Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

On seostav I – IV kooliastmega ja ka lasteaiaga.

Gümnaasiumi osas on teema maa geoloogiline ajalugu ja selle näitel maa kui süsteemi toimine (geograafia), evolutsioon ja ökoloogia (bioloogia)

III kooliaste seostub loodusnähtuste uurimisega ja inimese ja looduse seostee uurimisega (loodusõpetus ja bioloogia), laamide liikumine, geoloogiliste protsesside tekkepõhjused, geoloogilise ajaloo näited mere ääres (geograafia), kivimite murenemine ja jääaja mõju Eesti maastikele (geograafia), erinevate kivimite tundmine maastikul.

II kooliaste - Läänemeri elukeskkonnana, Eesti loodusvarad, pinnavormid, loodus ja keskkonnakaitse Eestis.

I kooliaste – organismid ja nende elukeskkonad, organismid ja nende kooselu, ilm.

Meetodid:

Kalavõrkude puhastamine, võimalusel kalade võrgust puhastamine, määramine, kaalumine, Mereranna bingo, kivimäng jm. 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Programmide juurde kuulub piknik lõkke ääres.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Läbiviimise koht:

Kolga (Pudisoo-Tsitre), Hara (Virve, Juminda) või Eru (Käsmu) lahe piirkond

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Rauno Masing, Peeter Riba, Theo Kehlmann

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: Eesti on mereriik - vähemalt kaardi järgi. Tutvustame oma programmiga reaalset randlase elustiili ja mereasukaid, misläbi suureneb õpilaste teadlikkus ning huvi mere(elu) vastu. Räägime ohutusest ja keskkonnaprobleemidest.

Tegevus: Õpperännak mere ääres annab ülevaate erinevatest rannatüüpidest, merega seotud taimedest, loomadest, lindudest ja kaladest. Saame ülevaate Lahemaa lahtedest, poolsaartest ja saartest. Suureneb laste teadlikkus Läänemere keskkonnaprobleemidest. Tutvustame meile ainuomast põlist randlase elustiili ja keelepruuki.
Mere ääres uurime kive, kust on pärit rändrahnud ja kuidas ja millistel asjaoludel on tekkinud paekivi. Kuidas loodusjõud muudavad ja kujundavad tuttavaid maastikke.
Räägitakse Lahemaa kujunemisest ja Soome lahest ning selle keskkonnaprobleemidest, mere mõjust inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemisele. Jääaja, Läänemere ja inimese omavahelises koosmõjus on kujunenud omalaadne Lahemaa rannakultuur.

Iga mereprogrammi tarvis valmistame ette püügivahendid (mõrd, nakkevõrgud), et lastega koos kohalikus lautrikohas saaki uudistada. Kohtume kaluriga.
 

Viimati uuendatud:

12.06.2020