Õpitulemused:

Teavad hävimisohus liike maailmas, nende ohutegureid ja kaitset, on teadlikud liikide ohustatuse seisunditest ja maailma punase nimestiku põhimõtetest ja kategooriatest; oskavad seostada globaalseid ja kohalikke probleeme keskkonnavaldkonnas oma hoiakute ja eluviisiga ja lahendada keskkonnaprobleeme, väärtustavad liikide mitmekesisuse ja elupaikade kaitset ning säästlikku eluviisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusainete ainevaldkond. Bioloogia. Ökoloogia. Keskkonnakaitse

4. kooliaste (10.–12. kl)

Toetab läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” eesmärke.

Õpitulemused

Kasutab erinevaid bioloogiaalase sh elektoonilise info allikaid, analüüsib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduise objekte ja protsesse selgitades ning probleeme lahendades.

Ökoloogia.

Selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid;

hindab antropogeense teguri mõju ökotasakaalu muutumisele ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse.

Keskkonnakaitse.

Analüüsib inimese osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusse looduskeskkonnas;

selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust;

väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses analüüsib inimese osa liikide hävimises ja suhtub vastutustundlikult enda tegevusse looduskeskkonnas;

väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust;

lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaprobleeme;

analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitse suundumusi ja meetmeid ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid.

 

Meetodid:

Rühmatöö, uurimine QR-koodide abil, interaktiivne metsamäng (digikeskkonnas), vaatlus, liikide käitumise ja eluviisi uurimine, loomade kirjeldamine, elupaigad kaardil, ohustatuse kategooriate määramine, otsimisülesanded loodusmuuseumis ja digiekspos, töölehtede täitmine, kokkuvõte rühma vaatlustulemustest ja esitlus.

Juhis õpetajale:

Ootame õpetajalt koostöövalmidust ja aktiivset osalemist programmi tegevustes koos õpilastega.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Lisainfo

TÜ loodusmuuseumis on tänapäevane õpikeskkond, uued õppeklassid ja uudne püsiekspositsioon, muuseumihoones on lift, trepid ja välistreppide kõrval sissepääsuks ka kaldtee. Õpetajal palume registreerumisel teavitada muuseumi teabespetsialisti või juhendajat grupi erisustest (näiteks erivajadusega õpilased jm) ja soovidest, koostöös kooliga täpsustame programmi võimalused.

Programmiks vajalikud õppevahendid annab juhendaja, õppevahendid on arvestatud rühmatööks. Täpsem lisainfo saadetakse õpetajale registreerumisel. 

Läbiviimise koht:

TÜ loousmuuseum

Läbiviimise asukoht:

58.373517025786, 26.7162334

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kaduvate liikide kannul 4
Author:
T loodusmuuseum ja botaanikaaed
Kaduvate_liikide_kannul_4.pdf(454.25 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk

Õppeprogrammi eesmärgiks on tutvustada hävimisohus liike maailmas, nende ohutegureid ja kaitset, uuritakse liikide seisundit maailma punase nimestiku kategooriate järgi ja õpitakse digiõppe kaudu lahendama ülesandeid ja probleeme liigi ja elukeskkonna kaitses, seostama globaalprobleeme keskkonna valdkonnas oma isiklike hoiakute ja eluviisiga.

Õppeprogrammi lühitutvustus

Õpilased osalevad otsimismängus loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tuleb leida QR-koodidega märgistatud haruldased ja hävimisohus liigid. Rühmatöös tuleb lahendada ülesandeid muuseumis ja digikeskkonnas ning vastata küsimustele ohustatud ja haruldaste liikide kohta. Saab teada ohustatuse kategooriatest maailma punases nimestikus, looduskaitsest Eestis ja globaalprobleemidest ning nende seostest. Õpilased uurivad, kas või miks on Euroopa naarits, orangutan, kiivi, ebapärlikarp, jääkaru, merikilpkonn, hallpapagoi, soomusloom, tiiger, mustlaik-apollo, kaelkirjak, latimeeria jt ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus tutvustavad rühmad oma praktilise töö tulemusi ja toimub arutelu.

Viimati uuendatud:

09.01.2021