Karu
Kauri Kivipõld

 Juhendaja näitab slaide ja räägib meie metsades elavatest imetajatest ja nende tegutsemise jälgedest. Pärast seda jagunevad lapsed gruppidesse ja teevad grupitööd, mille käigus püüavad ära arvata, kelle jälgi on piltidel kujutatud. Seejärel arutatakse koos selle üle, mis tunnuste alusel saab erinevate imetajate jälgi eristada, kelle jäljed on sarnased ja mida jäljed meile looma liikumisest ja tegutsemisest räägivad. Lõpuks saavad kõik lapsed rääkida, mida uut nad õppepäeva jooksul teada said.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Laps teab, missugused imetajad elavad Eesti metsades, teab nende eluviise, kohastumusi, elupaiku. Laps tunneb meie metsades elavate imetajate jälgi ja tegevusjälgi. Lapsed huvituvad Eesti loodusest, hoolivad elustikust ja väärtustavad loodushoidu.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbiv teema - keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse lapse kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.

Lasteaed- mina ja keskkond; looduskeskkond.

 

Meetodid:

Jäljekaartide abil rühmatöö tegemine, ühine arutelu rühmatöö põhjal. 

Õppevahenditeks on jäljekaardid.

Juhis õpetajale:

Õpetaja võiks osaleda programmis, et võiks hiljem käsitletud teemadega jätkata.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmi viiakse läbi lasteaias kohapeal.

Läbiviimise koht:

Koolis või lasteaias.

Läbiviimise asukoht:

59.4369608, 24.7535746

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld - bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad EMÜ maastiku kaitse ja hoolduse erialal, Aigi Bremse Tallinna Ülikool..

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Päevakava:

10 min sissejuhatus õppepäeva

20 min slaidide vaatamine ja lmetsas elavatest imetajatest rääkimine

30 min grupitöö, mille käigus õpilased saavad pildid loomade jälgedest ja selgitavad välja, kelle jäljed need on ning mida mingi loom jälgede põhjal otsustades teeb.

20 min juhendaja selgitab, kuidas aru saada, mis loomale mingid jäljed kuuluvad

10 min lõpuring

Viimati uuendatud:

13.03.2022