Kliimamuutuste programm
Tipu Looduskool

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust meie maailma kliimale ning kliimasoojenemisest tingitud mõjust elurikkusele ja inimkonnale.

Programm koosneb kahest osast. Esimene osa toimub Tipu Looduskooli õuealal ja külamajas. Uurime, millised muutused erinevad stsenaariumid ennustavad, räägime elektrienergia tootmise erinevate võimaluste plussidest ja miinustest, mõtleme mis on kliimasoojenemise mõju erinevatele valdkondadele (nt põllumajandus, tervishoid, metsandus, turism), mida saab teha, et kliimasoojenemist vähendada ja kohandada muutustega. Sissejuhatusena toimub väike rollimäng ja esitlus. Rühmatööna tutvuvad õpilased erinevate teemadega, lahendavad ülesandeid, tutvustavad oma tulemusi ja toimub arutelu. Ühe praktilise tegevusena valmistavad õpilased matkale osa lõunasöögist (mahe, kohalik, taimne).

Teine osa programmist toimub matkal, kus külastame Õördi või Riisa raba taastamisala. Räägime, miks me vajame soid ja kuidas kuivendatud turbaalad rabade ja soode tähtsusest. Talvel on võimalik seda teha tõukekelgumatkana või räätsamatkana.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- Mõistab kliimamuutustega seotud protsesside komplekssust ja seost inimtegevusega;
- Saab aru, kuidas toimub kasvuhooneefekt;
- Teab põhilisi kasvuhoonegaase ja kust need pärinevad;
- Oskab nimetada võimalusi kliimasoojenemise vähendamiseks ning seostada neid enda igapäevase eluga;
- On veetnud aktiivselt ja harivalt aega looduses;
- Toimetab oma klassikaaslastega koostöös.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab õpilaste üldpädevuste kujundamist (suhtluspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, ettevõtlikkuspädevus ). Programm käsitleb õppekava läbiva teemana keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkonad, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus.

Ainetevaheline lõiming: geograafia, bioloogia, majandus, eesti keel, inglise keel, kehaline kasvatus

Meetodid:

esitlus, rollimäng, rühmatöö, praktine tegevus, matk, arutelu.

Juhis õpetajale:

Programmi esimene osa toimub Tipu Looduskooli õuealal, sealt edasi liigume Öördi raba taastamisalaga tutvuma.

Talvel saab teha seda tõukekelgu- või räätsamatkana. Tõukekelgumatka puhul lisandub programmi maksumusele 15 EUR osaleja kohta, räätsamatka puhul 10 EUR osaleja kohta.

Programmi kestus kokku on kuni 5 tundi. Programmi maksumus sisaldab lõunasöök.

Selga ja jalga aastaajale ja ilmastikule vastavad ning looduses liikumiseks sobilikud riided ja võimalikult veekindlad jalanõud.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskoolis

Läbiviimise asukoht:

58.358628082046, 25.087735691333

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tipu Looduskooli juhendajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Päevakava:

I osa (kokku 2h)

Sissejuhatus, väike rollimäng ja rühmadesse jagamine 25 min

Esitlus kliimamuutused põhjused ja tagajärjed 15 min

Tegevus "Seosed" 10 min

IPCC kliima stseraariumid, milliseid muutusi ennustatakse maailma erinevatele piirkondadele 10 min

Energiaallikad ja elektrijaamad, erinevate allikate eelised ja puudused 15 min

Kliimamuutuste mõju erinevatele valdkondadele ja kohanemise võimalused 15 min

Toidu valmistamine ja toiduainete CO2 bilans 30 min

 

Lõunasöök

 

II osa

Matk raba taastamisalal, 2 h

Viimati uuendatud:

10.03.2022