Magevee-elustik

Sissejuhatus (20 min):

 • Päevakava tutvustus; meeldetuletus vee olulisusest kõigile elusorganismidele;
 • ühisringis veekeskkonna tingimuste võrdlus maismaa- ja õhukeskkonna tingimustega;
 • rühmadesse jagamine, vahendite jagamine ja vaatlus.

Veetaimede vaatlus (10 min):

 • ühine veetaimede vaatlus, iga õpilane kogub ühe veetaime/taimeosa ja toob selle juhendaja juurde (kui taimi on piisavalt ja see ei kahjusta kooslust);
 • ühine piltmääraja abil määramine;
 • lühike veetaimede kui tootjate olulisuse ja nende kohastumuste tutvustamine leitud taimede näitel.

Planktoniproovi võtmine (10 min):

 • iga õpilane toob vaatluspaigast oma rühma ämbriga 1 ämbritäie vett ja kallab läbi  juhendaja käes oleva planktonisõela;
 • vaadatakse koos kogumispurgi sisu ja tuletatakse meelde, et hõljumi hulgas on nii tootjaid kui tarbijaid.

Veeselgrootute püük (30 min):

 • püügivahendite ja -metoodika tutvustus;
 • veeloomade püük;
 • püütud loomade vaatlus, määramine ja jagamine luuptopsidesse.

Veeelustiku kohastumused (15 min): leitud loomade alusel räägitakse vee-elustiku kohastumustest (hingamine, liikumine, kehakuju jm).

Planktoniproovi vaatamine stereomikroskoobiga (10 min): kogutud planktoniproov jagatakse petri tassidele, pannakse binokulaari alla ja iga õpilane saab korraks 20x suurendusega planktoniproovi vaadata.

*Seda saab teha, kui ei saja või on varjualune.

Toiduahelad (20 min): Kõigi rühmade leitud loomad ja taimed asetatakse vee-elustiku toiduvõrgustiku alusjoonisele, leides neile sobiliku koha; leitakse tootjad, ja erineva astme tarbijaid, kes keda sööb.

Vahendite korrastamine, pakkimine (5 min): leitud loomad lastakse vette tagasi, vahendid puhastatakse, asjad pakitakse.

Kokkuvõte, lõpumäng, lõpuring (15 min):

Teemakohaste õigete ja valede väidete liikumismäng ”Ujurid ja sääsed” (analoog mängule ”Varesed ja kullid”).

Tagasiside ja hindamine:

Tagasisidestamine toimub otseselt programmi käigus. Programmis osalev õpetaja annab tagasiside programmile vastava küsitluslehe täitmisega või suuliselt programmi lõpus. Õpilased annavad lõpuringis lühidalt teada, mida uut või huvitavat nad omandasid, õppisid, kogesid.

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
• oskab kasutada lihtsaid veeselgrootute püüdmise vahendeid; rühmitada ja määrata välistunnuste alusel abimaterjali toel vee suurselgrootuid ja taimi; moodustada lihtsaid toiduahelaid veega seotud liikidega;
• tunneb vähemalt kolme veetaime, kuut vees elavat selgrootut (taimtoidulisi, detriiditoidulist, loomtoidulisi); mõnda kala ja kahepaikset ning veega seo-tud lindu ja imetajat;
• teab vee-eluga seotud kohastumusi taimedel ja loomadel; et paljudel vee-loomadel on osa eluetappe seotud veekeskkonnaga, osa maismaa- ja õhukeskkonnaga; et veekogudes on tootjad ja erineva astme tarbijad;
• mõistab veekeskkonna eripära võrreldes maismaaga; et vesi on oluline kõigile elusolenditele Maal, kuid osadele on vesi ka elukeskkonnaks; et erinevad tigimused sobivad elamiseks erinevatele organismidele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.

Õpilane:

 • selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning põhjendab loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;
 • oskab läbi viia loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada uurimistulemusi;
 • iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja järvedes;
 • kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike.

Juhis õpetajale:

Eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (mis teema, sobiliku riietuse ja jalatsite (soovituslikult kummikud) teavitus, vajadusel  ka toimivate töörühmade moodustamine; abi veeäärse töötamise turvalisuse tagamisel; töövahendite väljajagamise ja korrastamise abi programmi kestel; tagasiside küsitluslehe täitmine.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Veekogu ääres (Emajõe kallas, tiik kooli lähistel vm)

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Magevee-elustik
Author:
Tartu loodusmaja
Magevee elustik-Tartu loodusmaja.pdf(254.69 KB)

Programmi täpne kirjeldus.

Viimati uuendatud:

18.02.2022