Õpilased programmil
Kauri Kivipõld

Programm toimub Nõmmeveski, Joaveski ja Vasaristi jugade juures. Kõigepealt räägime turvalisusest ja keskkonnahoidlikust käitumisest õpperajal ning päevaplaanist. Õpilased jagunevad 2-liikmelisteks gruppideks, saavad töölehed. Töölehti täidetakse bussis selle põhjal, mida ringkäikudel teada saadi. Juhendaja abiga uuritakse nähtusi nagu karst, joa ja kose vahe, kanjonorg, hüdroelektrijaam ja selle võimalikud keskkonnamõjud. Tutvume jõeäärse elustikuga, vaatame III kaitsekategooria alust metskuukressi ja arutame, kuidas seda hoida. Nende kolme eriilmelise joa juures on peale paljude erinevuste on ka ohtralt sarnasusi, mis võimaldab õpitut erinevas situatsioonis korrata. Kui Nõmmeveskil näeme hüdroelektrijaama varemeid, siis Joaveskil töötavat jaama. Lisaks on Joaveskil ka hea näide töötavast kalatrepist. Vahepeal teeme piknikupausi. Juhendaja juhib uuritavate nähtuste juures temaatilist arutelu ja esitab suunavaid küsimusi, õpilased arutlevad ja otsivad vastuseid ja lahendusi. Kõige paremini kuuldud info talletanud õpilased saavad autasu. Retke käigus teeme 4 infokorjepeatust ja sõidame bussiga objektide vahel. Lõpuks kontrollime vastuseisd, võtame päeva kokku, anname tagasisidet. Õpilaste täidetud töölehed antakse õpetajale. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad, mis on karstinähtused, kuidas tekivad kanjonorud. Õpilased teavad, kuidas on vee jõudu aegade jooksul inimese hüvanguks kasutatud ja missuguseid keskkonnaprobleeme see endaga kaasa on toonud, samuti miks on karstipiirkondades reostusoht eriti suur. Õpilased teavad, kuidas keskkonnaprobleeme lahendada püütakse ja mis on kalatrepid. Õpilased teavad missugused ohustatud liigid kasvavad Nõmmeveski kanjonorus. Õpilased väärtustavad rohkem keskkonda ja saavad aru jätkusuutliku majanduse tähtsusest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv kui elukeskkond- vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine; elukeskkond Eestis- inimese mõju looduskeskkonnale, loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; Eesti loodusvarad - taastuvenergia kasutamise võimalused; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. 

III kooliaste loodusõpetus elus ja eluta looduse seosed ökosüsteemides inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia - ökoloogia ja keskkonnakaitse -  inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalus lahendada keskkonnaprobleeme. Geograafia - veestik. Füüsika - mehhaanika.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Antud programm ühendab endas teadmisi loodusest, keskkonnast, ajaloost, tehnoloogiast, füüsikast, õpetades samal ajal ka meeskonnatööd.

Meetodid:

Aktiivõpe, avastusõpe, õuesõpe, temaatilised arutelud, grupitööd.

Töövahenditeks on töölehed, kirjutusvahendid ja kirjutusalused. Töövahendid jagab õpilastele juhendaja.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame klassi eelnevat informeerimist programmist, et see toimub täies ulatuses looduskeskkonnas. Väga olulised on mugavad ja soojad, võimalusel veekindlad jalanõud ja riided. Riietus võiks olla kihiline, et vajadusel saaks midagi vähemaks võtta. Kilekeep võiks ka kaasas olla. Söögiks võileib ja jook võiksid ka kaasas olla, sest metsast midagi osta ei saa. 

Õpetaja käib selle programmi puhul koos õpilastega kogu raja läbi.

Tagasisidet programmi kohta saavad õpilased anda programmi lõpus lõpuringis, juhendaja saab tagasisidet anda samuti suuliselt, aga võib täita ka tagasisidelehti või anda tagasisidet kodulehe kaudu. Tagasiside põhjal korrigeerime pidevalt programme.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmile on võimalik vastu võtta ka 2 klassi korraga, 2 juhendajaga.

Programm sobib ka tasandusklasside ja vaimupuudega õpilastele.

Programm on turvaline, lisaturvalisust pakub juhendaja ja õpetaja kohalolek. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

 

Läbiviimise koht:

Õppeprogramm viiakse läbi vabas õhus, Joaveski, Nõmmeveski ja Vasaristi joa juures, ühest kohast teise sõidetakse bussiga. Rada on enamasti metsarada, läbitakse jalgsi umbes 1,5 km.

Läbiviimise asukoht:

59.503148019118, 25.807023263281

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld bakalaureusekraad geoökoloogias (Tallinna Ülikool), loodusteaduste magister (Eesti Maaülikool), on seda programmi läbi viinud alates 2015 aastast.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Lahemaa Joad ja karst
Author:
Kauri Kivipõld
Lahemaa joad ja karst_0.pdf(416.13 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

 Päeva plaan:

15 min sissejuhatav vestlus ohutuse ja looduses liikumise ja päevakava kohta, gruppideks jagunemine.

45 min Nõmmeveski joa, kanjonoru ja hüdroelektrijaama varemete vaatamine ja töölehtede täitmine

15 min sõitmine Joaveskile

30 min Joaveski joastiku, puupapivabriku varemete ja kalatrepi vaatamine, töölehtede täitmine.

10 min Vasaristile sõitmine

30 min Vasaristi joastiku ja karstikohtade vaatamine, töölehtede täitmine

15 min kokkuvõtted, tagasiside, lõpuring

20 min kaasavõetud toidu söömine.

 

Viimati uuendatud:

01.04.2021