajavad metsa, kuldhänilane rannaniitu ning miks hunt ei saa pargis elada). Lastel võimalus rääkida oma kogemustest looduskeskkonnas (jalutuskäik, kokkupuude looma- või linnuliigiga vms). Kogutakse rannast karpe, taimi jms. Kokkuvõte: vestlus, õpitu kordamine.

Viimati uuendatud:

01.03.2021