karupuu
Marje Suharov

Õppeprogrammis uuritakse lähemalt suhteid metsarahva ja inimeste vahel ning jahimehe rolli nende suhete reguleerimisel. Eesmärgiks on tutvustada lastele elu metsas, loomade omavahelist olelusvõitlust ja toitumisahelat, selgitada, millised on jahinduse eesmärgid ja tegevused. Saame teada, kes hoiavad metsas kokku ja kes on kelle toidusedelil. Läbivaks teemaks kogu retke vältel on imetajad metsas ning nende tegevusjälgede otsimine looduses.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1. oskab selgitada jahimeeste rolli ühiskonnas ja metsas, millised on jahinduse eesmärgid ja tegevused,
2. märkab erinevaid loomade tegevusjälgi metsas,
3. koostab soo kooslust iseloomustava toiduahela,
4. kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas,
5. koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahela ja toiduvõrgustiku,
6. selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas,
7. selgitab toitumissuhteid: kisklus, sümbioos, konkurents,
8. nimetab Eesti metsade iseloomulikke liike, nendevahelisi seoseid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Selgroogsete mitmekesisus ja inimese koht loomariigis. Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Loomade osa ökosüsteemis ja tähtsus inimese elus. Populatsioon, liik, kooslus. Toiduahelad ja toiduvõrgustik. Mets ja soo elukeskkonnana. Organismide kooseluvormid ja vastastikused suhted. Inimtegevus ja selle mõju keskkonnale.

Meetodid:

Vaatlemine, märkamine - loomade ja lindude elutegevuse märgid, 

Seoste loomine - õpilase saadud roll ja seos tema klassikaaslastega, kellel on ka oma roll kanda sel matkal (nt mis juhtub kui Mart (vihmauss) ja Jane (mutt) kohtuvad?).

Arutelu - inimese roll looduses ja mõju keskkonnale

Liikumismängud - reaktsioon ja teadmiste proovile panek.

Juhis õpetajale:

Riietuda mugavalt ja mitmekihiliselt, jalga mugavad veekindlad jalanõud. Igal lapsel kaasa võtta veepudel/termosega tee ja lõuna (võileib vm energiaamps). Söögipaus on keset matka.

Ootame õpetajalt infot klassi eripärade kohta enne matka, mida on vaja matkajuhil arvesse võtta. Matkal soovime kaasa tulevalt õpetajalt aktiivset osavõttu õpilaste tähelepanu juhtimisel õpitavasse ja vajadusel looduses liikumise hea tava meeldetulemist õpilastele.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Matkajuht kõnnib matkarajal ees, õpilased tema kannul ja õpilastega kaasas olev saatja/õpetaja on viimane. Vaatluste puhul kõnnime rajalt kõrvale metsa, kuid ühegi ülesande puhul ei ole vaja õpilastel üksi grupist eemalduda. Matkarada on tähistatud. Osaliselt (1,5 km) on matk laudteel, suur osa on väga hästi läbitav metsarada. Kokku on rada 6,5-7 km pikk.

Matkajuhil on kaasas esmaabikott ootamatuteks õnnetusjuhtumisteks.

Läbiviimise koht:

Valgejärve matkarada, Saue vald, Harjumaa

Läbiviimise asukoht:

59.096364043153, 24.151296615601

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Õppekäigul on üks matkajuht - Marje Suharov, Eliko Kõiv, Natali Käsk, Merike Palts, Ulvi Lepplaan, Katrin Salep. Kõik juhendajad omavad kõrgharidust loodusteadustes ja lisaks on läbinud Sagadi Looduskooli looduse vahendaja täiendkoolituse.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus programmile on raja alguses Järveotsa järve ääres. Vaadeldakse ja katsutakse metsloomade sarvi, kihvasid, kolpasid, nahkasid. Võrreldakse liha- ja taimtoiduliste hambumust.

Iga õpilane saab endale rolli metslooma näol (silt pildi, nimetuse ja jäljega). Kui tuleb vastavast metsloomast juttu, siis astub ta matkajuhi juurde ja osaleb aktiivselt  arutelus (teised õpilased saavad toetada oma olemasolevate teadmistega). Metsaretk on koos juhendajaga, kes suunab laste tähelepanu erinevatele loomade tegutsemisjälgedele - lakupuu, söödapuu, territooriumi märgistamised, endine jahikantsel, Valgejärve onn jne. Arutletakse lähemalt suhteid metsarahva ja inimeste vahel ning jahimehe rolli nende suhete reguleerimisel. Töölehtede täitmine rajal lubjaonnis.

Mäng kes, keda – toiduahelad ja võrgustikud.

Mäng – metsas on kõik omavahel seotud.

Metsaretke lõpetamine toimub raja alguspunktis piknikuplatsil, kus võetakse kokku õpitu-nähtu rühmatööga ning antakse tagasiside õpperetkele.

Õpetajale saadetakse tagasiside küsitlus e-mailile pärast matka.

 

Viimati uuendatud:

09.04.2021