Jägala juga
Eleri Inno

Õppekäigu vältel külastame Jägala juga, kus veemassid suure kohinaga langevad kaheksa meetri kõrguselt paeastangult. Aegade jooksul on vesi kulutanud-kujundanud siin lausa kanjoni. Vee energiat on inimene sajandite jooksul kasutanud, rajades vesiveskeid ning hiljem hüdroelektrijaamu. Muinasaegse linnamäe juures on Jägala veed jällegi meile rohelist energiat andmas. Kostivere lagedal karstiväljal aga uurime põnevaid tühemikke ja tunneleid, mille vooluvesi paepinda uuristanud. Aukohal on siin troonimas uhke kiviseen. Lausa käega katsudes saab siin igaühele selgeks, mida see karst endast kujutab.

Õpitulemused:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat
• mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest
• tunneb kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• oskab selgitada põhjavee kujunemist
• teab põhjavee tähtsust ja kaitse vajadust
• teab, mis on vett läbilaskvad ning vett pidavad kivimid ja setted
• teab, mis on karstinähtus ning mis on jõgi ja juga
• teab, kuidas veejõudu kasutatakse energia saamiseks
• teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II ja III kooliastme ning gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud maastikul liikumiseks, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

145€

Lisainfo:

Kestus: programm 3- 4  tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast u. 5 tundi)

Hind: 145 eurot grupp (lisandub bussisõit)

 

Läbiviimise koht:

Looduses- Kostivere kasrstiala, Jägala juga

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Jägala juga ja Kostivere karstiala
Author:
Loodusring
Jägala juga ja Kostivere.pdf(86.93 KB)

Tutvustus

Viimati uuendatud:

05.04.2021