linnud
Järvemuuseum

Õppeprogrammi eesmärk on  õpilastele tutvustada metsa, roostiku ja järve elupaigale iseloomulikke linnuliike välimuse ja laulu järgi. Õpilased kuulavad, vaatlevad ja kirjeldavad linde, tutvuvad lindude eluviisi, pesitsemise ja kaitsega. Õpilased saavad teada ränd- ja paigalindudest. Tutvutakse linnuvaatluse kui hobiga.

Õppemeetodid: rühmatöö, vaatlemine, kuulamine, võrdlemine, binokliga vaatlemine, lindude otsimine, lindude kirjeldamine, lindude määramine piltmääraja abil, vaatlustulemuste ülesmärkimine, töölehtede täitmine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: töölehed, kirjutamisvahendid, piltmäärajad, binoklid on juhendaja poolt. Õppevahendid on arvestatud rühmatööks 2-4 õpilasega gruppides. 
 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased oskavad eristada tavalisemaid linnuliike välimuse ja häälitsuste järgi. Nad oskavad teha linnuvaatlusi, teavad erinevate lindude eluviise ja pesapaiku, teavad ränd- ja paigalindudest. Hoolivad lindudest ja teavad nende kaitse põhitõdesid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpilane

  • tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu;
  • märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
  • sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi;
  • teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, vormistab vaatlusinfot;
  • teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;
  • tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
  • kirjeldab õpitud liikide eluviise ja elupaiku;
  • käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 4:  2.1.4.3 Organismid ja elupaigad. Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest. Mõisted: keha, pea, jalad, saba, kael, tiivad, nokk, suled, toitumine, ujulestad. 2.1.4.7 Organismide rühmad ja kooselu. Loomade mitmekesisus. Liik, kooslus, toiduahel. Mõisted: selgroogsed, linnud, liik, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel.

Programm seondub riikliku õppekava läbivate teemadega keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, väärtused ja kõlblus.

Ainetevaheline lõiming: keel ja kirjandus, sotsiaalained, kunst, kehaline kasvatus.
 

Meetodid:

Õppemeetodid: rühmatöö, vaatlemine, kuulamine, võrdlemine, binokliga vaatlemine, lindude otsimine, lindude kirjeldamine, lindude määramine piltmääraja abil, vaatlustulemuste ülesmärkimine, töölehtede täitmine, arutelu, kokkuvõte.

Vahendid: töölehed, kirjutamisvahendid, piltmäärajad, binoklid on juhendaja poolt. Õppevahendid on arvestatud rühmatööks 2-4 õpilasega gruppides. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja roll: programmile tuleku ettevalmistus (ainealased eeltegevused koolis); eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (sobilik riietus ja jalatsid, toidukott jms); aktiivselt programmi tegevustes osalemine (õpilaste toetamine ja julgustamine, vajadusel toimivate töörühmade moodustamisel abistamine, turvalisuse ja korra tagamine, abi töövahendite väljajagamisel ja korrastamisel); tagasiside andmine. 

Tagasiside: tagasisidestamine toimub programmi lõpus ja pärast programmi. Õpilased annavad lõpuringis teada, mida huvitavat ja uut nad õppisid või kogesid. Lõpuringis võtab sõna ka õpetaja, kes toob välja, mida tema sellel programmil tähele pani ja teada sai. Detailsema tagasiside annab õpetaja elektroonilise tagasisideküsimustiku abil pärast programmi lõppu.
 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi

Hind:

235€

Lisainfo:

Õpetajal palume registreerumisel teavitada grupi suurusest, erisustest (erivajadusega õpilased jm) ning õppeprogrammi sisu erisoovidest, sh ka sellest, kas programm on õpilastele uue teema sissejuhatuseks, laienduseks või kokkuvõtteks. Koostöös kooliga täpsustame programmi ja vajadusel muudame ajakava. Riietumisel palume arvestada ilmastikuga, kuna õppeprogramm toimub osaliselt õues, jalga panna kummikud. Järvemuuseumis sees viibimiseks võtta kaasa vahetusjalanõud. Programmi pikkuseks on arvestatud 3 tundi ilma lõunapausita. Kui grupp soovib teha lõunapausi (30 min, soovitatav), tuleb arvestada keskuses viibimise ajaga 3,5 tundi.

NB! Kui vaatleme linde vaid kaldalt ja parvega sõitma ei lähe, on programmi hind 180€.

Läbiviimise koht:

EMÜ Võrtsjärve õppekeskus Järvemuuseum, õppekeskuse lähedane mets, parvega Võrtsjärvel

Läbiviimise asukoht:

58.211734156767, 26.109952412256

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Heli-Anneli Villako, TÜ bioloogia didaktika (MSc) EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse juhataja/ Kairi Kivaste, TÜ bioloog (BSc), EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Lindude programm I kooliastmele
Author:
Järvemuuseum
Linnud_programm I kooliaste.pdf(107.47 KB)

Programmikirjeldus: "Linnud I kooliaste".

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus, programmi eesmärkide ja õppetöö käigu tutvustamine. Päeva sissejuhatus, õppekeskuse ja programmi läbiviijate tutvustus, õpilaste eelteadmiste kaardistamine, organisatoorsed küsimused. (10 min).     

2. Presentatsioon. Eesti linde ja erinevaid linnurühmi tutvustav presentatsioon Järvemuuseumis. Tutvustatakse Eesti tavalisemaid linde, õpitakse tundma nende määramistunnuseid, toitumist, pesitsemist, eluviise. Kuulatakse ja õpitakse tundma tavalisemate lindude hääli. Määramislehe tutvustamine, mida linnu juures vaadata, et ta ära tunda. Linnuvaatluse vahendite ja metoodika tutvustamine. Lindude kaitse põhimõtete tutvustamine. (20 min)

3. Õuesõpe. Linnulaulu kuulamine õppekeskuse lähedal metsas, lindude määramine laulu järgi, vaatlustulemuste ülesmärkimine. Vee- ja roostikulindude vaatlemine parvega Võrtsjärvel. Rühmatööna linnuvaatlus binokliga, lindude määramislehe kasutamine, roostikulindude määramine laulu järgi, vaatlustulemuste ülesmärkimine. (2x60 min)

4. Aktiivõppeülesanded töölehtedega, õpitu kordamine, kokkuvõtted ja tagasiside. 
Rühmatööna täidetakse töölehed õpitud lindude liikide, määramistunnuste ja eluviiside kohta. Kokkuvõte ja õpitu kordamine koos õpilastega linnuvaatluste ja töölehe ülesannete põhjal. Arutelu ja kokkuvõte programmil kogetust. (30 min)
 

Viimati uuendatud:

21.03.2023