Kas mammut on karvane elevant?
Jääaja Keskus

Programmis arutletakse, mis on jääaeg ja jäävaheaeg ning kuidas ja kus elasid jääaja üle inimesed ja loomad. Rühmatöö käigus mõtlevad õpilased välja enim huvipakkuvad küsimused mammuti kohta ning teevad esmase tutvuse loomadega, kes elasid samal ajal mammutitega. Pikemalt räägitakse, mis loom oli mammut ja miks mammutitele jääajad meeldisid. Uuritakse, miks on mammut ja paljud teised jääajal elanud loomad välja surnud. Räägitakse ka teistest loomadest, kes on jääajal elanud ning tutvutakse loomadega, kes elavad tänapäeva Eestis.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
- tunneb mammutit ning teab liigi arenemist Maal;
- oskab vormistada küsimuse teda huvitavast teemast;
- oskab leida sarnasusi ja erinevusi mammutil ning elevandil, seostada neid erinevusi liigi elupaigaga;
- tunneb tavalisemaid loomaliike, kes on elanud jääajajärgses Eestis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus

Väärtused ja hoiakud: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest.

Loodusvaatlused: 2) kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel; 7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Organismide mitmekesisus ja elupaigad: 5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku.

Meetodid:

Tutvumisring ning esmased mõtted õppepäevast.

Rühmatöö - paaris või kuni 4 liikmelised grupid, töölehe kasutamine.

Juhendaja kuulamine ja vastuste leidmine juhendaja jutust.

Mammuti otsimine - millal ja kus mammutid elasid.

Mammuti ja elevandi võrdlus - kokkuvõttev ülesanne kontrollimaks programmi jooksul omandatud teadmisi mammuti kohta.

Juhis õpetajale:

Enne õppepäevale tulekut palume teha õpilastele väikese sissejuhatuse programmi teemasse, et kõikidel oleks teadmine eesootavast programmist.

Õpetaja vastutab oma õpilaste eest nii õppeprogrammi toimumise ajal kui ka vaba aja veetmisel.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

135€

Lisainfo:

Et kõigil oleks meeldiv ja turvaline tutvu meie kodukorraga.

Õppeprogramm toimub siseruumis, juurdepääs ratastooliga tagatud.

Õppeprogrammi juhendajad.

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskuse ekspositsioon ja õppeklass

Läbiviimise asukoht:

58.5268921, 26.6739163

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kas mammut on karvane elevant?
Author:
Jääaja Keskus
Kas_mammut_on_karvane_elevant.pdf(213.3 KB)

Kas mammut on karvane elevant? pdf

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus ~5 minutit
Tutvumine, päevakava, kodukorra ning programmi tutvustamine õppeklassis.


Tutvumisring ~10 minutit
Kivi käib käest kätte ja iga laps ütleb, keda/mida tahaks ta Jääaja Keskuses näha. Tutvumisringi lõpus räägib juhendaja, kuidas on ringi käinud kivi seotud jääajaga. Kui lastel on ootused seoses Jääaja multifilmiga, saab juhendaja seletada, milles seisneb erinevus filmi ja tegelikkuse vahel.
Õpilased jagatakse paarideks või väikesteks (maksimaalselt 4) rühmadeks. Õpilased saavad töölehed, mis on sisuliselt vastuste lehed. Juhendaja annab täpsustatud ülesandeid programmi käigus ühekaupa.

Teema arendus ~10 minutit
1. Küsimuste koostamine. Õpilased mõtlevad paaris- või rühmatööna 3 küsimust mammuti ja tema kaasaegsete loomade kohta, millele tahaksid nad vastuse saada näitust külastades. Kui nad kuulevad ekskursiooni ajal vastust oma küsimusele, täiendavad nad joonist.


Juhendatud ekskursioon ~25 minutit

1. korrusel tänapäevast (algus Jäämehe juures läbi jääruumi ja virmaliste kino) jääaegsesse Lõuna-Euroopasse, kus elasid mammutid, ürghirved, koopalõvid ja teised jääaja loomad. Lisaks rekonstruktsioonidele tutvustatakse ka mammutihambaid ja - luid, samuti võrreldakse mammuti purihammast karvase ninasarviku hambaga. Juhendaja käsitleb materjali lihtsalt, tuues võrdlusi igapäevaeluga. Nt mammut kaalub kuni 8 tonni. Mitu last kaaluvad sama palju. Kas klassitäiest lastest piisab mammuti kaalu võrdluseks? Mitu korda rohkem sõi mammut päevas võrreldes lapsega jne. Oluline on tutvustada mammutit võrdluses Aafrika elevandiga.


2. Otsi mammutit 2. korruse dioraamidest. ~20 minutit

Kui samaaegselt on kaks klassi, siis üks võibki alustada 2. korruse dioraamidega tutvumisest. Sissejuhatuseks räägib juhendaja, et kliima ja sellega seoses ka elusloodus on jääajajärgselt muutunud. Seda tutvustavad vitriinides olevad looduspildid ehk dioraamid. Lapsed saavad ülesande otsida, kas mammut mõnes dioraamis on ja kui pole, siis kas ta võiks sellises looduses toime tulla. Töölehele pannakse kirja dioraami kõige suuremad loomad. Kui lapsed on töölehe täitnud, teeb juhendaja lühikese kokkuvõtte dioraamide juures.


3. Mäng „Kes ma olen?“ (õppeklassis). ~15 minutit

Lastele jaotatakse (vabatahtlikkuse alusel) jääaja loomade kaardid. Ühekaupa hakatakse ära arvama, milline loom on kaardil. Laps, kes sai loomakaardi, võib vastata ülejäänute küsimustele ainult „ei“ või „ja“. Kui 5 küsimuse järel pole ära arvatud, kellega on tegemist, hakkab kaardi „omanik“ esitama vihjeid. Kui kolme vihje järel ei teata, kellega on tegemist, tuleb näidata pilti. Samal ajal täidetakse töölehe 4. ülesannet.


4. Mammuti ja elevandi võrdlus. Seda ülesannet võib täita õppeklassis, aga kui pole aega, võib see jääda kodutööks.

Kokkuvõttev mäng ~5 minutit

„Minu lemmikloom jääajast“ Õpetaja näitab järjest loomade pilte ja lapsed annavad käega märku, kui näidatakse nende lemmikut. Nii selgub, kes sai kõige rohkem hääli.

Viimati uuendatud:

27.03.2021