linnud
Järvemuuseum

Õppeprogrammi eesmärk on õpilastele tutvustada erinevate elupaikade (mets, roostik, järv) tavalisemaid linnuliike välimuse ja laulu järgi. Vaadelda nende eluviisi, käitumist, pesitsemist, toitumist, leida seoseid elukeskkonnaga. Põhjendada erinevat liiki lindude anatoomilisi eripärasid evolutsiooniteooriast lähtuvalt. Tutvuda lindude kaitsega ja linde mõjutavate keskkonnaprobleemidega. Tutvuda linnuvaatluse kui hobiga, õppida vaatlustulemuste sisestamist elektroonilisse andmebaasi eElurikkus.

Õppemeetodid: rühmatöö, vaatlemine, kuulamine, võrdlemine, binokliga vaatlemine, lindude otsimine, lindude kirjeldamine, lindude määramine piltmääraja abil, vaatlustulemuste ülesmärkimine, töölehtede täitmine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: töölehed, kirjutamisvahendid, piltmäärajad, binoklid on juhendaja poolt. Õppevahendid on arvestatud rühmatööks 2-4 õpilasega gruppides. Info otsimiseks on vajalik, et õpilastel oleks kaasas grupi (2-4 õpilast) peale vähemalt üks laetud, internetiühendusega nutitelefon!
 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased oskavad eristada tavalisemaid linnuliike välimuse ja häälitsuste järgi. Nad oskavad teha linnuvaatlusi, kasutada binoklit, sisestada vaatlustulemusi eElurikkuse andmebaasi. Teavad erinevate lindude eluviise ja oskavad selgitada kohastumusi vastavalt elupaigale ja eluviisile, toitumistüübile. Teavad lindude füsioloogilisi eripärasid. Teavad lindude kaitse tähtsust ja põhitõdesid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpilane

  • Tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu
  • Väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust 

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 4:  

2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused. 1)Seostab imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga; 2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist; 3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist. 2.2.4.3. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus. Toiduobjektidest tingitud erinevused taim- ja loomtoidulistel ning segatoidulistel selgroogsetel loomadel. Toidu hankimise viisid ja nendega seonduvad kohastumused. Selgroogsete loomade erinevate rühmade hingamiselundite ehituse ja talitluse mitmekesisus: kopsude eripära lindudel. 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Liigi- ja elupaiga kaitse Eestis. 2.2.4.19. Evolutsioon.  Liikide teke ja muutumine. Kohastumise tähtsus organismide evolutsioonis.

Programm seondub riikliku õppekava läbivate teemadega keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Ainetevaheline lõiming: keel ja kirjandus, sotsiaalained, tehnoloogia, kunst, kehaline kasvatus.
 

Meetodid:

Õppemeetodid: rühmatöö, vaatlemine, kuulamine, võrdlemine, binokliga vaatlemine, lindude otsimine, lindude kirjeldamine, lindude määramine piltmääraja abil, vaatlustulemuste ülesmärkimine, töölehtede täitmine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: töölehed, kirjutamisvahendid, piltmäärajad, binoklid on juhendaja poolt. Õppevahendid on arvestatud rühmatööks 2-4 õpilasega gruppides. Info otsimiseks on vajalik, et õpilastel oleks kaasas grupi (2-4 õpilast) peale vähemalt üks laetud, internetiühendusega nutitelefon!

Juhis õpetajale:

Õpetaja roll: programmile tuleku ettevalmistus (ainealased eeltegevused koolis); eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (sobilik riietus ja jalatsid, toidukott jms); aktiivselt programmi tegevustes osalemine (õpilaste toetamine ja julgustamine, vajadusel toimivate töörühmade moodustamisel abistamine, turvalisuse ja korra tagamine, abi töövahendite väljajagamisel ja korrastamisel); tagasiside andmine. 

