Viru raba
Eleri Inno

Soode all on umbes viiendik Eesti pindalast. Lahemaa metsade rüpes asuvas Viru rabas selgitame, mis on soo ja mis on raba, nende tähtsust puhta vee säilitamisel, aga ka lindudest-loomadest, kellele just sellised alad on meele järgi. Programmi käigus õpime tundma iseloomulikke metsa- ja rabataimi. Vaheldust pakuvad laukad, millest saame turvaliselt mööda piki laudteed, vaatetornist avanevad suurepärased vaated kogu rabamaastikule. Matka järel võime pidada kosutava pikniku tänu kodust kaasavõetud toidukotile.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• õpilasel kujuneb huvi looduse ja looduses liikumise vastu
• õpilane teab soode kujunemist ja arengut
• oskab põhjendada Eesti sooderohkust
• teab, mis on älves ja laugas
• tunneb enamlevinud rabas kasvavaid taimi
• teab linde ja loomi, keda rabas näha võib
• teab kuidas rabas liikuda
• teab soode tähtsust ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis on arvestatud I, II ja III kooliastme  õpipädevustega ning kujundakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

I kooliaste: aastaajad, organismid ja elupaigad, organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste: soo elukeskkonnana

III kooliaste: ökoloogia ja keskkonnakaitse

Meetodid:

Vaatlus, vestlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Kasutatakse binoklit ja kompassi.

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, rabas võib olla tuuline. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/laki-rappa

 

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Retke pikkus: orienteeruvalt 3,5-4 km metsatee ja laudtee

Kestus: programm kohapeal orienteeruvalt 3 tundi, lisandub bussisõit (N: koos bussisõiduga Tallinnast 5 tundi)

Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 

 

Läbiviimise koht:

Looduses, Viru raba

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguses 15 minutit.

  • Tervituseks seisame ringis: igaüks ütleb oma nime ja kas on varem rabas käinud
  • Kaardi pealt vaatame, kuhu oleme jõudnud: Lahemaa rahvuspark, selle tähtsus ja olulisemad vaatamisväärsused. Retke tutvustus Viru raba kaardi abil, kuidas rajal liigume, mida tähele panna.

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, taimed, turvas, vesi.

Retk kestusega ca 2 tundi. Programmi käigus õpime tundma iseloomulikke metsa- ja rabataimi. Vaheldust pakuvad laukad, millest saame turvaliselt mööda piki laudteed, vaatetornist avanevad suurepärased vaated kogu rabamaastikule.

Teemade käsitlemisel võtame arvesse grupi vanust ning nende eelnevaid teadmisi. Sisu paremaks omandamiseks teeme erinevaid mänge (otsimine loodusest, detailide märkamine jmt) ning kasutame erinevaid meeleelundeid (kompimine, nuusutamine, vaatamine, kuulamine).

  • Soode teke ja paiknemine.
  • Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba.
  • Soo elukeskkonnana.
  • Elutingimused soos. Soode elustik.
  • Turba kasutamine.
  • Soode tähtsus ja taastamine.
  • Kooliteadmiste seostamine looduse praktilise tundmisega.

Retkel teeme 20 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

Viimati uuendatud:

30.12.2021