Kalade uurimine
Marko Valker

Programmi esimene pool käsitleb kalade mitmekesisust ja nende kohastumusi eluks vees. Pildiprogrammi vahendusel tutvutakse peamiste Eesti kaladega. Tahvelarvutite abil õpitakse nutimäärajaga kalu uimede, kehakuju ja teiste määramistunnuste järgi ära tundma. Lapsed teevad piltide põhjal järelduse kala elupaiga ning erinevate kohastumuste kohta (toitumine, liikumine jne). 

Programmi teises osas õpitakse kalade välis- ja siseehitust Praktilise töö käigus õpitakse kalu määrama ning mõõtma. Õpitakse tundma kalade välisehitust (peamised uimed ning küljejoon) ning soomusproovi võtmist. Hiljem kalad lahatakse ning uuritakse nende siseelundeid. Lapsed õpivad määrama kalade sugu ja vanust.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane seostab kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga.
Õpilane tunneb pildi (või elusa näidise) järgi ära mõningaid kalaliike.
Õpilane seostab kalade meelte toimimist nende elukeskkonnaga.
Õpilane oskab kala lahata ja tema sugu kindlaks teha.
Õpilane teab, miks peab kalu mõõtma ja soomusproovi võtma, oskab anda hinnangut kala vanusele.
Õpilane väärtustab kalasid kui ühte osa looduse terviksüsteemist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliastme bioloogia „Selgroogsete loomade tunnused“. Läbiv teema: „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

Meetodid:

Õppemeetodid:

- praktilised määramisharjutused nutimäärajate abil;

- piltide analüüs (kalapiltide järgi elupaiga, toitumise jt kohastumuste hindamine). 

- kala praktiline uurimine (välis- ja siseehituse kirjeldamine, mõõtmine ja kaalumine, soomusproovi võtmine, kala vanuse hindamine tema pikkuse ja kaalu järgi)

Vajalikud vahendid: kalad, neid tutvustav slaidiprogramm, kandik, käärid, skalpell, kaal, joonlaud, mikroskoop, kalade õpimapp, skeem kalade lahtilõikamisest, skeem kalade siseelunditest, tabel kalade kasvukiiruse ja vanuse seostest, kätepaber, kummikindad, töölehed.

Juhis õpetajale:

Palume lapsed ette valmistada värskete kaladega kokkupuutumiseks ja nende lahtilõikamiseks. Programmi õuetegevusteks on vajalik soe ja tuulekindel riietus. Kõik õppevahendid on looduskeskuse poolt. Programmi keskel on lõunapaus (20-30 min), mis lisandub õppeprogrammi ajale. 

Erivajadustega lapsed saavad programmis osaleda. Meie õppehoones ja väliklassis on olemas kaldteed ning inva-wc. Palume õpetajal õppetegevust jälgida ja vajadusel õpilasi abistada. Oleme tänulikud, kui täidate programmi lõppedes elektroonilise tagasisideankeedi, mis aitab meil selle sisu paremaks muuta. 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

200€

Lisainfo:

Programmi maksumus on 200 eurot ühe klassi kohta. Kahe klassiga tulles on programmi hind 180 eurot õpperühma kohta. 

Läbiviimise koht:

Silma Õpikoda

Läbiviimise asukoht:

58.996396, 23.7032174

Maakond:

Läänemaa

Keskus:

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Programmi läbiviija:

Programmi läbiviivate juhendajatega saate tutvuda meie kodulehel https://www.silmalk.ee/kontakt/.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus (15 min). Tutvumine programmi juhendajaga ning tegevustega. Vestluse teel selgitatakse välja laste eelteadmised kalade kohta. 

2. Kalade mitmekesisus ning kohastumised (45 min). Õppeklassis tutvutakse piltide abil kalade välisehituse, liikumise ja hingamisega. Õpilased töötavad üksi või paarides. Nutimäärajate abil harjutatakse kalade määramist. Peale iga kala määramist tehakse tema kehakuju põhjal järeldused selle liigi elupaiga, toitumise ja liikumise kohta. Järelduste tegemisel on abiks Silma Õpikoja kalamapi pildid erinevate kohastumustega kalade kohta. 

3. Kalade välis- ja siseehitus (60 min). Juhendaja teeb sissejuhatuse ja kirjeldab praktilise töö käiku. Õpilased jagatakse paaridesse. Igale paarile jagatakse kala. Töölehe abil toimub kalade välistunnuste vaatlemine ja tähelepanekute tegemine (küljejoon, lõpusekaas, lõpused, soomused, uimed, suu kuju). Õpimapi abil määratakse kala liik. Kalad kaalutakse ja mõõdetakse vastavalt tööjuhendile. Võetakse soomusproov ning kala lõigatakse lahti. Täidetakse tööülesanne kalade siseelundite ja nende ülesannete kohta.

4. Tagasiside. Õpilaste teadmisi hinnatakse kiire valikvastustega testi abil. 

Viimati uuendatud:

05.04.2021