Õpilased Käsmu loodusrajal
Kauri Kivipõld

Programm aitab arendada õpilaste kriitikameelt, andes samal ajal teadmisi Käsmu poolsaare looduse ja keskkonna kohta ning paranab ka funktsionaalset lugemisoskust.  Kõigepealt tutvustab juhendaja päeva programmi ja ajakava, räägib metsas liikumise reeglitest ja ohutuse tagamisest, sest õpilased lähevad rajale iseseisvalt. Õpilased jagunevad 2 - 4-liikmelisteks gruppideks. Iga grupp saab kaardi, kompassi ja töölehe ning alguses õpitakse kaardi ja kompassi abil orienteerumist. Seejärel lähevad grupid õpperajale. Õpilaste ülesandeks on leida rajal üles kaardilegendis näidatud punktid ning otsida igast punktist üles küsimused-vastused või väited. Õpilaste ülesanne on hinnata, kas kaardilegendis on märgitud küsimuste asukoht õigesti, kui ei ole, kirjutada õige asukoht. Samuti hinnata vastuseid ja esitatud väiteid, valede väideta puhul kirjutada, mis oleks õige. Küsimused puudutavad Käsmu loodust, kultuuripärandit, keskkonnaprobleeme, inimtegevuse mõju keskkonnale, looduse kujundamist jääaja poolt, sambliku olemust, roostumise põhjuseid, jätkusuutlikku majandamist ja palju muud. Hiljem kontrollitakse ühiselt vastuseid ja arutatakse need koos läbi, parimad saavad auhinna. Programmi lõpus teeb juhendaja päevast kokkuvõtte ning kõik saavad rääkida, mida nad sellel päeval õppisid. Õpetaja saab programmi lõpus õpilaste täidetud töölehed, et saaks teemaga ka koolis edasi minna.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased oskavad esitatud väiteid kriitiliselt hinnata, leida neile kinnitust või teavet, mis selle ümber lükkab. Õpilased oskavad looduses kaardi ja kompassi abil orienteeruda ning aru saada vigadest kaardilegendis. Õpilased tunnevad Käsmu loodust ja teavad, mis on rannikualade olulisemad keskkonnaprobleemid, kuidas inimene oma tegevusega keskkonda mõjutab. Paranenud on funktsionaalne lugemisoskus. Õpilased tunnevad tähtsamaid Käsmus kasvavaid puuliike, seal elavaid linde, teavad, mis vahe on samblal ja samblikul. Õpilased tunnevad looduses liikumise reegleid, oskavad käituda keskkonnahoidlikult ja väärtustavad keskkonda. Oskavad teha meeskonnatööd.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste loodusõpetus: 2.1.9.4. elus ja eluta looduse seosed, kohastumine keskkonnatingimustega. inimene uurib ökosüsteeme Geograafia: 2.3.4.1. kaardiõpetus - suundade määramine looduses ja kaardil, asukoht ja selle määramine, 2.3.4.2. geoloogia. Bioloogia: 2.2.4.2 selgroogsete loomade tunnused - selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 2.2.4.5 taimede tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.6. seente tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.9 ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased saavad teadmisi looduse, kultuuripärandi ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust ja arvutamisoskust, õpivad meeskonnatööd, kaardi ja kompassiga orienteerumist ja saavad ka füüsilist treeningut.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ja väärtustab jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

Meetodid:

Maastikumäng, avastusõpe, info otsimine kättesaadavatest infoallikatest (internetist, infotahvlielt), grupitöö.

 

Õppevahendid: kaardid, kompassid, kirjutusalused, töölehed ja pastakad antakse õpilastele programmi alguses ja korjatakse kõik peale töölehtede programmi lõpus jälle kokku. Õppevahendeid palume hoida, et ka teised õpilased neid kasutada saaksid.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame kõigepealt õpilaste informeerimist õppeprogrammist, et see toimub välitingimustes, et programmi jooksul on tarvis liikuda metsaradadel. Õpilastel peaksid seljas olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised ja mugavad, sportlikud jalanõud. Vihmase ilma korral ka midagi vihma eest kaitseks. Jook ja võileib võiksid kaasas olla. Ohutuse tagamiseks peaksid õpilastel kaasas olema laetud mobiiltelefonid.

Rajale lähevad õpilased iseseisvalt, aga õpetajad võivad soovi korral samuti programmist osa võtta. Pärast programmi lõppu saavad õpetajad endale programmi käigus täidetud töölehed, et soovi korral programmis õpituga koolis jätkata.

Õpetajad saavad tagasisidet programmi kohta anda suuliselt pärast programmi, programmi tagasiside lehe kaudu või kodulehe tagasiside vormi kaudu. Tagasiside põhjal korrigeerime programmi pidevalt.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmile on võimalik vastu võtta 2 klassi korraga 2 juhendajaga.

Programmi aja sisse on arvestatud 30 min kaasavõetud toidu söömiseks. Söömine toimub pärast programmi lõppu bussi juures, loodusrajale toitu kaasa võtta ei tohi, et vältide prügistamist.

Programm toimub Käsmu õpperajal. Rada kulgeb põhiliselt mööda sissetallatud metsaradu. Pinnas võib olla konarlik, kohati on tarvis minna rohu sisse, rohi võib olla märg. Seega riietus ja jalanõud peaksid olema ilmastikule sobivad. Rada on ratastooliga raskesti läbitav, sellepärast ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Ohutuse tagamine: õpperada on läbimiseks ohutu, äraeksimise vältimiseks on rada tähistatud puudele tõmmatud värvitriipudega. Ärapööramiskohtadel on suunaviidad. Õpilased saavad kaasa kaardi ja kompassi ning enne rajale minekut õpetatakse kaardi ja kompassi abil orienteerumist. Õpilastele antakse juhendaja telefoninumber, et nad saaksid probleemide korral ühendust võtta. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

 

 

Läbiviimise koht:

Programm viiakse läbi Käsmu õpperajal. Kogu programm toimub vabas õhus. Õpperada on tähistatud puudele tõmmatud märkidega, on varustatud suunaviitade ja infotahvlitega. Läbitakse 2,5 km pikkune rada, mis teeb ringi - algus- ja lõpppunkt on ühes kohas.

Läbiviimise asukoht:

59.604758020715, 25.918108374219

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool, Kairi Moor Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool - mõlemad on seda programmi läbi viinud alates 2020 aastast.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

15 min sissejuhatav vestlus - päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.

15 min kaardi ja kompassi kasutamise õpetus.

45 min iseseisev tegevus õpperajal - õpilased otsivad gruppidena õpperajalt küsimusi ja väiteid ning otsustavad, kas vastused ja väited on õiged või valed. Infot saavad nad leida infotahvlitelt, varemõpitust või internetist. Veel tuleb hinnata, kas kaardilegendi on märgitud küsimuste asukoht õigesti - kas on õiged ilmakaared ja kas ka puu liik, kus küsimus asub, on ikka see, mis kaardilegendid kirjas.

15 min kaasavõetud toidu söömine ühiselt bussi juures.

15 min vastuste kontrollimine, ühine arutelu ja parimate autasustamine. 

15 min kokkuvõte ja lõpuring - juhendaja teeb päevast kokkuvõtte ja kõik osalejad saavad rääkida, mida uut nad teada said.

Viimati uuendatud:

07.04.2021