Õpitulemused:

Õpilased õpivad tundma Eesti olulisemaid mineraale, kivimeid (mis on ühtlasi ka maavarad) ja kivistisi, seostavad nende leidumise Eesti geoloogilise ehitusega, tutvuvad mineraalide ja kivimite määramistunnustega.
Lühidalt tutvustatakse ka maavaradega seotud keskkonna-alaseid probleeme, tulemusena suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja arusaamine varude säästvast kasutamisest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikooli Riiklik Õppekava.

3. kooliaste (7.-9. kl) 2.2.4.19. Evolutsioon Õpitulemused Õpilane:

1) selgitab bioloogilise evolutsiooni olemust ja toob selle kohta näiteid;
2) toob näiteid evolutsiooni tõendite kohta;
4) analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulgu;
5) hindab suuremate evolutsiooniliste muutuste osa organismide mitmekesistumises ja levikus. Õppesisu

Bioloogilise evolutsiooni olemus, põhisuunad ja tõendid. Loodusliku valiku kujunemine olelusvõitluse tagajärjel. Liikide teke ja muutumine. Evolutsiooni
tähtsamad etapid. Inimese evolutsiooni eripära.
Põhimõisted: evolutsioon, looduslik valik, fossiil.

2.3.4.2. Geoloogia
Õpitulemused
Õpilane:
2) iseloomustab ... kivimite teket ning muutumist; 5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja tardkivimite teket;

6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi
7) mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst. Õppesisu

Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine.Vulkaaniline tegevus Kivimid ja nende teke.

Põhimõisted: maakoor, vahevöö, tuum, mandriline ja ookeaniline maakoor, laam, kurrutus, , murenemine, magma murendmaterjal, sete, settekivim, tardkivim, paljand, kivistis ehk fossiil. Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) kirjeldamine ning võrdlemine.

Meetodid:

Vaatlused ja uurimine, võrdlemine, määramine,töölehe täitmine, tulemuste dokumenteerimine, kuulamine, esitlus, video vaatamine, arutelu ja kokkuvõte.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

TÜ loodusmuuseumis on tänapäevane õpikeskkond, uued õppeklassid ja uudne püsiekspositsioon, muuseumihoones on lift, trepid ja välistreppide kõrval sissepääsuks ka kaldtee. Õpetajal palume registreerumisel teavitada muuseumi teabespetsialisti või juhendajat grupi erisustest (näiteks erivajadusega õpilased jm) ja soovidest, koostöös kooliga täpsustame programmi võimalused.
Programmiks vajalikud õppevahendid annab juhendaja, õppevahendid on arvestatud rühmatööks. Täpsem lisainfo saadetakse õpetajale registreerumisel.

Läbiviimise koht:

TÜ loodusmuuseum

Läbiviimise asukoht:

58.373517025786, 26.7162334

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Kivimid, mineraalid ja kivistised 3
Author:
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed
Kivimid_mineraalid_ja_kivistised_3.pdf(434.45 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk

Anda ülevaade Eesti geoloogilisest ehitusest, olulisematest mineraalidest-kivimitest ja sisse juhatada kivististe maailm.

Programmi sisu ja tegevuste kirjeldused
1.Sissejuhatus programmi, töökorralduse, reeglite ja ajakava tutvustamine.
2. Esitlus/tutvustus -mineraal, kivim, sete, Eesti geoloogia põhijooned, kivistis e. fossiil
3. Videofilm Eesti kivististest.
4. Töölehtede täitmine/lahendamine.
Eestist pärit kivististe rühmade määramine – iga õpilane saab määramiseks Eestist pärit kivistised, samal ajal on võimalus uurida ja võrrelda kivistisi ja mineraale ning nende tunnuseid mikroskoobi ja luubi abil. Õppetöös kasutatakse loodusmuuseumi geoloogilisi õppekogusid. Töölehtede täitmise algus õppeklassis, edasi töö loodusmuuseumis.
Loodusmuuseumiga tutvumine.
5. Kokkuvõte töölehtede küsimustest ja ülesannetest toimub õpilastega koostöös õppeklassis ja loodusmuuseumis.

Viimati uuendatud:

01.02.2021