Kivististe uurimine
Liisi Mäeumbaed

Programmi käigus õpivad lapsed märkama kivide erinevaid värve,  kuju ja koostist looduses. Mängides, kive veeretades ja loksutades saab saab selgeks, et kaugeltki kõik kivimid ei ole oma omadustelt sarnased. Lapsed hakkavad lihtsate võtetega uurima miks see niimoodi on. Vestluste ja vaatluste käigus selgub tõde kivimite tekkest, nende tähtsusest looduses ja kasutamisest inimese poolt.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lapsed õpivad märkama eluta looduse omapära, ilu ja vajalikkust looduses. Kogevad, et loodus algab nende koduläve eest. Omandatakse teadmisi kivimite tähtsusest looduses ja inimesele. Tekib oskus teha järeldusi kivimite ja setete kohta lihtsate katsete alusel. Õpilane saab teada kuidas sattusid ja millised rändkivid on Hiiumaa, milline on nende vanus ja rännutee.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seondub alushariduse ja I kooliastme loodusõpetuse teemadega, põhinedes uurimuslikul ja aktiivõppel vaatluste ja mängude kaudu.

Õppeprogrammi kestel käsitletakse keskkonnaprobleeme maavarade kasutamisel ja maastikuhoiul. Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse elukeskkonda. Õpilane saab aru, et on loodusvarade tarbija ja peab oma tegevustes toimima keskkonda säästvalt.

Meetodid:

Õppeprogramm põhineb aktiiv- ja uurimuslikul õppel. Programm toimub Palade Loodushariduskeskuse kivimite õppehoones, kivimite õppeväljakul ja looduskeskuse õppeklassis.

Õppeprogrammi läbiviimisel kasutatakse erinevaid kivimeid: paekivi, graniit, gneiss, klaasiliiv, tehisveerised. katsete läbiviimiseks kasutatakse riidest kotikesi, tükisuhkrut, luupe.

Juhis õpetajale:

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd õpetajaga vajadusel rühmade moodustamisel ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasasolev õpetaja vastutab, et lastel oleks sobiv riietus ja nad oleksid teadlikud õppeprogrammi teemast ning toimumise kohast (siseruumides, õues). Einepausi selle programmi jooksul ei ole. Programmi käigus liigutakse õuemurul ja peenkrusaga kaetud radadel. Kivimite õppehoones ja õues on võimalik tegutseda erivajadustega lastel.

Juhendaja ootab õpetajalt tagasisidet vestluse või tagasisidelehe kaudu.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

60 min

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

70€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub Palade looduskeskuse Hiiumaa kivimite õppehoones, kivimite õppeväljakul ja Soera Talumuuseumi õues. Liigutakse õuemurul ja peenkrusaga kaetud radadel. Osaleda saavad ka erivajadusega lapsed, talvel, lumega on erivajadustega lastel liikumine raskendatud. Sügisel, talvel ja varakevadel on õues liikumiseks vajalik soojem riietus.

Einepausi programmi kestel ei ole. Õpeprogrammi turvalisuse tagab programmi juhendaja. Suurema grupi korral aitab programmi läbi viia looduskeskuse töötaja kellel on vastavad oskused ja kogemused lastega töötamisel.

Läbiviimise koht:

Palade loodushariduskeskuse kivimaja kivimite õppehoone, kivimite õppeväljak, Soera Talumuuseumi õueala.

Läbiviimise asukoht:

58.949632, 22.8360192

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm algab teema sissejuhatusese ja tegevuste tutvustamisega,  5 minutit.

Uuritakse koos juhendajaga erinevate kivimite näidiseid, arutletakse nende tekkimise üle,  10 minutit.

Järgneb töö paarides, teemaks setete tekkimine,  10 minutit.

Kivimite rühmitamise mäng (värvuse, massi, kuju, tekke alusel). Selles mängus osaleb 4- 5 rühma,  10 minutit

Mäng- kivimite leidmine. Töölehe VÄRVI ISE täitmine,  10 minutit.

Fossiili otsimine , kasutades luupi ja lihtsat kivististe määrajat,  5 minutit.

Kokkuvõte tegevustest, 5 minutit. Juhendaja arutleb lastega, mida õpiti ja mis tundus eriti huvitav ja uus.

Lõpetuseks ringkäik kivimite õppeväljakul, 5- 6 minutit

 

Viimati uuendatud:

04.03.2021