Jägala juga
Eleri Inno

Õppekäigu vältel külastame Jägala juga, kus veemassid suure kohinaga langevad kaheksa meetri kõrguselt paeastangult. Aegade jooksul on vesi kulutanud-kujundanud siin lausa kanjoni. Vee energiat on inimene sajandite jooksul kasutanud, rajades vesiveskeid ning hiljem hüdroelektrijaamu. Muinasaegse linnamäe juures on Jägala veed jällegi meile rohelist energiat andmas. Kostivere lagedal karstiväljal aga uurime põnevaid tühemikke ja tunneleid, mille vooluvesi paepinda uuristanud. Aukohal on siin troonimas uhke kiviseen. Lausa käega katsudes saab siin igaühele selgeks, mida see karst endast kujutab.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat
• mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest
• tunneb kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• oskab selgitada põhjavee kujunemist
• teab põhjavee tähtsust ja kaitse vajadust
• teab, mis on vett läbilaskvad ning vett pidavad kivimid ja setted
• teab, mis on karstinähtus ning mis on jõgi ja juga
• teab, kuidas veejõudu kasutatakse energia saamiseks
• teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II ja III kooliastme ning gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundatakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/jagala-juga-ja-kostivere-karstiala

 

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

145€

Lisainfo:

Kestus: programm 3- 4  tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast u. 5 tundi)

Hind: 145 eurot grupp (lisandub bussisõit)

 

Läbiviimise koht:

Looduses- Kostivere kasrstiala, Jägala juga

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguses 15 minutit.

  • Tervituseks seisame ringis: igaüks ütleb oma nime.
  • Kaardi pealt vaatame, kuhu oleme jõudnud (Jõelähtme vald, selle olulisemad vaatamisväärsused),  retke tutvustus: kuidas rajal liigume, mida tähele panna.

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, kivimid, taimed, vesi, elekter.

  • Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele.
  • Jägala jõe ja joa iseloomustus,
  • Mõisted: juga, kärestik, kanjon, erinevad karstivormid
  • Loopealsed ja kuidas inimesed on sellistel aladel tegutsenud
  • Vee-elustik
  • Vee-energia kasutamine ja probleemid

Retkel teeme 30 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

Viimati uuendatud:

30.12.2021