Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.

“Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus” pakub uurimuslikku tegevust praktiliste ülesannete kaudu analüüsimaks võrdlevalt mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse muldasid. Tehakse läbi teadusliku uurimistöö kõik etapid ning analüüsitakse oma tegevust. Tegemist on laboratoorse tööga muldade keemilise koostise analüüsimiseks ja võrdlemiseks.

Õppeprogramm aitab kaasa keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kujundamisele.

Õppeprogramm toimub Tartu loodusmajas või Erto Talus (vastavalt kokkuleppetele).

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Arendada loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust;
arendada loovust ning süsteemset mõtlemist;
toetada süsteemset ülevaadet elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest;
väärtustada bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
õppida määratlema looduskeskkonnas esinevaid ning inimesega seonduvaid probleeme ning neid korrektselt sõnastama, aga ka kavandama sõnastatud probleemide lahendamiseks sobivaid strateegiaid;
õppida kasutama loodusteaduslikku meetodit ja uurimuslikku lähenemist;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga:

Programmis käsitletakse gümnaasiumi bioloogia ainekava teemat: keskkonnakaitse. Programm tutvustab seoseid antropogeense tegevuse ja liikide hävimise vahel. Tutvustab bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajadusi ja meetmed praktilise olukorra kirjeldamise kaudu. Analüüsib loodus- ja keskkonnakaitse nüüdisaegseid suundasid Eestis ning maailmas. Märkab säästva arengu mõju isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Analüüsitakse keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: Isikliku igapäevase tegevuse analüüs seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga. Aitab kaasa keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kujundamisele; programmi teema kontekstis käsitletakse inimese ja looduskeskkonna vahelisi seoseid.

Lõiming:

Antud teemaga toetatakse läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemist.

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale ja loodusteadustele omast keelt, sümboleid, meetodeid ja mudeleid, lahendades erinevaid ülesandeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust ning mõju igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale.

 

 

 

Meetodid:

Meetodid: mullaproovide võtmine teaduslikul meetodil, mulla ekstraheerimine, erinevate ühendite mõõtmine reaktiivide abil, saadud tulemuste kogumine ja analüüs.

 

Vahendid: 

Keemia-kohvrid reaktiivide ja katseklaaside jm. vahenditega, väikesed kühvlid või supilusikad mullaproovi võtmiseks, purgid mullaproovi hoidmiseks, destilleeritud vesi lahuste tegemiseks, lehtrid, kaalud, filterpaberid, joonlauad, harilikud ja värvilised pliiatsid, töölehed.

 

Juhis õpetajale:

Õppeprogramm on tellitav ka haridusasutusse või mujale (Sellisel juhul, lisandub programmi hinnale juhendaja aja- ja transpordikulu). Tartu loodusmajja saab tulla ka ratastooliga õpilane ning see on kohaldatav ka teiste erivajadusega õpilastele, kuid selleks palume teha eelnevad kokkulepped.

Õpetaja annab koordinaatorile teada võimalikest erisustest, häälestab õpilased programmis osalemiseks, vajadusel abistab juhendamist, aitab õpilastel luua seoseid varasemalt koolis õpitu vahel ja annab kirjaliku tagasiside.

Tartu loodusmajas palume kanda vahetusjalanõusid.

Põllul palume kanda kummikuid ja ilmastikule vastavaid riideid.

 

 

 

 

 

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

180€

Lisainfo:

Lisainfo ja tellimine:

programmid@tartuloodusmaja.ee

Tel. 507 6197 (vastatakse E-N)

https://www.tartuloodusmaja.ee/oppeprogrammid/

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja või Erto talu

Läbiviimise asukoht:

58.374392775787, 26.72666395

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Edaspidi info keskuse koduleheküljel.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus
Author:
Tartu loodusmaja
Tartu loodusmaja_Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus1.pdf(570.17 KB)

Failis on sama info, mis lahtrites.

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus:

Programmi alguses räägitakse läbi reeglid, millega on vaja õppeprogrammil arvestada. Tutvutakse uurimusliku töö põhimõtete ning etappidega. Täpsemalt uuritakse andmete kogumise etappi. Käiakse läbi mõisted: “mahe” “mahepõllumajandus”, “intensiivpõllumajandus”. (15 min.)

Praktilised ja uurimuslikud ülesanded õpilastele, iseseisev töö, paaristöö:

  1. Toimub praktiline mullaproovide võtmine juhusliku valiku alusel viiest erinevast kohast põllul - teaduslikul meetodil. (25min.)
  2. Rühmatöös mulla ekstraheerimise teel muudetakse mullaproovid veeproovideks. (25 min.)
  3. Toimub veeproovide keemiline analüüs lämmastikühendite, fosforühendite ja pH mõõtmiseks selleks välja töötatud reaktiivide abil.  (Lisa 1) (20 min.)
  4. Keemilise analüüsi vormistamine võrdlevateks tabeliteks (20 min.)
  5. Tulemused ja järeldused (15 min.)

Kokkuvõte:

Õpilased esitavad oma töö tulemused, järeldused ja käigu kirjalikult.

Juhendaja analüüsib koos klassiga toimunud uurimustööd ja selle teaduslikkust. Selgitatakse välja uurimustöö olulised punktid ja mitteteaduslikud osad. 

Iga õpilane saab anda tagasisidet, mis antud õppetöös teda kõige rohkem köitis, milliseid uusi teadmisi saadi. Vajadusel annab kooli õpetaja tagasisidet kirjalikult kogu programmi seotuse kohta õppekavaga ning programmi eesmärkidega. (15 min.)

 

Viimati uuendatud:

30.11.2022