Õpitulemused:

Õpilased saavad praktiliselt vaadelda ja tundma õppida mineraale, kivimeid ja kivistisi ning nende määramistunnuseid, seostavad Eesti geoloogilise ehituse ja põhiliste kivimite leviku, eristavad graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast tunnevad tavalisemaid kivistisi Eestis. Programmi tulemusena suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikooli riiklik õppekava.

2. kooliaste (4.-6. kl)
2.1.6.16. Eesti loodusvarad
Õpitulemused
Õpilane:
2) oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;
4) selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed. Õppesisu
Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.
Mõisted: loodusvarad, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, maavarad, setted, liiv, kruus, savi, turvas, kivim, lubjakivi, graniit, põlevkivi
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) setete ja kivimite kirjeldamine ning võrdlemine;

2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal
Õpitulemused
Õpilane:
2) teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest; 3) selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;

5) võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;

Õppesisu

Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal.
Mõisted: rakk, üherakne organism, bakter, hulkrakne organism, kivistised

Meetodid:

Rühmatöö, vaatlused, võrdlemine, määramine, töölehe täitmine, tulemuste dokumenteerimine, kuulamine, esitlus, video vaatamine, arutelu ja kokkuvõte.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

TÜ loodusmuuseumis on tänapäevane õpikeskkond, uued õppeklassid ja uudne püsiekspositsioon, muuseumihoones on lift, trepid ja välistreppide kõrval sissepääsuks ka kaldtee. Õpetajal palume registreerumisel teavitada muuseumi teabespetsialisti või juhendajat grupi erisustest (näiteks erivajadusega õpilased jm) ja soovidest, koostöös kooliga täpsustame programmi võimalused. Õppeprogrammi läbiviimisel arvestatakse õpilaste vanuse ja oskustega.
Programmiks vajalikud õppevahendid annab juhendaja, õppevahendid on arvestatud rühmatööks. Täpsem lisainfo saadetakse õpetajale registreerumisel.

Läbiviimise koht:

TÜ loodusmuuseum

Läbiviimise asukoht:

58.373517025786, 26.7162334

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Kivimid, mineraalid ja kivistised 3
Author:
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed
Kivimid_mineraalid_ja_kivistised_2.pdf(432.43 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk

Anda ülevaade Eesti geoloogilisest ehitusest, olulisematest mineraalidest-kivimitest ja sisse juhatada kivististe maailm.

Programmi sisu ja tegevuste kirjeldused
1. Sissejuhatus programmi, töökorralduse, reeglite ja ajakava tutvustamine.
2. Esitlus/tutvustus - mineraal, kivim, sete, kuidas määrata mineraale ja kivimeid, Eesti geoloogia põhijooned, kivistis ehk fossiil.
3. Videofilm Eesti kivististest.
4. Töölehtede täitmine/lahendamine, kokkuvõte.

Eestist pärit kivististe rühmade määramine, samal ajal võimalus praktiliselt vaadata kivistisi ja mineraale mikroskoobi ja luubi abil. Töös kasutatakse loodusmuuseumi õppekogusid. Töölehtede täitmise algus õppeklassis ja teine osa loodusmuuseumis. Loodusmuuseumiga tutvumine. Õppeprogrammi läbiviimisel arvestatakse õpilaste vanuse ja oskustega, 4. klassi õpilastele tehakse programmi lihtsamalt.

Viimati uuendatud:

01.02.2021