Tagasiside: tagasisidestamine toimub programmi lõpus ja pärast programmi. Õpilased annavad lõpuringis teada, mida huvitavat ja uut nad õppisid või kogesid. Lõpuringis võtab sõna ka õpetaja, kes toob välja, mida tema sellel programmil tähele pani ja teada sai. Detailsema tagasiside annab õpetaja elektroonilise tagasisideküsimustiku abil pärast programmi lõppu.
 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi

Hind:

235€

Lisainfo:

Õpetajal palume registreerumisel teavitada grupi suurusest, erisustest (erivajadusega õpilased jm) ning õppeprogrammi sisu erisoovidest, sh ka sellest, kas programm on õpilastele uue teema sissejuhatuseks, laienduseks või kokkuvõtteks. Koostöös kooliga täpsustame programmi ja vajadusel muudame ajakava. Riietumisel palume arvestada ilmastikuga, kuna õppeprogramm toimub osaliselt õues, jalga panna kummikud. Järvemuuseumis sees viibimiseks võtta kaasa vahetusjalanõud. 
Programmi pikkuseks on arvestatud 3 tundi ilma lõunapausita. Kui grupp soovib teha lõunapausi (30 min, soovitatav), tuleb arvestada keskuses viibimise ajaga 3,5 tundi.

NB! Kui vaatleme linde vaid kaldalt ja parvega sõitma ei lähe, on programmi hind 180€.
 

Läbiviimise koht:

EMÜ Võrtsjärve õppekeskus Järvemuuseum, õppekeskuse lähedane mets, parvega Võrtsjärvel

Läbiviimise asukoht:

58.21191501246, 26.11029573501

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Heli-Anneli Villako, TÜ bioloogia didaktika (MSc) EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse juhataja/ Kairi Kivaste, TÜ bioloog (BSc), EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Lindude programm III kooliastmele
Author:
Järvemuuseum
Linnud_programm III kooliaste.pdf(110.73 KB)

Programmikirjeldus: "Linnud III kooliaste".

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus, programmi eesmärkide ja õppetöö käigu tutvustamine. Päeva sissejuhatus, õppekeskuse ja programmi läbiviijate tutvustus, õpilaste eelteadmiste kaardistamine, organisatoorsed küsimused. (5 min).     

2. Presentatsioon. Eesti linde ja erinevaid linnurühmi tutvustav presentatsioon, toimub Järvemuuseumis. Õpitakse tundma lindude anatoomilisi eripärasid. Tutvustatakse Eesti tavalisemaid linde, õpitakse tundma nende määramistunnuseid, toitumist, pesitsemist, eluviise, kohastumusi vastavalt eluviisile ja elupaigale, toitumistüübile. Räägitakse linde ohustavatest keskkonnaprobleemidest ning lindude kaitsest. Kuulatakse ja õpitakse tundma tavalisemate lindude hääli. Määramislehe tutvustamine, mida linnu juures vaadata, et ta ära tunda, sarnaste liikide eristamine. Linnuvaatluse vahendite ja metoodika tutvustamine. Linnuvaatluste tulemuste eElurikkuse andmebaasi sisestamise tutvustamine. (25 min)

3. Õuesõpe. Linnulaulu kuulamine õppekeskuse lähedal metsas, lindude määramine laulu järgi, vaatlustulemuste ülesmärkimine. Vee- ja roostikulindude vaatlemine parvega Võrtsjärvel. Rühmatööna linnuvaatlus binokliga, lindude määramislehe kasutamine, roostikulindude määramine laulu järgi, vaatlustulemuste ülesmärkimine. (2x60 min)

4. Aktiivõppeülesanded töölehtedega, kokkuvõtted ja tagasiside. 
Toimub Järvemuuseumis. Rühmatööna täidetakse töölehed õpitud lindude liikide, määramistunnuste, eluviiside ja kohastumuste kohta. Otsitakse infot kaitstavate linnuliikide ning jahilindude kohta. Sisestatakse juhendaja abiga vaatlustulemused eElurikkuse andmebaasi. (20 min)

5. Kokkuvõte ja õpitu kordamine koos õpilastega linnuvaatluste ja töölehe ülesannete põhjal. Arutelu ja kokkuvõte programmil kogetust. (10 min)
 

Viimati uuendatud:

21.03.2023