Paljanduv liivakivi Ubari maastikukaitsealal
Ökokratt

Õppeprogrammi raames toimub Ubari maastikukaitseala külastus ja matk koos järsakul ronimisega kõrguste vahedega kuni 20 m. Tutvume Põhja-Eesti klindi ja vääriselupaiga tunnustele vastava metsaga pangapealsel. Maastikul näeme ligi 2000-aastase pärandkultuuri elemente, õpime tundma taimi ning naudime ilusaid vaateid Kolga lahele, Kaberneeme poolsaarele ning Rammu ning Rohusi saarele. Tutvume looduskaitse põhimõtetega Ubari maastikukaitseala näitel. Matkal läbime jalgsi koos varustusega 5 kilomeetrit, harjutame köie abil tõusmist ja laskumist järsakult. Matk koos söögipausiga kestab 3 tundi.

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpilane
- teab Põhja-Eesti klindi teket ja tähtsust
- teab laialehisele metsale iseloomulikke puuliike
- teab Ubari maastikukaitseala põhiväärtusi
- teab looduskaitse põhimõisteid
- oskab nimetada eluta ja elus looduse ökoloogilisi tegureid Ubari maastikukaitsealal
- oskab kasutada köieronimise põhielemente
- oskab teha koostööd, osaleda grupitöös
- väärtustab eluta ja elus looduse objekte ja nende koostoimet
- mõistab inimtegevuse mõju loodusele läbi aegade Ubari maastikukaitseala näitel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed õppekavaga

Ökoloogia: eluta ja elus looduse ökoloogilised tegurid; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Euroopa Liidu looduskaitse poliitika; Põhja-Eesti klint.

Ainete lõiming:

Bioloogia

Geograafia

Kehaline kasvatus

Ajalugu

Läbivad teemad:

Keskkond ja jätkusuutlik areng

Kultuuriline identiteet

Tervis ja ohutus

Meetodid:

Programmis kasutatakse kogemus- ja elamusõpet. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad eksperimendid, loodusvaatlus, orienteerumine. Digitaalsed mikroskoobid on kaasas matkajuhil, samuti köis. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

 

 

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

19

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

 

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Jõelähtme vald Ubari Maastikuakitseala

Läbiviimise asukoht:

59.488513088929, 25.31548805

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 minutit

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused - 2,5 tundi

Ubari maastikukaitseala tutvustus. Maa ajaloo lühiülevaade, Põhja-Eesti klindi teke, paiknemine, tähtsus; paekivi astang, loomade, looduse ja inimtegevuse jälgede otsimine tänapäeval; fossiilid; eluta ja elus looduse ökoloogilised tegurid; tutvumine pangapealse vääriselupaiga tunnustega laialehise metsa liikidega: pärn, vaher, kask ja maarjakask, tamm, pihlakas, toomingas, pooppuu, sarapuu, pärn, tamm jt. Eluta ja elus looduse ökoloogilised tegurid laialehise metsa näitel: taimestikku mõjutavad tingimused: mullastik, valgus, niiskus jms. Söögipaus 30 minutit. Digitaalse mikroskoobiga looduse uurimine.

Inimese mõju loodusele läbi aegade: ligi 2000-aastase pärandkultuuri elemendid maastikul, II Maailmasõja jäljed, inimeetegevuse jäljed tänapäeval. Tallukmäe Tondiauk. Looduse, majandusarengu ja kultuuri vastastikused mõjud.  Euroopa Liidu looduskaitse poliitika, Natura 2000. maastikukaitseala, sihtkaitsevöönd ja selle tingimused.

Köieronimise ABC: laskumine, tõus.

Kokkuvõte - 15 min

Viimati uuendatud:

04.02.2022