Jägala juga
Eleri Inno

Eesti võimsaim – Jägala juga langeb paeastangult 8 meetrit ning on aegade jooksul kujundanud suurejoonelise kanjoni. Muuksi linnamäelt avanevad kaunid vaated merele ja pangaalusele metsale. Põhjatähe monument meenutab Eesti-Soome relvavendlust eelmise sajandi lahingutes. Avastame Tsitre parki, kus kunagi asus Kolga mõisa Tsitre suvemõis. Hooneid säilinud ei ole, kuid mõisapargis on RMK rajatud puuderada, kus tutvustatakse seal esinevaid puu- ja põõsaliike ning suvemõisa kuulsusrikast ajalugu. Mereääärsest vaatetornist saab vaadelda linde ja kaugeid meresaari.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• õpilane väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust,
• väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses;
• tunneb huvi looduses ning ühiskonnas lokaalsete ja globaalsete nähtuste, nende uurimise ning loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu;
• mõistab looduses ja ühiskonnas nähtuste ning protsesside ruumilise paiknemise seaduspärasusi, vastastikuseid seoseid ja arengu dünaamikat;
• analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes ning väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundatakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, arutelu. 

Kasutatakse binoklit, kaarti ja kompassi.

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale ning jalanõud maastikul liikumiseks, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/jagala-joalt-muuksi-linnamaele

 

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

6 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kestus: retk koos bussisõiduga kestab orienteeruvalt 6 tundi. 

Maksumus: programmi maksumus 150.-, lisandub transpordikulu.

 

Läbiviimise koht:

Jägala juga, Tsitre

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguses 15 minutit.

  • Tervituseks seisame ringis: igaüks ütleb oma nime.
  • Kaardi pealt vaatame, kuhu oleme jõudnud (Jõelähtme vald, selle olulisemad vaatamisväärsused),  retke tutvustus: kuidas rajal liigume, mida tähele panna.

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud,

kivimid, taimed, vesi, elekter.

  • Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele.
  • Jägala jõe ja joa iseloomustus,
  • Mõisted: juga, kärestik, kanjon, erinevad karstivormid
  • Loopealsed ja kuidas inimesed on sellistel aladel tegutsenud
  • Vee-elustik
  • Vee-energia kasutamine ja probleemid

Retkel teeme 30 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

Viimati uuendatud:

30.12.2021